Svar på kritikk mot Ron Wyatts arkeologiske funn

Stiftelsen Kainos har over tid publisert og finansiert mye om Ron Wyatts arkeologiske oppdagelser og fått en del forespørsler om rapporten etter debatten i Haugesund adventkirke om disse funnene. Rapporten var berettiget, siden adventistsamfunnet gjorde filmen som ble tatt opp av debatten, tilgjengelig for alle våre menigheter.

Informasjon om funnene blir stadig mer aktuelle, og de av våre egne medlemmer som blir lei av bare å godta våre pastorers dikterte respons, men velger å selv undersøke dokumentasjon, ser at disse oppdagelsene representerer Guds initiativ og samtidig en tapt anledning for adventistsamfunnet, men ikke for adventbudskapet.

Hva angår Sinai, er jo Saudi-Arabia nå «åpnet» og hvem som helst kan få besøksvisum og muligheter til å oppsøke det virkelige Sinaifjellet. En rekke ekspedisjoner, tv-selskap og privatpersoner har laget rapporter og filmer som dokumenterer at alt som Bibelen hevder burde finnes på stedet, er å observere der. En rekke adventister har også de siste årene besøkt stedet og mange filmer er blitt produsert. Denne aktiviteten synes å havne under radaren for adventister med sekt-tendenser, trolig fordi de er blitt vant til å delegere til sine ledere å avgjøre hva de skal tro og mene om det meste.

Ron Wyatts materiale, som inkluderer informasjonen om hvorfor han antok at Sinai fjellet måtte finnes i Saudi-Arabia, er også blitt tatt på alvor av stadig flere. Han nevner jo mange tidligere rapporter som fastholder at dette spesielle fjellet måtte være lokalisert øst for Akababukta, i Saudi-Arabia. Eksempler på denne litteraturen er: Beke (1834), Walhausen (1886), Sayce (1894), Moore (1895), Shede (1897), Gall (1898), Gunkel (1903), Edward Meyer (1906), Schmidt (1908), Gressmann (1913), Haupt (1914), og Alois Musil i «The Nonhern Hegaz,» fra 1911. Også C.C. Robertsons bok «On the Track of the Exodus», er å anbefale.

Ron Wyatt gis berettiget kredit for å ha dokumentert veien Israelittene vandret for å komme til dette fjellet, stedet hvor folket krysset havet og hvor fjellet er lokalisert i Saudi-Arabia.

Situasjonen akkurat nå, er at det stort sett evolusjonister, ateister og adventister som kritiserer påstanden om at Sinaifjellet er i Saudi-Arabia. Personer fra de første to kategoriene avviser påstanden fordi dette funnet undergraver sider av deres ideologi. Innholdet i deres opposisjon viser ikke ankring til fakta eller dokumentasjon. Motstanden fra den siste gruppen skyldes tydeligvis en kollektiv forpliktelse og allianse til å repetere meningene til personer innen eget kirkesamfunn, som på grunn av posisjon og anseelse ansees, uten å eie fakta og kunnskap om nevnte funn, blir opphøyet til å være sannhetsgarantister.

I tillegg er våre rapporter fra «around the world» prosjektet, angående funnet og teologien knyttet til Paktens Ark, blitt kjent av stadig flere. Helt bokstavelig har nå til sammen mange millioner mennesker, i en rekke land, våkner opp til en forståelse av viktige sider av Guds plan for å nå mennesker før alt er slutt her nede. Facebook annonser for filmen, som menighetsmedlemmer sponser annonsene for, går for en uke av gangen i hundrevis av byer over hele verden, og medlemmer i ulike land, oversetter også filmene til sine egne språk. Responsen er enorm, og mange svarer på seernes responser og ønsker om mer informasjon. Også flere muslimske land er det hundretusener som har sett videoene, og de vil vite mer om «bokens folk», Jesus som Frelser, betydningen av forsoningen, Guds lovs gyldighet, sabbaten betydning og profetiene i Åp. kap. 13, som er med i materialet om Paktens Ark som de har sett. I sannhet er dette en tapt anledning for vårt samfunn, men Gud har legfolk som lar seg bruke. Også på YouTube har filmer fra de som produserer disse nådd millioner av mennesker.

Debatten i Haugesund adventistkirke

om Ron Wyatts funn

Innledning.                                                                                                                                 Haugesunds daværende pastor, Bengt Fjellberg, ønsket å få debatten om Ron Wyatts funn mer avklart, og inviterte oss (Elin og John Berglund) til å debattere funnene sammen med en adventistpastor og leder, som på dette tidspunkt hadde lansert seg som den fremste kritiker av Ron Wyatt i Norge.

Denne adventistlederen hadde selv en tilleggsutdanning innen arkeologi. Han hadde lenge, både skriftlig og muntlig, kommunisert sin misnøye med at selvlærte «legfolk», beveget seg inn på hans fagområde. 

Det er trolig riktig å hevde at denne spesielle pastorens meninger om Ron Wyatts funn, ble kommunisert til de fleste av hans kolleger i Norge, og gjennom dem til mange av menighetenes medlemmer. Det har nok vært fristende for enkelte, selv om det naturlig nok ikke er verken naturlig eller å anbefale, å automatisk kopiere oppfatningene til noen som på bastant måte ga inntrykk av å være kunnskapsrik om temaet.

Internett har gitt oss en kunnskapsrevolusjon som på mange måter overgår revolusjonen forårsaket av trykkekunsten. Omtrent enhver har nå muligheter for å innhente dokumentasjon og fakta om alt tenkelig. Likevel er det enda noen som henger etter i denne utviklingen og delegerer fortsatt bekreftelser til mennesker med autoritet og posisjon.

Ron Wyatt hadde på egen hånd studert arkeologi, bibelhistorie og geografi i mange tiår. Det ser imidlertid ut til at det er svært komplisert for adventister med akademisk bakgrunn, innen både teologi og arkeologi, å akseptere at en «amatør» kan brukes av Gud til å synliggjøre bibelsk sannhet. Årsaken kan være at det ikke er lett for mennesker som tenker hierarkisk og autoritært, å innse at Herren trolig ikke har behov for å tilpasse sin virksomhet til våre mentale begrensninger. Muligheten for at en nær Jesusrelasjon, oppriktighet, ydmykhet, bønn og Jesu Ånds ledelse og dype studier av Bibelen, kan gi brukbarhet for Herren, uten akademisk godkjennelse, er tydeligvis ikke for alle verken å tenke eller forstå.

Kritikken mot Ron Wyatts funn, har til tider vært stygg, og enkelte av budene i Guds hellige lov ble ofte neglisjert. Noen ble av adventistsamfunnets pastorer og ledere truet med represalier og fratagelse av verv i menigheten, hvis de oppsøkte steder hvor disse funnene ble lagt fram og dokumenterte. Å tenke selv og ha et ønske om å undersøke, for personlig å kjenne fakta, er ikke lenger en aktivitet som blir anbefalt fra flere i adventistsamfunnets administrasjon. En slik konklusjon behøver selvfølgelig ikke skriftlige komitevedtak for å dokumenteres, siden kommunikasjon, holdninger og handlinger er rimelig bra bekreftelse.

I løpet av ganske få år har adventistsamfunnet blitt ganske ideologisk «topptungt». Valg av delegater til «demokratiske» samlinger er gradvis blitt en «utvelgelse», hvor systemlojalitet og allianseprofil er de viktigste kriteriene for å kunne erklæres å være en trygg og ufarlig delegat. Mange er også blitt påvirket av myten om at jo flere av våre pastorer som har teologiske doktorgrader, jo nærmere kommer vi den objektive sannhet i meninger og forkynnelse. Selv om det kan oppleves utfordrende å hevde det, reflekterer ikke mange av våre medlemmer over at all falsk lære, som gjennom tidene har tåkelagt eller ødelagt bibelens sannheter, kom til kristenheten ene og alene fra teologene.   

Med hensyn til Ron Wyatts oppdagelser, ble det etter hvert ulovlig at filmer og annen dokumentasjon om disse arkeologiske funnene ble fremlagt i våre adventistkirker, slik at medlemmer bedre kunne gjøre seg opp en mening, vel og merke hvis de personlig ønsket å ha en mening.

Noen adventistpastorer og ledere andre steder i verden, benyttet disse funnene til å samle mennesker, og opplevde at interessen for denne bibelbekreftende arkeologien, ledet til at mange studerte Guds Ord med adventister og bli døpt. Grunnet holdninger som ble kommunisert fra pastorer i Norge, var det få adventister som er kjent med hvordan funnene blir vurdert andre steder. Parolen var og er at alt som ikke passet med meningene ledelsen kommuniserte, ble erklært å være løgn.

På samlingen i Haugesund adventistkirke den 6. mars 2010, fikk vi (Elin og John Berglund) anledning til å legge fram sine observasjoner og erfaringer med Ron Wyatt og funnene. 

Som ektepar har vi over flere år reist sammen med Ron Wyatt på diverse ekspedisjoner i Midtøsten, og har også hatt ham boende i vårt eget hjem i forbindelse med Wyatts besøk i Norge. Vi har videre over lang tid, sammen med flere andre, forsket, sjekket og dobbelt- og trippelsjekket disse funnenes troverdighet. Vårt opprinnelige utgangspunkt var en nøktern og skeptisk holdning. Vi brukte da også et helt år med å studere og granske detaljene knyttet til Rons påstander. Vi fant at Ron Wyatt var en tvers igjennom ærlig, ydmyk, troverdig, gudhengiven og bibeltro syvende-dags adventist. Det burde ikke være ukjent for de fleste av oss, at det er på karakterfruktene en persons mentalitet kan kjennes. Vi anser hans oppdagelser å være troverdige og med den kunnskap vi har til hans person, finner vi ingen grunn til å tvile på hans påstander. 

Vi velger i denne presentasjonen å kalle den norske adventistpastoren som opponerte mot Ron Wyatts funn for «Rons Opponent» forkortet til RO. Da dette seminaret i Haugesund begynte, og før noe var kommunisert om funnene, som gjorde det mulig for forsamlingen å etablere egne meninger, ønsket RO at alle skulle ha med seg en grunnholdning. Dette gjorde han ved å informere om at han hadde til hensikt å legge fram informasjon som kunne avsanne og benekte samtlige av Ron Wyatts funn. Han valgte også, før noen dokumentasjon ble tilbudt, å fremstille sin med-adventist, personen Ron Wyatt, som en løgner, tyv og kjeltring, som ingen burde ha tillit til.

Som du etter hvert vil finne ut av i denne rapporten, ble dette kommunisert i det dette seminaret begynte, men uten at RO noe sted i sin etterfølgende presentasjon, gjorde tilgjengelig en eneste observasjon som kunne rettferdiggjøre hans holdninger og underbygge hans påstander og anklager. Inntrykket ble gitt om at beskyldningene var godt nok dokumenterte ved at de hadde en arkeologikyndig leder og pastor som kilde.

Siden innleggene i Haugesund menighet ble filmet, og alle som ønsker det, kan bestille filmen fra adventistsamfunnets hovedkontor i Norge, skal vi ikke i denne presentasjonen ta med alle detaljene som vi (Elin og John) fremla. Denne informasjonen kan alle som er interesserte skaffe seg ved å bestille filmen.

I stedet skal vi nevne noen av argumentene og påstandene som RO kom med ved dette arrangementet, og vår respons, slik at du selv kan vurdere om det er hold i hans massive kritikk av funnene og ikke minst av personen Ron Wyatt. Alt som skrives i dette innlegget kan bekreftes hvis du skaffer deg filmen det er henvist til.

Vi (Elin og John Berglund) anbefalte i våre innledninger, at de frammøtte ikke burde ha blind tillit til noe av det verken vi eller RO hadde å dele, før de personlig hadde sjekket med fakta og tilgjengelig dokumentasjon, for å se om det som ble fremlagt stemte med virkeligheten. Vi henviste til «Berøaprinsippet» fra Apostlenes gjerninger, hvor Paulus forteller at han og Silas opplevde at medlemmene i menigheten i Berøa, hadde et edlere sinn enn medlemmene i Tessalonika. Det hadde de fordi de i ettertid sjekket med Skriftene (fasiten) om det de hadde hørt, var i harmoni med kjent fakta. Vår anbefaling til forsamlingen, var at de burde praktisere dette «edle sinnet» i forbindelse med temaet som skulle legges fram av både oss selv og RO.

RO hevdet derimot fra sitt ståsted, at det han fortalte, mente og trodde, behøvde ingen å etterprøve, og han håpet i forveien (før dokumentasjon forelå) at alle la Ron Wyatts funn døde og ble ferdige med både han og dem. Forsamlingen registrerte at han ikke formidlet noen invitasjon om at de burde granske og vurdere, slik at de selv kunne tilegne seg den kunnskap som ville gjort det mulig å evaluere det han skulle presentere. RO’s holdning og mentalitet, som fant det naturlig å kommunisere nettopp en slik anbefaling, vil bli omtalt mot slutten av denne rapporten.

Vi tillater oss likevel å praktisere Berøa-prinsippet, også i forhold til RO’s presentasjon. Ingen burde velge seg bort fra det «edle sinnet» Bibelen anbefaler, og derfor «legge funnene døde», som RO anbefalte, bare fordi denne løsningen blir diktert. Vi både skal og burde undersøke om det RO hadde å innvende holder mål. «Berøa-prinsippet» er en ganske praktisk sak, som krever vilje til å være såpass oppriktig at kilder blir vurdert og sjekket ut. Vi skal nevne de fleste av RO’s sentrale påstander og se på dem med «Berøa-øyne», ved å analysere sannhetsgehalten og holdbarheten i hans argumenter.

Vi som har funnet personen Ron Wyatt og hans funn troverdige, har selvfølgelig ikke noe behov for å se Bibelen bekreftet gjennom arkeologiske funn. Det ville vært en tragedie om adventister hadde et slikt motiv. Men vi har sett at mennesker har funnet at Bibelen og adventbudskapet er sant ved at disse bibelbekreftende funnene ledet dem til sannhetene vi adventister er bedt om å dele med både oss selv, kristenheten og verden.

Debatten begynner: 

(1) Kildene RO hevdet at han aksepterte.

RO sa tidlig i sitt innlegg at det kun er tre autoriteter han vil akseptere som kilde til det han kan ha tillit til, og derfor også skal henvise til i sin presentasjon. (1) Skriften alene. (2) Ellen Whites vitnesbyrd. (3) Sunn og sann forskning som kan etterprøves.

Vår respons:

Vi har til hensikt å holde RO ansvarlig for denne uttalelsen, ved å se om konklusjonene han trekker knyttet til Ron Wyatts funn, er i harmoni med nevnte påstand.

(2) Å teste Rons person.

RO hevdet at fordi Ron Wyatt mente han har møtt og sett engler, og fordi hånden hans automatisk hevet seg, da han spontant og uten å ha planlagt det sa: «Der er Jeremias grotte og der ligger paktens ark», må vi teste personen Ron Wyatt på en annen måte enn vi gjør med vanlige mennesker. Det blir nesten som å anvende en profets test på ham. RO sa også at Ron Wyatt hadde sagt at han hadde møtt Jesus.

Vår respons:

Ingen bibeltro kristen, og i hvert fall ikke en adventist, burde tvile på at engler både kan og ofte har åpenbart seg for troende mennesker som gjør Guds gjerning. En slik erfaring er så visst ikke begrenset til profeter. Mange nok beskrivelser fra Bibelen og fra misjonsmarken, inkludert erfaringene en rekke adventister i mange land har hatt, også i Norge, støtter en slik påstand.

Vi minnes flere ferske erfaringer fra vitnesbyrdene til mange av våre kolportører, spesielt fra den tiden det ble spredt litteratur som synliggjorde Bibelens evige evangelium og de sentrale bibelske sannhetene som vil bli avgjørende like før Jesus kommer igjen. Ellen White ble også vist av Herren at engler går omkring blant oss i menneskelig skikkelse, og støtter og hjelper dem som er engasjerte i å forkynne og vitne om Bibelens budskap.

Vi tror at det var Guds Ånd som forårsaket at Ron Wyatt rakte ut hånden og sa noe han aldri bevisst hadde tenkt eller forestilt seg. Personen han gikk sammen med da dette skjedde, var nettopp den personen fra «Israel antiquity department», som hadde myndighet til å gi ham offisiell tillatelse til å grave, og ellers sørge for at han fikk de praktiske nødvendighetene som over tid ville gjøre det mulig å undersøke påstandens gyldighet. Hvis vi antar at Gud ville legge fundamentet for at dette funnet skulle bli åpenbart, når tiden var inne, og han hadde valgt Ron Wyatt til dette viktige arbeidet, var hans metode og tidspunkt fullkommen.

Så vidt vi kan se fra Rons Wyatts litteratur og fra mange samtaler med han, har Ron aldri sagt at han har møtt Jesus. Hendelsen som RO kanskje ikke har evnet å oppfatte på rett måte, og derfor formidler feil, er godt omtalt i Ron Wyatts litteratur. En fremmed person, kledd i en kjortellignende kledning, dukket plutselig opp mens de arbeidet i gravhagen og oppmuntret dem med budskapet: «God bless you for what you are doing here», for deretter å forsvinne.

Personen som var sammen med Ron, en lege fra Amerika, spurte om det kunne ha vært Jesus eller kanskje en engel. Han tenkte i hvert fall at det kunne ha vært et himmelsk vesen. Det samme tenkte Ron, uten å vite hvem det var. Han fortalte oss personlig denne hendelsen ikke lenge etter at det skjedde. Det gjorde naturlig nok et sterkt inntrykk på han. Da de begge straks gikk bort til resepsjonen alle må gå forbi, hadde ingen sett en person kledd på denne måten verken komme eller gå, enda ingen kommer inn i «gravhagen» før de har registrert seg, da først åpnes porten videre inn i hagen. 

(A) RO’s påstand om at Ron Wyatt’s person må vurderes ut fra helt andre kriterier enn tilfellet er for vanlige kristne, bare fordi han tror at engler har involvert seg i hans arbeid med å bekrefte Guds Ord, er ikke holdbar. Uttalelsen er ikke i harmoni med verken Bibelen, Ellen Whites skrifter eller ganske mange adventisters erfaringer.

(B) RO’s påstand om at Ron Wyatt selv hevdet å ha møtt Jesus, er fremstilt på en uriktig måte. Det er ingen andre bekreftelse på denne opplevelsen, enn det å forholde seg til hva Ron selv forteller og skriver. RO har derfor ikke hatt andre kilder enn nettopp det, hvor den riktige framstillingen blir klart beskrevet. Vi er ikke kjent med hvorfor RO valgte å formidle denne episoden på uriktig måte.

(3) Sensasjonelle sannheter.

RO henviste til et sitat fra Ellen White, hvor hun skriver at Gud ikke vil benytte seg av noe som er sensasjonelt eller spektakulært når evangeliet skal forkynnes.

Vår respons:

Ved å gjennomgå de Ellen White sitatene, hvor hun advarer mot det spektakulære og sensasjonelle i forkynnelsen, er det klart at RO ikke respekterer sammenhengen disse sitatene står i. Ingen av de ganske kjente uttalelsene av Ellen White i for. eks. CT 433. Ev 364. 474. GW 147. 305 eller TM 70, knyttet til forkynnelsens innhold, fremstår som en korreks til hvordan Ron Wyatt arbeidet. Ellen White fikk vite at tavlene med de ti bud, skal vises fram i forbindelse med endetidens dramatiske hendelser, knyttet til at mennesker skal se forskjellen mellom Guds opprinnelige og ekte bud og budene som fremmer den falske sabbaten. Noe mer sensasjonelt eller spektakulært er det vanskelig å forestille seg. Herren går langt for å vekke opp mennesker, slik at de begynner å forholde seg til Guds tilbud.

For en del år siden husker mange av oss at begge disse ordene, både spektakulært og sensasjonelt, samt uttrykket «fantastiske og revolusjonerende oppdagelser» ble brukt flittig når Norske adventistpastorer benyttet «Colthartmetoden» i evangeliske kampanjer. I dette opplegget ble flere meget sensasjonelle arkeologiske funn omtalt, som bekreftet sannheter fra Guds Ord. 

Når et annet «hellig fjell» blir utpekt til å være Sinaifjellet, hvor Gud selv ga de ti bud, kan vel ikke dette «funnet» være mindre sensasjonelt enn om «noen» (bl.a. Ron Wyatt) og en rekke arkeologer og historikere, hevder at det er et annet fjell som er det virkelige Sinai. Hva gjør det ene funnet sensasjonelt og spektakulært, uten at det andre funnet også er det?

Når RO hevder at restene av de 5 byene som brant med ild og svovel fra himmelen muligens er funnet på Jordansk side av Dødehavet, hva gjør disse funnene mindre spektakulære og sensasjonelle enn et alternativt funn av de samme påståtte byene på den andre siden av Dødehavet?

Når Ellen White fikk vite av Herren at lov-tavlene ligger i en hule i Jerusalem, og vil bli brakt fram før Jesus kommer igjen, (ikke bare vist på himmelen i forbindelse med gjenkomsten og i dommen), som et vitnesbyrd om den sanne hviledagen, må ikke det kalles en ganske spektakulær og sensasjonell hendelse? To sitater fra Bibelen og profetiens ånd om lov-tavlene kan nevnes.

Bibelen: I Sidkias niende regjeringsår, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, dro kongen i Babel, Nebukadnesar, med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen og bygde skanser rundt omkring den. De holdt byen kringsatt like til kong Sidkias ellevte år”, 2. Kong. 25:1.2. (Noen oversettelser sier at de bygde voller eller beleiringsmurer rundt omkring byen.)

EGW: «Blant de rettferdige som ennå var i Jerusalem, til hvem den gudommelige hensikt var blitt gjort kjent, var det noen som var fast bestemt på å plassere, bak rekkevidden av nådeløse hender, den hellige arken som inneholdt steintavlene, på hvilket Dekalogen – de moralske skrifter – var omhyggelig nedtegnet. Dette gjorde de. Med sorg og tristhet gjemte de arken i en hule, hvor den skulle være skjult for folket i Israel og Juda på grunn av deres synder, og skulle ikke mer gis tilbake til dem. Denne hellige ark er ennå gjemt. Den er aldri blitt forstyrret siden den ble gjemt på hemmelig sted.» PK 453 (1915)

EGW: «Og Han (Kristus) ga Moses, da Han hadde avsluttet kommunikasjonen med ham på Sinai-fjellet, to tavler med vitnesbyrd, steintavler, skrevet med Guds finger. Ingenting som var skrevet på disse tavlene kunne bli slettet ut. Den dyrebare opptegnelsen av loven var plassert i vitnesbyrdets ark og er der fremdeles, trygt gjemt fra den menneskelige familie. Men på Guds utvalgte tidspunkt, vil Han bringe fram disse steintavlene som et vitnesbyrd til all verden mot den manglende respekt for hans bud og mot den avguderiske tilbedelse av en falsk Sabbat.» (1.BC side 1109)

Med disse åpenbaringene som kilde, vet vi at paktens ark med lov-tavlene ble gjemt i en hule i Jerusalem, innenfor beleiringsmuren til Nebukadnesar. Videre vet vi at den skal bli brakt fram som et vitnesbyrd om forskjellen på Guds sabbat og den falske soldagen.

Vi må avvise at RO’s tolkning av at Ellen Whites uttalelse om at uttrykket sensasjonelle sannheter, kan anvendes slik han gjør i sine anklager mot Ron Wyatt. RO’s påstand er ikke på noen måte holdbar.

(4) Satan kler seg om til en lysets engel.

For å underbygge muligheten for at Ron bare lyver og fantaserer opp historier om disse funnene, selv om det foreligger en mengde praktisk dokumentasjon som bekrefter dem, minnet RO forsamlingen om at selv Satan kan kle seg om som en lysets engel. Det er ingen garanti, var hans påstand, at en person smiler og er både hyggelig og hjertevarm. Vi kan ikke bedømme noen fra utseende, det er bare fruktene som teller og representerer det eneste grunnlaget for å evaluere et utsagn.

Vår respons:

Etter å ha vært mye samme med Ron Wyatt, på mange reiser, og sett hans måte å være på, døgn etter døgn, morgen middag og kveld. Etter å ha hatt han boende i vårt eget hjem og lært han å kjenne. Etter å ha observert hans karakter, ydmykhet, prioriteringer, oppofrelse, empati og medfølelse med alle som lider og sliter. Etter å ha sett hans iver etter å lede andre til Kristus og hvordan han hele tiden vitnet for mennesker han møtte. Etter å ha sett hvordan han ga bort til trengende de pengene vi ga ham som kompensasjon for hans tid og reiser. Og ikke minst hans kjærlighet til Guds Ord og hvordan han reagerte på usanne rykter, løgn og falske anklager med ordene: «We have to pray for that man,» så blir RO’s karakterdrepende insinuasjoner groteske. Ja vi skal i sannhet vurdere fruktene, og det er akkurat hva denne presentasjonen går ut på.

Men vi skal ta RO’s anbefaling til følge. Fruktene i Ron Wyatts liv kjenner vi godt nok. Men vi skal også vurdere fruktene, i form av mentalitet og holdning, forklaring og sannhetsgehalt i RO’s påstander og hans mange personlige anklager rettet mot sin trosbror, Ron Wyatt. Vår evaluering av personen Ron bygger så visst ikke på at han kunne smile og være hyggelig. Det klarer både ateister, agnostikere og hedninger uten det minste problem. Jeg vil tro at vi som virkelig kjente Ron, bedre enn mange, best kunne vurdere hans indre personlighet, karakter og væremåte. RO hadde ingen tilgang til slik dokumentasjon og hans vurderinger viser da også å være tuftet på denne reduserte tilgangen.   

(5) Båret på ørnevinger.

RO kommenterte Ron Wyatts henvisning til at israelittene «ble båret på ørnevinger» da de flyktet fra Egypt. Han sa at siden Ron Wyatt mente at Gud på denne måten tydeligvis hjalp dem, så kanskje egypterne også ble båret på ørnevinger, siden de nådde fram på kortere tid enn det israelittene hadde brukt. Måten denne kommentaren ble formidlet på, gir oss all grunn til å tro at det ikke var ment som en spøk. Det var et argument for å motbevise at folket, med Herrens mirakuløse hjelp, kunne bevege seg hurtig da de flyktet fra Farao.

Vår respons.

Vi velger å anta at mange adventister kjenner til at det er Bibelen som sier at Herren «bar dem på ørnevinger». («Dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg», 2. Mos. 19:4.) Denne beskrivelsen er ikke Rons oppfinnelse. Farao kom etter dem med «seks hundre utvalgte vogner og alle de andre vognene i Egypt. Krigsmenn var på dem alle», 2. Mos.14:7. Det står at de forfulgte dem «og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet», vers 9.

Det er absolutt ikke utenkelig at krigerne på vogner trukket av hurtige hester, ville hatt betydelig større hastighet enn Israels barn som gikk til fots. Faraos hær trengte mindre tid på samme distanse enn israelittene. Flere bibeltekster benytter illustrasjonen av en ørn for å kommunisere både hurtighet, flukt og beskyttelse. (5. Mos. 28:49. 2. Sam. 1:23. Åp. 12:14.)

RO valgte, tydelig svært bevisst, å overse at Bibelens symbolske omtale av «ørnevinger» var en beskrivelse av et guddommelig mirakel som var til israelfolkets fordel. Vi merker oss at nettopp denne påstanden og flere andre vurderinger RO benyttet for å diskreditere Ron Wyatts funn, nettopp er argumenter vi kjenner igjen fra bibelkritikere som ikke aksepterer en Gud som utfører mirakler. Vi finner det trist at slike metoder benyttes av en person som faktisk gir inntrykk av at han har tillit til innholdet i Guds Ord.

(6) Antall dyr Israelittene hadde med seg.

RO tok utgangspunkt i det noen historiske kilder mener at en vanlig beduinfamilie har av dyr. (Må vi anta at det var likedan på den tiden og var de israelske slavene velstående beduiner?). RO indikerte at israelittene kunne ha hatt så mye som 200 dyr pr. familie, som de tok med seg da de flyktet. Han foreslo også at en vanlig beduinfamilie har ca. 24 medlemmer, noe som gir 12,5 dyr pr. familiemedlem. Han mente at dette var et minimum for å overleve. Han foreslo deretter, for å gjøre regnestykket litt enklere, ca. 10 dyr pr. familiemedlem. Hvis israelittene var et sted mellom 2-3 millioner mennesker, havner vi på ca. 25 millioner dyr som de skulle hatt med seg. Men for å være riktig sjenerøs, gikk RO ned fra 24 dyr pr. familiemedlem til 2 dyr pr. medlem.

Motivet for denne detaljerte gjettingen, var tydeligvis ikke et forsøk på å evaluere hvor mange dyr de hadde med seg, for det vet ingen, men for å skape inntrykk av at det uansett var altfor mange dyr til at de kunne ha fått dem med seg. Ideen må kanskje ha vært at de ikke hadde med seg mange dyr eller at de hadde så mange dyr at den reisen Bibelen beskriver, ikke kunne ha funnet sted. Selv med en sjenerøs reduksjon av antallet dyr, var RO’s argument at det fremdeles kunne ha vært så mange millioner dyr at det er utelukket at de kunne ha brakt dem med da de flyktet. Han mente at de i hvert fall ikke kunne ha kommet seg gjennom «Wadi Watir» passet med en så stor flokk på tiden de hadde til rådighet.

Vår respons.

Selvfølgelig er ikke alt dette noe annet enn ren og rå spekulasjon. Ingen av oss vet hvor mange dyr de hadde med seg eller hvor mange medlemmer det var i hver familie. Tre uker etter at Israels barn er kommet over Rødehavet (2. Mos. kap. 14) og ca. fire uker etter at de dro fra Egypt, begynner israelittene å klage over at de ikke har kjøtt å ete, (kap. 16) og det er her Bibelen skriver at de lengtet etter Egypts kjøttgryter, vers 3. (Se også forklaringen til Ellen White i boken «I Historiens Morgen», side 208-215.)  Dette er like etter at de har krysset havet. Ellen White skriver i nevnte kilde at forrådet av mat holdt da på å ta slutt og dyreflokkene begynte å minke.

De begynte ikke å ofre dyr før de kom til Gilgal og mens de flyktet fra Egypterne, hadde de ikke noen mulighet til å grille seg en lammestek, eller oksebiff, for da flyktet de dag og natt og de hadde med seg usyret brød som de spiste.

De begynte altså ikke å bruke av flokken til mat før de var kommet over Rødehavet. At de klarte å fortære fantastiske 25-30 millioner dyr (som var RO’s begynnerpunkt på gjetteleken), på tre uker er lite trolig. Å være villig til å begynne gjettingen med 25-30 millioner dyr, når alt nevnte sammenheng var godt kjent, møter neppe kriteriet «sunn og sann forskning». En reduksjon av dyr til noen færre millioner, er like mye bare en banal gjettelek.

Bibelen lærer at da de dro hadde de med det de selv eide av småfe og storfe, (2. Mos. 12:32.) Egypterne ga dem også det de ba om, som var smykker, sølv, gull og klær, (2. Mos. 12:35.36.) Det står at de hadde med seg småfe og storfe, som er definert som en «meget stor hjord». Uttrykket «en meget stor hjord» behøver ikke å komme i nærheten av de dimensjonene RO postulerer.

RO’s antakelse om at de israelittiske slavene var like velstående som vanlige beduiner på den tiden og at flokken med dyr de hadde med seg da de flyktet, var på den størrelsesorden han skisserer, er uten et fnugg av dokumentasjon. Hans ideer kommer ikke i nærheten av å møte kriteriene han selv satte for sine egne vurderinger, nemlig: «sunn og sann forskning som kan etterprøves». Det han påstår er heller ikke samkjørt med verken Bibelens eller Ellen Whites kommunikasjon om temaet.   

(7) Gud ga dem vaktler å ete.

Gud ga israelittene på mirakuløst vis både manna fra himmelen og kjøtt i form av vaktler. RO sa at vaktler naturlig kom inn fra havet. Selv i dag, var hans argument, ble de noen steder fanget med nett på stranden. Dette ble poengtert som et argument for at folket ikke kunne ha vært et stykke inne i landet, slik han mente at Ron Wyatt indikerer, men at de var ute ved havet.

Vår respons.

Hvis det er attraktivt å bringe sannhet inn i denne debatten, kan vi minne om at ørkenen som Israels barn var kommet til, faktisk ikke er langt fra Rødehavet. Påstanden at vaktler kun var å finne på stranden, er heller ikke riktig. Vi har selv sett videoer av store flokker med vaktler rundt foten av det Ron Wyatt og mange andre i senere tid, mener er det virkelige Sinaifjellet, inne i Saudi-Arabia. Det jaktes også på vaktler i «Wadi Rum» i Jordan i dag, og det er langt inne i landet.

En annen observasjon er at Bibelen involverer Herren i dette vaktel-miraklet, noe som gjør folkets plassering mindre viktig. Det står at folket i forbindelse med vaktlene Gud skulle sende, ville få se et mirakel kalt: «Herrens herlighet», (16:7) Det var Herren som på mirakuløst vis skulle gi dem kjøtt å ete og det gjorde han ved å la leiren dekkes av vaktler. Det kan oppleves unaturlig at disse sky fuglene landet i hopetall, og med letthet lot seg samle i så store mengder at kanskje over 2 millioner mennesker kunne slakte dem og få kjøtt å ete. Vi har imidlertid nettopp lest at vaktlenes trekkrute går forbi Aqaba og omliggende steder og at etter å ha fløyet langt, er de så trette og slitne at de ligger som bevisstløse, og man kan faktisk ta dem med bare hendene.

Er du riktig sulten, kan èn voksen person godt spise en hel eller flere av disse små fuglene alene. RO unnlot, av årsaker han selv kjenner til, å vektlegge at det var et mirakel som her fant sted og at en forklaring ut fra normale betingelser neppe var holdbar. Han unnlot også å skaffe seg lett tilgjengelig informasjon, som viser at disse fuglene kan oppholde seg langt inne i ørkenen og aldeles ikke bare er å finne på stranden.

Vi kan ikke annet enn å undres over hva RO ønsket å kommunisere med sine argumenter. Var det at vaktler ikke befinner seg andre steder enn ved stranden, og at stedet Ron mente at det virkelige Sinai var, derfor lå for langt fra stranden til at det kunne være Guds fjell, siden Bibelen sier at det kom vaktler dit?

Bibelen sier at de fikk vaktler på to steder. En måned etter utgangen av Egypt da de var mellom Elim og Sinai (men i Sin-ørkenen), dette var dagen før de begynte å få manna fra himmelen. Og andre gangen i «Kibrot Hattava» som er første leirsted etter at de dro fra Sinaifjellet. Det var da mange omkom, mens de ennå hadde «kjøtt mellom tennene». Dette stedet er trolig nær Akaba hvor vinden har blåst fuglene fra havet hvor trekkfuglene kommer, og ved Guds mirakuløse inngripen har de blitt blåst i mengder inn i landet, hvor folket hadde slått leir nær en vannkilde.

(8) Et alternativt overgangssted.

I stedet for å akseptere at Israels folk krysset havet ved Nuweiba, hevdet RO at det var langt mer sannsynlig at Israelittene krysset over «havet» (bukten) innerst i Rødehavets andre avgrening, (like ved Suez.)

Vår respons.

Siden Skriften viser at folket først krysset vannet etter totalt 7 døgns vandring, måtte de da ha gått i 7 døgn i selve landet Egypt før overgangen. Bibelen sier: «På den dagen – dro alle Herrens hærer ut av Egypt – denne natten – den samme natten», 2. Mos. 12:41-43. Bibelens budskap er at de forlot Egypt samme døgn de dro, ikke 7 døgn etter at de dro.

Forfatteren E. G. White skriver: «På denne samme dag var det Herren førte Israels barn ut av landet Egypt». («I Historiens Morgen» side 208.) Hvis RO’s hypotese var riktig, ville forresten folket kunnet sove hver natt og ikke behøvd å gå dag og natt som Bibelen lærer, for avstanden til det alternative overgangsstedet han mener er mer korrekt etter bibelens beskrivelse, er relativt kort. Folket prøvde, ved Guds hjelp, å skape så stor avstand til egypterne som mulig, men om de krysset innerst i denne bukta, som er RO’s forslag, ville de aldeles ikke ha oppnådd det de ønsket.

En annen ting er at om de hadde krysset denne bukta, som ikke er dypere enn at en trenet person med vanlig dykkerutstyr lett kan nå bunnen, ville man i dag kunne finne en enorm og lett tilgjengelig massegrav fra Egypts 600 hestevogner i tillegg til «alle vognene i Egypt». Det ville trolig vært mange tusen vognhjul og vognrester spredt over dette relativt smale og grunne sundet.

Ingen ting er funnet. Hvorfor? Sannsynligvis av samme grunn som at man heller ikke finner noen av de forventede restene etter 2-3 millioner Israelitter på Sinaihalvøya. Det var nemlig ikke der de oppholdt seg i lange tider etter at de hadde flyktet. RO unnlot å nevne at Israelittene ikke kunne ha forlatt Egypt samme dag de dro, hvis hans teori var holdbar som overgangssted. Igjen kan vi bare undres over at han, med sine argumenter, velger å utelate klar bibelsk informasjon. Vi leter etter motivet for en slik fremgangsmåte. Ingen av RO’s argumenter om dette punktet er holdbare.  

(9) Potteskårene på hotellrommet.

RO forteller at han en gang bodde på et hotellrom i Jerusalem. Da han åpnet et skap på hotellrommet, lå det flere potteskår der. Etter det han selv sa, antok (hvorfor?) han at disse potteskårene kunne ha vært ulovlige og kanskje stjålet fra et eller annet sted. Han fremla ingen dokumentasjon på at potteskårene var ulovlige. Han sjekket med hotellets resepsjon, og fikk vite at adventisten Ron Wyatt hadde bodd på dette spesielle rommet natten før han selv kom. Han sa at han lurte på om han skulle anmelde Ron til politiet, men bestemte seg for å være så edel og god at han ikke gjorde det, siden Ron var adventist. Budskapet og holdningen RO søkte å formidle, var at Ron sannsynligvis var en tyv og en kjeltring som hadde stjålet disse potteskårene et sted, og at RO selv var en barmhjertig mann som valgte ikke å anmelde ham, selv om han kunne ha gjort det.

Vår respons.

Det er mange hoteller i Jerusalem med til sammen tusenvis av hotellrom. Inntrykket vi og alle satt med var at RO kom til et tilfeldig hotellrom og at Ron hadde bodd der på samme rommet natten før. Videre at personale på dette spesielle hotellet ikke hadde for vane å fjerne ting som var gjenglemt, som en del av arbeidet med å klargjøre rommet for neste gjest. Allerede her begynner vel sannsynligheten å bli ganske tynn.

RO valgte igjen å unnlate å gi dokumentasjon som kunne gjøre det mulig for andre å evaluere hans påstander og injurier. Vi skulle gjerne vite om det kunne ha vært Adventistenes eget studiesenter RO henviste til. Der bor ofte «offisielle» adventister på reise i Israel og der kan du lage din egen mat på det store kjøkkenet. Du får en nøkkel og kan komme og gå når du vil. Vi har selv bodd der mange ganger og sannsynligvis på de fleste av rommene på stedet. Rommene er store, mange med 4-6-8 køyer. Du gjør selv rent og legger selv på sengetøy. Arkeologistudentene fra Andrews og studenter fra andre adventistlæresteder bor der når de er på arkeologiske «digs» i området. Besøkende legger ofte igjen bøker (et helt lite bibliotek er bygget opp på den måten) og gjenstander ligger i stabler for alle å benytte.  

Alle som reiser mye i Midtøsten, vet at hvem som helst kan kjøpe poser med potteskår for omtrent ingenting. Er en utgravning ferdig og åpnet, kan man ofte også ta med seg det som er av rester. Også vi kunne ha lagt igjen noe vi ønsket å ha med hjem som illustrasjoner, men som det ikke ble plass til da vi pakket kofferten. RO sa ikke noe om hva slags potteskår det var snakk om. Han sa heller ikke noe om at potteskårene kunne ha vært der lenge, også før Ron bodde der.

Vi syns at slik informasjon burde vært inkludert hvis denne historien i det hele tatt var vært å nevne. Hadde potteskårene vært viktige bevis knyttet til en utgravning, ville de neppe blitt liggende igjen. Vi burde fått vite om RO muligens kalte adventistenes studiesenter for et hotell. Saken er i hvert fall at det hele ble fremlagt på en slik måte at de fremmøtte i kirken i Haugesund fikk inntrykk av at Ron Wyatt ikke var til å stole på. RO fortalte denne episoden slik at en mistanke ble kommunisert uten at det forelå noe som helst bevis for at det han ønsket å formidle bygget på fakta. Selv var han så edel at han ikke anmeldte «tyveriet», men han ga ingen dokumentasjon på at et tyveri hadde funnet sted. Det niende budet i Guds hellige lov har noe å si om denne fremgangsmåten, derfor behøver ikke vi å kommentere noe mer.

(10) Lysestaken i hulen.

RO henviste til noen kommentarer på hjemmesidene til en amerikansk organisasjon som heter «Ankerstone». Dette verken var eller er Ron Wyatts egne sider. På disse internettsidene hevder noen at lysestaken Ron fant i hulen ved Golgata, var laget slik at enhetene på den (vel og merke med litt forutfattet fantasi), kunne assosieres med gudelæren som kalles treenighetsdogmet. RO valgte deretter å omdefinere assosiasjonene han selv fikk ved å se på denne illustrasjonen, til begrepet guddommen, (som om treenighetsdogmet og bibelens lære om guddommen har noe med hverandre å gjøre.) Deretter hevdet han at vi som tror på Ron Wyatts funn, burde begynne å tro på treenighetsdogmet, siden en hjemmeside som ikke tilhører Ron, assosierer lysestaken med guddommen, som for RO betyr treenigheten.

Vår respons:

Av meget naturlige årsaker velger vi å ikke reflektere mer over en slik måte å resonnere på. Vi minner bare leserne om de tre faktorene RO tidlig i sitt innlegg skisserte som fremgangsmåtene han selv benytter i sin forskning. En metode han hadde til hensikt å benytte i sitt angrep på Ron Wyatt, nemlig Bibelen, Ellen Whites skrifter og sunn og sann vitenskapelig forskning som kan etterprøves. Vi velger av gode grunner å legge hans «sunne og sanne» resonnering knyttet til lysestaken og treenigheten stein død. 

(11) Museet som holdt åpent på sabbaten.

RO sa at han hadde oppdaget at et arkeologisk museum i USA, som på et gitt tidspunkt viste fram noen av Ron Wyatts funn, hadde åpent på sabbaten, og at besøkende måtte betale inngangspenger også på denne dagen. Han innrømmet, som sant er, at dette museet ikke ble drevet av Ron Wyatt eller av andre adventister. Videre informerte han om at han selv ikke kunne vite (som om noen var forpliktet til å informere han om det), hvem som til slutt puttet i sin egen lomme de pengene som måtte ha kommet inn på sabbaten fra eventuelle besøkende til dette andre ikke-adventist museet på sabbaten.

Vår respons.

Saken er at dette andre museet, som ikke var drevet av adventister, hadde en utstilling av egne arkeologiske gjenstander og forespurte om å få låne noe fra Ron Wyatts funn. Siden RO ikke kunne vite hvem som fikk pengene dette andre museet tok for at mennesker kom til sin utstilling, (hvis de i det hele tatt tok inngangspenger), fantaserte han om at kanskje var det en viss, i hvert fall en teoretisk, mulighet, for at disse inngangspengene til det andre museet, i ettertid kunne ha havnet i Ron Wyatts lomme. RO spekulerte altså på om eventuelle inngangspenger, siden noen av Rons gjenstander også var med i den større utstillingen, kanskje ikke ble benyttet av arrangørene for å dekke utgifter de hadde med utstillingen, men at Ron fikk disse pengene.

Ville du som leser dette ha maktet å resonnere på en slik måte? Uten å ha noe som helst kjennskap til fakta, valgte RO igjen å insinuere at Ron Wyatt kanskje fikk et økonomisk utbytte av penger, som et annet og ikke adventistdrevet museum, hadde samlet inn på en sabbat. Å plante mistanke og kommunisere injurierende for å skade en annen persons navn og rykte, uten at noen fakta foreligger, røper en mentalitet og en holdning som både psykologisk og åndelige sett burde være lite attraktive. Det er ikke mer å si om RO’s forsøk.

(12) Tyrkiske myndigheter og Noas ark.

RO henviste til at tyrkiske myndigheter ikke hadde mye tillit til at båtstrukturen var Noas Ark, siden de ikke har gjort noe særlig for å fremme funnet. Han sammenlignet norske myndigheters behandling av vikingskipene som et eksempel. Her mangler nok igjen RO grunnleggende informasjon, i dette tilfelle gjelder det kunnskap om landet Tyrkia.

Vår respons:

Det er viktig å informere om at båtfunnet er trykket på vanlige veikart over området, og at et besøkssenter er bygget for mennesker som ønsker å se båtstrukturen. Både infrastruktur og hvordan lokale myndigheter fungerer i Øst- Tyrkia, er lite sammenlignbart med situasjonen i rike Norge. Det er utrolig mange registrerte spennende arkeologiske «tells» i dette området, som aldri er utforsket. Internett nevner tallet 38.000-40.000. Politiske uroligheter (kurderland med stadige opprør og væpnede trefninger), stor fattigdom og svært få turister, er bare noen nøkkelord for Øst-Tyrkia, hvor restene av båten ligger.

Vi har selv opplevd at vår minibuss ble «flagget ned» og at skoler stenger og alle tar seg fri, og det blir fest i landsbyen, når det kommer fremmede på besøk i visse steder i Øst-Tyrkia. Noen steder er veggene på husene ennå bygd av leire og kumøkk, med bølgeblikk som tak. Denne delen av Tyrkia er ikke prioritert av de sentrale myndighetene, som faktisk er lykkelige om noen vil gjøre noe ut av både dette og andre funn. Selv har de begrenset mulighet til å foreta seg stort. RO’s påstand var ekstremt uriktig og fullstendig isolert fra temaets sammenheng. Også her møter vi en naiv tenkemåte med synsing og meninger blottet for kunnskap, fakta og informasjon.

(13) Vognhjulene fra båtforlis.

RO sa at vognhjulene som er funnet på havbunnen mellom Nuweiba og Saudi Arabia sannsynligvis er fra skipsvrak, som det ifølge han finnes hundrevis av i dette området.

Vår respons.

Nå forholder det seg slik at det er meget få skipsvrak, hvis i det hele tatt noen, på det meget begrensede området dette funnet gjelder. Det er ingen skumle skjær ved Nuweiba. Stedet kan ligne på en relativt bred fjord som går inn til Eilat. At skipsvrak skulle inneholde vognhjul fra det 18 dynasti i Egypt er vel også meget lite trolig. Det er store forskjeller på øst- og vestsiden av Sinai. Skipsvrakene finner man på den andre siden eller ved alle skjærene og småøyene i nærheten av Sharm el Sheik, som er hele 155 km. fra Nuweiba.

Internett har mange sider med informasjon om hvor vrakene befinner seg. Selv om det sikkert kunne forføre noen helt uvitende personer til å tro at det er hundrevis av båtvrak ved Nuweiba, fordi en «autoritet» sier det, er sannheten at vrakrester lokalisert ca.150 km. fra Nuweiba, umulig kunne ha spredt og ført vognhjul fra det 18 egyptiske dynasti til dette overgangsstedet.

RO’s påstand var både usann, uriktig og meget forførende. Kan det virkelig være tilfelle at han regnet med at han nesten kunne påstå hva som helst i denne forsamlingen, fordi forbudet mot å vise fram dokumentasjonen knyttet til funnene, hadde vært håndhevet såpass strengt i adventistkretser, at få personer kjente til fakta.

Det er videre nær utenkelig at RO ikke var kjent med at vrakrestene i nærheten av «Sharm el Sheik» er 155 km. fra Nuweiba. Han hadde selv vært inne på internettsider som beskriver alle vrakfunnene og vet selvfølgelig hvor de er lokalisert i forhold til det antatte overgangsstedet. Han valgte likevel å tilby forsamlingen ideer som ikke på noe område var relatert til virkeligheten. Hvorfor sa han da det han gjorde? Hvorfor tilbød han, som adventistpastor, en bløff, og hvor ble det av den sunne og sanne vitenskapelige forskningen som kan etterprøves?    

(14) Dybden på overgangsstedet.

De første dataene fra «British Admiralty» (ETO PO5-satellitt) var ikke korrekt. Det må ifølge Bibelen ha være et havdyp. Det var gjennom dypet Gud førte dem. Jes. 51:10. og 43:16. 63:11-13.

RO valgte å vise et bilde som han hadde kopiert fra internett, hvor CN tårnet i Toronto (på daværende tidspunkt verdens høyeste bygning) på 554 meter, er manipulert inn i et bilde av overgangsstedet ved Nuweiba. Tårnet er tegnet inn midt i «fjorden» på en slik måte at om det ble lagt ned til en side, ville toppen av tårnet nå helt inn til Nuweibastranden på Egyptisk side. Hvis tårnet legges ned den andre veien, ville toppen av tårnet nå stranden på Saudi-Arabisk side. 

Denne fiktive og fullstendig løgnaktige illustrasjonen, benyttet RO som argument for at det ville vært umulig for israelittene å bevege seg over til den andre siden, grunnet at dybden på «fjorden» da ville blitt for stor, og skråningen ned og opp ville vært for bratt.

Vår respons.

Siden CN tårnet som i illustrasjonen var plassert midt i bukta, er 554 meter høyt, og kunne nådd begge sider om det var lagt ned begge veier, indikerer det for uinnvidde, at overgangsstedet fra Egypt til Saudi-Arabia bare var 554 x 2 meter bredt, altså 1108 meter. Å formidle denne ideen var tydeligvis den eneste hensikten med illustrasjonen. Da ville selvfølgelig skråningen ned og opp blitt meget bratt, dybden tatt i betraktning.

Sannheten som både RO og alle som er interessert kan vite, ved å ta en titt på en topografisk kart over området, er at denne bukta er 15 kilometer bred, ikke litt over 1 kilometer. Det er ikke lett å forstå hvorfor RO valgte å benytte denne fiktive og usanne illustrasjonen, for å forføre de frammøtte i Haugesund adventistmenighet. Med hans påstand om stor dybde og kort avstand, ville ned- og oppstigningen fra havet på begge sider blitt ekstremt bratt. Når avstanden i stedet er 15 kilometer i stedet for 1,1 kilometer, blir situasjonen helt annerledes. For personer som selv ikke kjente til noen fakta, ville nok RO’s fremstilling virke overbevisende. Vi er ikke kjent med hvorfor han valgte å tilby denne uriktige informasjonen, men han må ha hatt et motiv.

(15) Oljelampen i hulen.

RO gjorde et stort nummer av at det i hulen hvor Ron Wyatt hevder at han fant paktens ark, også sto en oljelampe som er illustrert i Rons litteratur. RO mente at denne lampen var fra romersk tid, etter Kristi fødsel, og derfor ikke kunne ha blitt plassert i hulen samtidig med arken. Noen måtte i så fall ha plassert lampen der i ettertid. Han mente at dette er en vanntett dokumentasjon på at Ron jukser og ikke forteller sannheten. Lampekopien RO viste fram, som har likhetstrekk til den Ron Wyatt henviser til, hadde ifølge RO noen likhetstrekk med de vanligste oljelampene fra romersk tid. Lampen er flat, har veldig lave kanter og er lukket.

Vår respons.

Litteraturen viser at den lampetypen som ble funnet i hulen, har absolutt noen likhetstrekk med lamper som var de vanligste og masseproduserte oljelampene på romersk tid. Det er rester av slike lamper man finner mengder av i utgravinger fra rundt Jesu tid og tiden etterpå. Dette er lamper som skal stå stille på en bord og er ikke lamper man bærer med seg utendørs.

Arkeologer pleier å la lampene de finner i ruiner være indikatorer for tiden funnet er fra. Den svært så bastante teorien eller hypotesen er at man til enhver tid bare hadde en type lamper, og ingen variasjon, slik at lampene alltid er knyttet til en gitt tidsalder. Det er også slik geologer tidfester lagdelingenes alder fra fossilene de finner i lagene. Postulatet er at fossilet fra et gitt dyr kun er å finne akkurat i denne spesielle tidsepoken. 

På samme måte er typen av oljelamperester som man finner, sagt å kunne avgjøre hvilken alder man setter på ruinene der hvor lampen blir funnet. Når det gjelder geologiske lagdelinger, vet vi at fossiler som ikke skulle vært der de blir funnet, (og det er mengder av dem), stort sett legges til side og ignoreres fordi de ikke bekrefter eller noen ganger direkte avsanner de bastante teorien man bygger på. Vi hevder at det samme meget trolig er tilfelle med hensyn til oljelamper, og vi er så visst ikke de eneste som mener det. Å regne med at bare en type oljelamper, alltid og uten unntak er knyttet til kun en gitt tidsperiode, anses imidlertid av mange forskere som RO ikke kan ha konsultert, som lite trolig. Uten tvil var det flere typer lamper som sameksisterte i en og samme tidsperiode, selv om ikke alle typer lamper ble masseproduserte. En «utelampe» som man bar med seg, måtte naturlig nok ha en høyere sidekant enn en stillestående inne-lampe, ellers ville oljen skvulpe ut når man beveger seg, og vi vet at både fakler og lamper selvfølgelig også ble benyttet ute, på samme måte som vi bruker en lommelykt.

Vi har et bilde av en innelukket og utsmykket oljelampe fra tidlig fønikisk tid. De kunne selvfølgelig ikke ha åpne lamper når de seilte på sjøen. Også grekerne hadde slike innelukkede oljelamper før romerne begynte masseproduksjon av lamper. Det viser et eksempel på variasjon og at det ikke nødvendigvis kun var èn type lamper fra en gitt tidsperiode. Det utelukker ikke at mange av lamperestene man finner, riktig nok er de enkle masseproduserte eksemplarene som ble mest benyttet inne i et hus. Det er ikke slik at lampene går gjennom en evolusjonistisk prosess og blir mer og mer avanserte etter hvert. Det kommer helt an på hvor de skulle brukes og økonomien hos dem som eide den.

Vårt argument er at den flate oljelampen som ble funnet i hulen, meget godt kunne ha vært en lampe fra Jeremias tid, selv om den ikke var lik de masseproduserte og vanlige lampene fra den tiden. Det var billige og enkle lamper tilgjengelig og det var også dyrere og mer avanserte lamper å få tak i eller som man kunne lage selv.

Oljelampen som ble funnet i hulen bærer motiv av en vær som står på bakbeina og spiser av en drueranke. Designet på lampen viser tindrende klart assyriske trekk, noe som er i harmoni med den kulturelle innflytelsen i Judea på den tiden, rett for Babylonerne tok Jerusalem. Videre er avbildningen også lik det en finner på andre ting fra den assyriske perioden.

Vi finner RO’s påstand om at lampen som ble funnet i hulen, uten tvil måtte være fra romersk tid, å være langt mer en antakelse enn en dokumentasjon. Å påstå noe på en bombastisk, gestikulert og autoritær måte, slik at kommunikasjonsmåten, mer enn teoriens holdbarhet, bærer det påståtte «beviset», kan nok gjøre at argumentet oppleves riktig og viktig, men det behøver aldeles ikke å være det. Sann og sunn forskning skal kunne hviskes, og likevel ikke miste noe av sin validitet.

(16) Ankersteiner.

RO mente at drivankersteinene som er funnet i området nær Araratfjellene, ikke har noe som helst med Noas Ark å gjøre. Han henviste til at korsmerkene som er risset inn i noen av steinene, er fra en mye senere tid enn Noas Ark. Han nevnte også at slike steiner med inngraverte kors er å finne mange steder i Armenia, noe som er riktig nok og som vi selv har sett på turer til Armenia. 

Vår respons.

Det er en «stråmann» å argumentere med at korstegnene på steinene først var inngravert 2-3000 år etter Noas tid. Det er nemlig ingen som noen gang har hevdet at dette ble gjort på Noas tid. RO kommuniserte med effekt og pondus denne «avgjørende» dokumentasjonen, som om hans påstand korrigerte noen som trodde noe annet enn han selv, det er det ingen som gjør. Disse steinene er ikke gravsteiner, som det finnes mange av bl.a. i Armenia. Det er heller ikke «ankersteiner» som skulle kastes ut fra båten og havne på bunnen for å stanse båtens bevegelse. Det dreier seg om drivankere, som skulle henge løst i vannet bak båten for å gjøre den stabil. Ikke noe sted i Ron Wyatts litteratur og forskning, er disse steinene definerte som ankersteiner.

Moderne båter har ballasttanker for stabilisering. I gammel tid brukte de stein eller sand i bunnen av båten. Enda lenger tilbake i tid, var drivankere metoden man benyttet for stabilitet. Disse drivankrene hang fra båtripa i tykke strosser.

Troende mennesker, senere i historien, må ha gjenkjent disse drivankrenes opprinnelse, og det gjorde at de så på dem som religiøse symboler. RO spurte om det var noen sjømenn til stede i forsamlingen, og stilte det retoriske spørsmålet om hva som ville ha skjedd hvis disse steinene ble kastet ut og traff bunnen i sin fulle tyngde. Han mente at da ville steinmassen over hullet øverst i steinene rives av, slik at ankrene ble ubrukelige. Hans spørsmål indikerte at han faktisk trodde at det dreide seg om festeankere eller bunnankere, ikke drivankere. Hvorfor RO var forvirret om ankrenes bruk er en gåte, siden hans ideer er ukjente for alle som har brukt litt tid og studert temaet.

RO ga også inntrykk av at steinmassen over hullet øverst i steinene, som repet må ha vært festet i, var et tynt skall som lett kunne rives av. Sannheten er at steinene er ganske tykke, fra side til side, helt øverst, så tykke som avstanden fra fingerspiss til albuen. Deretter er hullet plassert godt nede på steinen.

Det ser ikke ut som om det ville vært noe problem å ha disse steinene hengende bak båten for stabilisering, uten at de gikk i stykker. RO mente også at det ikke var noen slitemerker inne i hullene (noe vi tviler på at han har vært der for å sjekke ut, det har noen av oss), men saken er at det neppe ville vært noen slitemerker når steinene hang fritt i vannet med et solid tau som var festet i hullet.

Det må også bemerkes at hullet i steinene er større på den ene siden enn på den andre. Dette må ha med funksjon å gjøre. Vi er ikke informert om hvorfor RO valgte å ikke nevne det. Må vi tro at denne ofte omtalte observasjonen i litteratur knyttet til funnene, ikke var ansett viktig informasjon, siden det ikke ville bekrefte hans antakelse? Hullene på drivankrene blir gradvis smalere fra en side til den neste. En slik konstruksjon ville ha vært uten hensikt om det kun var snakk om gravsteiner som skulle ha et lys plassert i hullet, eller ha et hull som gjorde det mulig å dra steinen på plass. I siste tilfelle ville det i hvert fall ha blitt en friksjon og en klar belastning på steinmassen over hullet. Det ville vært mye større sjanse for at steinen over hullet skulle sprekke, om den skulle trekkes over marken i et tau som var festet til hullet. I vann ville ikke en slik belastning finne sted.

En kraftig knute på repet ville stoppet der hullet var smalest og repet ville i tillegg svelle ut i vann, slik at det ble sittende fast. Da ville det heller ikke vært noen slitasje, siden det ikke ville vært noen bevegelig del. Det hører med til dette funnet at noen få av drivankrene, de som ligger øverst oppe i fjellsiden, der vi tror at arken først stanset helt opp, faktisk har den delen av steinen som er over hullet revet av. Hva kan årsaken være til det? Dette var stedet da noen av drivankrene ble «droppet» og nådde bunnen. Nå var Arken kommet til sitt hvilested mellom fjellene og drivanker funksjonen var unødvendig. Det ser ikke ut til å være noen annen årsak til at disse få steinene skulle være slik ødelagt, enn at de nådde bunnen og noen av dem ikke tålte den rykkvise belastningen. Hvis steinene kun var gravsteiner hvor det skulle plasseres et lys i hullet, er det ingen naturlig forklaring på at steinmassen over hullet var ødelagt på disse spesielle ankrene.

Drivankrene som ikke nådde bunnen før Arken lå stille, ville bare legge seg på bunnen etter hvert som vannet sank eller rant bort. Nøyaktig slik er de også funnet i dag. Noen av drivankersteinene ligger ennå begravd i jord. Når disse etter hvert er blitt gravd opp, finner man ingen inngraveringer. De var tydeligvis skjult for menneskene som senere i historien risset inn kors. Noe som igjen skulle indikere at steinene var der lenge før menneskene som lagde inngraveringer på dem.

Det er også funnet mange gamle og mindre drivankere på havbunnen i Middelhavet, nær Israel. Vi har selv sett slike drivankere i Cesarea i Israel. De er selvfølgelig mindre fordi båtene de hang på også var mindre. Størrelsen (tyngden) på de massive drivankrene funnet ved Noas Ark strukturen, står i forhold til størrelsen på de mindre båtene ved Middelhavet.

(17) Israelittene gikk dag og natt.

Selv om dette punktet er nevnt i en annen sammenheng, er det nødvendig å bemerke at RO påsto at Israelittene sov hver natt da de flyktet fra Egypterne. Denne forklaringen var tydeligvis både nødvendig og viktig, for det var en del av hans argument om at de ikke kunne ha rukket fram til Nuweiba på den tid de hadde til rådighet. RO’s påstand var at de gikk om dagen og sov om natten. Hans resonnering var at rekken med mennesker var så lang at de forreste sov mens de bakerste ennå gikk. Ved denne tenkemåten mente han at Bibelens beskrivelse av at de gikk «dag og natt» kunne passe. Noen gikk altså om natten mens andre sov.

Vår respons.

Vi er oppmerksomme på at mange liberale nettsider, og like liberale bibelkommentarer og bibelleksika, skriver nettopp det RO her hevder, siden «alle vet» at ingen kan gå dag og natt i flere døgn. Det ville i så fall vært et mirakel. Vel, det er nettopp dette miraklet som både Bibelen og Ellen White forteller om. I 2. Mos. 13:21 leser vi: «Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt». Vi finner det vrient å kunne tolke «Slik (på den måten og av den grunn) kunne de dra fram både dag og natt», til å bety at de dro fram om dagen og sov om natten eller at de sov på skift.

I KJ-Bibelen står det: «And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way; and by night in a pillar of fire, to give them light; to go by day and night», 2 Mos. 13:21.

Den samme bibelske forklaringen er gjentatt i Nehemja 9:12. «Du ledet dem i en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten for å lyse for dem på den vei de skulle gå». Det står ikke at ildstøtten lyste for dem om natten slik at de kunne sove, men slik at de kunne gå. Det var vel derfor de trengte lyset.

Ellen White bekrefter flere steder i sine skrifter denne bibelske forklaringen. RO henviser til et sitat hvor Ellen White skriver at ildstøtten lyste opp Israelittenes «encampment» (leirplass). På grunn av dette sitatet mener han at de sov i leiren om natten. At de sov om natten før og etter at selve flukten begynte, er vel rimelig. Men de døgnene de flyktet, fikk de ved et Guds mirakel, energi til å gå dag og natt. Ellen White skriver selvfølgelig ikke at Israelittene både sov om natten mens de flyktet og at de samtidig gikk dag og natt. Det er ikke holdbart at RO her velger å anta at Ellen White sier imot seg selv, slik at han kan velge en av uttalelsene framfor den andre, fordi det vil passe med hans holdning og argumenter.

De to uttalelsene dreier seg tydeligvis ikke om det samme. At Gud ga dem styrke og holdt dem våkne helt til de nådde den andre siden av havet, var et like stort mirakel som det at de ikke sleit ut skoene sine etter å ha vandret i en steinete ørken i 40 år, 5. Mos. 29:5. Det sømmer seg ikke for en adventistpastor og leder å tilby tolkninger som utelater Guds mirakuløse inngripen, når Bibelen vektlegger at det var et Guds mirakel.

Om RO valgte denne forklaringen for å gjøre det ekstra vanskelig for Israelittene å gå den strekningen Ron Wyatt mener de gikk på den tiden de hadde til rådighet, vet vi ikke. Vi registrerer bare det han hevder. «Sunn og sann» forskning skal ikke utelate det man vet og finner, men som ikke passer med den konklusjon man i forveien har valgt å komme med. Det er også verd å merke seg at Bibelen to steder nevner at folket slo leir bare en gang før Nuweiba, nemlig i Etam og ikke flere ganger, 2. Mos. 13:20 og 4. Mos. 33:6. RO’s påstand om at de slo leir hver natt blir helt gal ifølge Bibelens egen beretning. 

Det kan her være av interesse å nevne at da Moshe Dyan i 1967 førte sine tropper fra Nuweiba til Suez city på 6 dager, sov de hver natt. Mange av soldatene gikk på sine bein.

RO sa at Guds Ord og Ellen Whites uttalelser hørte med til de kriteriene han aksepterte for sine konklusjoner. Også i dette tilfellet går hans tolkning imot både Guds Ord og Ellen Whites skrifter.

(18) Tiden det tok å gå fra Ra’amses i Egypt til overgangsstedet.

RO’s argument er her at det var alt for langt å gå på den korte tiden de hadde før Faraos hær nådde dem igjen. Han var enig med Ron i at om Israelittene gikk til stranden ved Nuweiba, før de krysset Rødehavet, måtte de gå ca. 30 mil, altså 300 km. De hadde 7 døgn til rådighet. RO hentet ideer fra litteraturen som indikerer at militære tropper på den tiden, ikke kunne bevege seg mer enn noen få km. pr. dag. Om natten slo de leir og sov. Derfor mente han at Israelittene umulig kunne ha nådd fram på tiden de hadde tilgjengelig. Her regnet han trolig fortsatt med at Israelittene sov hver natt og at de ikke, ved et Guds mirakel, gikk både dag og natt, som både Bibelen og Ellen White bekrefter.

Vår respons.

Før vi ser på denne innvendingen, er det hensiktsmessig å summere noen bibelske fakta. Herren sa til Moses og Aron at de skulle be Farao om tillatelse til å ta folket tre dagsreiser ut i ørkenen, for at de der kunne ofre til sin Gud, 2. Mos. 3:18. Etter Guds plager over landet, ga Farao dem denne tillatelsen, 2. Mos. 12:31. Da brøt de opp fra Ra’amses og drog til Sukkot, 2. Mos. 12:37. De hadde med seg den usyrede deigen som de bakte kaker av. Det står at folket dro i hast og «turde ikke dryge lenger. Heller ikke hadde de laget i stand reisekost», 2. Mos. 12:39. Bibelen presiserer flere steder at: denne natten (natten da de dro) førte Herren dem «ut av landet Egypt», 2. Mos. 2:42. Poengteringen av at de denne dagen/natten ble ført «ut av Egypt» er både vesentlig og tydelig, og er gjentatt i flere skriftsteder. (Se bl.a. 2. Mos. 13:3. 8. 14. 18.) 

Det innebærer at stedet de ankom, som de nådde den samme dagen/natten da de dro, var et sted utenfor selve landet Egypt. De nådde altså ikke dette stedet etter mange dager, men «denne natten» da de forlot landet Egypt. Egypterne hadde en selverklært råderett over det vi kaller Sinaihalvøya. Mange historikere skriver at Egypt derfor hadde full militær kontroll over Sinai, selv om denne halvøya ikke var en del av selve Egypt. Et eksempel er James Montgomery som skriver at «landet vest for egyptelven til Aqabagulfen, var under Egypts politiske dominans og er fremdeles det”. (Arabs and the Bible – 31.) Det var dessuten egyptiske gruver, templer og festninger på Sinai.

Som en foreløpig konklusjon må vi akseptere at Herren både førte folket: (1) Ut av landet Egypt den første natten/tidlig om morgenen da de dro, og at dit han førte dem var: (2) Ut i ørkenen, 2. Mos. 3:18. Videre leser vi i 4. Mos. 33:5 at folket slo leir i Sukkot. Bibelteksten gjør det da klart at stedet Sukkot må befinne seg utenfor selve landet Egypt. De stoppet der siden de hadde Faraos tillatelse til å dra og ble på det tidspunkt ikke forfulgt. De hadde foreløpig ingen fiende etter seg. I det flukten begynte, var de altså i Sukkot.

Etter at de begynte flukten, slo de ikke leir før de kom til Etham, 2. Mos. 13:20. Dette stedet er kalt «ved grensen av ørkenen», samme vers. Døgnene fra Sukkot til Etham gikk de, som Bibelen lærer, på mirakuløst vis både dag og natt. Vit også at stedet Etham har det samme navnet den dag i dag. Vokalene kan skifte, men konsonantene er de samme. Stedet er der ørkenen begynner/ender og det dype Wadi Watir fjellpasset (en dal eller et bredt elveleie) begynner.

Ellen White beskriver denne hendelsen slik: «Nå (altså ved Etham og ikke før) ga Herren Moses beskjed om å snu til siden inn i et fjellpass og slå leir ved sjøen», «I historiens morgen», side 209. De ble ikke bedt om å snu og gå tilbake, men å snu til siden og gå ned fjellpasset som begynner akkurat der ved Etham. Det er nøyaktig det som skjer når de snudde til siden (til høyre) ved Etham og gikk ned fjellpasset Wadi Watir til Nuweibastranden ved sjøen. De hadde kurs mot nåværende Eilat (rett fram), siden det er den eneste veien rundt til Midian, der Gud ga Moses beskjed om å bringe folket. Men Herren hadde en vei for dem «gjennom dypet», derfor ba han dem i stedet å gå ned til sjøen. Alternative steder hvor noen mener folket gikk over Rødehavet, kan ikke være et sted hvor det ikke er et havdyp. Det var «gjennom dypet» han ledet dem.

Hele turen fra den natten/morgenen påsken begynte til de gikk over havet tok syv døgn. Totalt antall timer tilgjengelig er 168 timer. Avstanden er ca. 300 km. Da gikk de i gjennomsnitt omkring 1.8 km. i timen.

Min sønn Steinar var i militæret her i Norge og fortalte oss at det var helt kurant på utflukter å gå 3 km. i timen. Det blir 192 km. på 64 timer. Israelittene hadde 168 timer til rådighet og 7 døgn, altså 1.8 km. i timen. Med moderat gange kunne du lett gå mer enn 1,8 km. (1800 meter) i timen. Det ville ikke vært noe problem for dem å nå fram til Nuweiba på denne tiden. Glem heller ikke at Gud gjorde et mirakel ved at de ikke ble trette og trengte å sove. De gikk dag og natt.

RO unnlot å gi en realistisk og logisk framstilling av hvor enkelt det var for folket å nå fram på den tiden de hadde til rådighet, ikke minst tatt i betraktning at de på mirakuløst vis gikk både dag og natt. Hans argument er ikke holdbart.

(19) Plaststrimlene lagt ut ved Noas ark.

Noas Ark funnet har ifølge RO ikke noen teologisk relevans, men han mente at funnet selvfølgelig er interessant om det hadde vært sant. Han sa at fagmannen Tom Fenner lærte opp Ron Wyatt til å bruke et av måleinstrumentene som skulle gi utslag av metallrester ved spantemerkene på båtstrukturen. RO sa videre at Ron tilsynelatende fant slike regelmessige markeringer, men da fagmannen Tom Fenner skulle etterprøve målingene, fant han – ingenting! RO hevdet at han har kopi av et brev fra Tom Fenner, hvor han skriver at han i ettertid tok avstand fra funnet. RO’s konklusjon er at Ron Wyatt enten ikke var kompetent til å bruke instrumentet riktig, ikke skolert til å tolke resultatet eller at det hele er en fabrikasjon, noe som betyr at Ron lyver.

Vår respons.

Mye detaljert korrespondanse mellom Tom Fenner, og andre, ligger ute på internett. Gang på gang blir Tom Fenner og personer som støtter han, i denne korrespondansen konfrontert med at han er filmet av Ron og andre, mens han benytter en skanner som gir tydelige, regelmessige, hørbare og synlige (på måleren) utslag og at plaststrimler, mens han er der og målte, blir lagt ut og viser regelmessige punkter. Han nekter i ettertid for at han fant slike utslag, og blir mektig irritert når han blir minnet på at det hele er dokumentert på film.

Frykt for å ikke blir betraktet som en seriøs forsker, er av flere nevnt som årsak til at Tom Fenner «skiftet mening». Hans vitnesbyrd mister uansett mye av sin verdi ved at han ikke vil vedkjenne seg sin første respons, selv om den er dokumentert ved å være filmet og sett av mange. Vi mener at forskjellen på Tom Fenners umiddelbare respons da han var med og målte og beviselig fikk regelmessige resultater, og hans senere benektelse av at noe ble funnet, burde gjøre hans senere benektelse suspekt. Tom Fenner er med andre ord ikke en seriøs støttespiller for RO’s argument og hans «vitnesbyrd» er følgelig ikke gyldig som dokumentasjon på funnets troverdighet.

RO’s vektlegging av Tom Fenners endrede forklaring, når hans første erfaring med målingene er meget godt dokumentert, framstår ikke som en sunn vurdering.  I ettertid kan vi nå fortelle at det finnes nye og bedre måter å scanne på og det er også gjort. Disse viser helt klart en båtstruktur-

(20) William (Bill) Shea.

RO sa at adventisten og fagpersonen «Bill» Shea (fra Andrews universitetet) er enig med RO, og tror ikke at det Ron har funnet er restene etter Noas ark. RO hevdet at han kjenner Bill godt, og vet at han tror på Bibelen, er en åpen person og en solid forsker. RO sa videre at Ron hevder å ha funnet hele «tog-lass» med fossilt trevirke (forsteinet tre) fra båtstrukturen, og at Bill har analysert en liten prøve, og funnet at den spesielle prøven han fikk tak i, kun var vanlig stein (basalt.)

Vår respons.

Vi er ikke kjent med at Ron, verken skriftlig eller muntlig, noen gang hevder å ha funnet tog-lass med forsteinet tre på båtstrukturen. Funnenes fiender har konstruert dette uttrykket, og gir inntrykk av at det er Ron som er kilden. Vi kjenner til at Ron hadde en enkelt laminert forsteinet prøve i sitt museum i USA, og at han fikk tillatelse av lokale myndigheter i Tyrkia til å ta denne prøven med seg. Denne prøven er avbildet i hans litteratur. Vi kjenner også til at Bill Shea tok prøver av jordsmonnet inne i ark-strukturen, og fant ved analyse at det inneholdt mye mer karbon enn prøver tatt utenfor strukturen.

Vi er videre også kjent med at Bill Shea lette etter Noas Ark i Armenia, siden han mente den sannsynligvis var å finne der. Han fant ikke noe. Vi vet også at Bill trodde at drivankrene som Ron identifiserte, var fra Noas Ark. Av grunner han ikke informerte om, inkluderer ikke RO noen av de kjente uttalelsene Bill har kommet med i all offentlighet, og som viser at han støttet Ron Wyatt angående drivankersteinene og karbon funn i strukturen. Bill har i korrespondanse med oss, skrevet at han trodde på Noas Ark funnet helt opp til 2003, men da ville han heller selv lete etter arken i Armenia, men fant ikke noe som støttet hans teori om at den landet der.

Bill Shea var en arkeolog, men han visste ikke på langt nær så mye om dette spesielle funnet som mange andre. Det kan virke nyttig å ha en fagpersons uttalelse med seg, men denne fagpersonen må samtidig ha litt kjennskap til det vedkommende uttaler seg om. Bill har aldri lagt fram noen dokumentasjon på sin tvil om Ron Wyatts funn. Da framstår selvfølgelig heller ikke hans meninger om funnet som noen dokumentasjon. RO’s vitnesbyrd fra Bill representerer derfor ikke et argument som teller i denne sammenheng.

(21) Et egyptisk fort på Nuweiba.

RO gjorde et stort poeng ut av at restene etter et fort på Nuweiba-stranden var fra en tidsperiode lenge etter overgangen, og han fremla denne informasjonen som et argument for sitt standpunkt.

Vår respons.

Ron Wyatt har i sine nyhetsbrev skrevet utførlig om dokumentasjonen på at det nyere fortet var bygget på murene av et eldre egyptisk fort. Det er en vannkilde (brønn) der, som vi selv har sett og kan bekrefte at det ennå er vann der. Fortene måtte av sikkerhetshensyn ha en vannkilde innenfor sine murer. RO valgte å ikke inkludere i sin presentasjon at Ron Wyatt mente det samme som han selv, men ga i stedet inntrykk av at Ron Wyatt mente at nåværende ruiner var fra den egyptiske fortet.

Denne snedige måten å kommunisere på, ga inntrykk av at RO hadde kjennskap til noe Ron Wyatt ikke var informert om, og at denne presiseringen da ble en korreks til Ron Wyatt og en anerkjennelse til RO’s kompetanse. Slue advokater benytter til tider slike spill-metoder for å påvirke. Vi hadde håpet å få slippe slikt fra en ordinert adventistpastor.

(22) Var Israels barn stengt inne på stranden ved Nuweiba?

RO sa at fjellet ikke gikk helt ned til vannet på den ene siden av Nuweibasletten, og at Israelittene meget godt kunne fortsatt å flykte den veien hvis de ønsket det. De var derfor ikke «fanget i ørkenen ved havet», var hans argument.

Vår respons.

Det er godt framhevet i Ron Wyatts nyhetsbrev, at fjellet gikk helt ned til vannet før Israelerne sprengte bort en del av fjellet for å kunne patruljere langs stranden med stridsvogner etter at de hadde erobret Sinai. RO valgte å ikke inkludere dette i sin presentasjon, enda det er lett tilgjengelig informasjon fra Ron Wyatts litteratur.

(23) Overseelse av funnene i Saudi Arabia.

RO ignorerte også alle funnene i Saudi Arabia. Funn som er anerkjente og markerte av de Saudi Arabiske arkeologiske myndigheter og representerer meget solid dokumentasjon på at det virkelige Sinai er i dette landet og at det støtter påstanden at overgangsstedet er der Ron Wyatt indikerer. Israelitter vi har snakket med, sier alle at Sinai fjellet ligger i Saudi Arabia. Det har vært mange ekspedisjoner og en rekke filmer ligger på internett fra dette området, som viser alle de gjenstandene, bl.a. altrene, som Bibelen forteller at Herren ba Moses om å bygge. Mange innrissede bilder av egyptiske okser fines også på store steiner. Hele området er gjerdet inn og det er skilt mange steder med «arkeologisk område, adgang forbudt». Beduinene som bor der, sier alle at dette er Mose’ fjell. Bibler begynner å vise kart hvor Sinaifjellet er lokalisert i Saudi Arabia, der også Bibelen i skriver at Midian er, stedet Gud ba Moses lede folket. Selv om noe av denne dokumentasjonen er offentliggjort etter samlingen med RO i Haugesund, var det massive bevis tilgjengelig da denne debatten fant sted, bevis som var å forholde seg til for alle som ville ha kunnskap, fakta og informasjon før de har meninger.

(24) Lokale navn i Saudi Arabia.

RO valgte å overse at beduinene rundt fjellet i Saudi Arabia kaller «Jebel el Laws» for Mose fjell. En slik informasjon burde absolutt betraktes som vesentlig, hvis «sunn og vitenskapelig forskning» hadde vært RO’s praksis og ikke bare en opportun og strategisk erklæring. 

(24) Lokale navn ved Nuweiba.

Informasjonen om at beduinene på Nuweiba kaller stedet vi tror Israelittene gikk over for «Moses åpning», ble heller ikke kommentert. Rent historisk og arkeologisk er dette viktig og spennende informasjon som selvfølgelig burde undersøkes og innlemmes i en ærlig konklusjon.

(25) Benektelse av aske i Gomorra.

RO avviste at det virkelig er ekte aske i Sodoma og Gomorra.

Vår respons,

Det RO benektet er meget godt dokumentert av laboratorieprøver som kan etterprøves. Denne asken blir til når kalkstein brenner med svovel. Dokumentasjonen er tilgjengelig i Ron Wyatts litteratur og tester som er utført av andre og gjort tilgjengelig på internett. RO’s valg om å skjule denne informasjonen for deltakerne på samlingen, sier ikke noe om verken asken eller Ron Wyatt, men ganske mye om personen RO. Hvis han ikke kjente til dokumentasjonen som viste at det dreide seg om aske av kalkstein brent med svovel, hadde han ingen forskning å vise til om at det ikke var aske. Hans forutfattede mening styrte påstandene han kom med, ikke et fnugg av «sann og sunn vitenskapelig forskning som kan etterprøves». Det var den sunne og sanne dokumentasjonen han avviste.

(26) Baumgartner og Morris.

RO sa at heller ikke disse to fagpersonene fra USA trodde på Noas Ark funnet, etter å ha vært på stedet og undersøkt strukturen.

Vår respons.

Det ligger flere treff på nettet som hevder at Baumgartner nektet å tro på funnet, fordi Ron Wyatt ikke talte i det pinsevennene kaller «tunger». Baumgartner var overbevist om at Gud ikke ville ledet noen som ikke talte i tunger til å finne Noas Ark. Vi kan ikke se at denne begrunnelsen bygger på det RO kaller «sunn og sann vitenskapelig forskning som kan etterprøves». Det er vel heller ikke «Skriften alene» som blir kriteriet som gjør at Baumgartners «vitnesbyrd» burde være noe RO tar med som dokumentasjon på at Ron tar feil. Vi behøver ikke kommentere dette nærmere. Samtaler vi har hatt med den tyrkiske geologen Salih Bayraktutan, åpenbarer at Baumgartner, etter sine egne undersøkelser, mente at funnet var så interessant at det burde undersøkes nærmere.

(27) Informasjon om paktens ark fjernet fra W.A.R’s hjemmesider.

RO vektla at W.A.R. (Wyatts Archaeological Research) på sine hjemmesider informerte om at de hadde tatt funnet av arken vekk fra sidene på grunn av at det ikke var funnet noe ved de siste utgravning.

Vår repons.

Før RO’s innlegg på møtet i Haugesund, ble han og de fremmøtte, av Elin og John Berglund, informert om at Rons Wyatts sønner (som jo var med på utgravningene) hadde gjort det klart at W.A.R ikke hadde funnet noe fordi de lette på feil sted.

Videre ble det forklart at lederen for W.A.R (etter Rons død) ikke er en adventist og derfor heller ikke har tillit til at arken skal komme fram i Guds time, slik Ellen White fikk vite av Herren. Det ble videre informert om at de Israelske myndighetene (IAA) bekrefter at de, sammen med W.A.R., i siste utgravning, ikke kom til de hulene Ron hadde påvist. Rapporten fra IAA ble av Elin og John Berglund vist til alle fremmøtte på en Power Point. RO valgte også her å ignorere informasjon som ville gjort hans egen fremstilling ufullstendig. Faktum er at W.A.R. har fått stående utgravingstillatelse i 10 år, hvilket skulle indikere at Israelske myndigheter fortsatt tror at det er noe å finne. Positive «scanninger» er også gjort, som bekrefter tunellen og hulen i fjellet hvor gjenstandene fra templet er oppbevart. Sidene om Paktens Ark e satt opp igjen på W.A.R’s nettsted.

(28) Ingen respons på replikker.

RO ignorerte alle Elin Berglunds innvendinger i hennes replikk, som påpekte at flere av hans påstander var feilaktige. Han bare tok mikrofonen og gikk videre med nye innlegg om andre temaer, når det skulle være tid for replikk. Han skjøv bare arrogant til side og kommenterte ikke noe som kunne utfordre hans konklusjoner. RO valgte på en frekk måte å bryte kjørereglene møtelederen hadde spesifisert. Han syntes ikke å ønske en debatt hvor begge sider ble kritisk vurdert.

(29) Ignorering av teologien knyttet til blod og vann.

RO unnlot å forholde seg til bibeltekstene om at blod og vann er et signal på innvielse av en pakt. Han hoppet helt over denne informasjonen. Teologien bak Guds hensikt med blodet og vannet er ikke uvesentlig i adventistenes bibelforståelse, og har ikke noe å gjøre med seremonien som skjedde på den store forsoningsdagen, hvor bare blod ble brakt inn i det aller helligste. Han ignorerte Bibelens klare omtale av blod og vann ved Jesu død og hva blod og vann betyr i bibelens teologi knyttet til opprettelse av en pakt.

(30) Hvor var Arabia på Mose tid?

RO viste fram moderne kart hvor hele Sinaihalvøya i dag blir kalt Arabia og han hevdet at dette var et argument for at Arabia var langt mer enn den delen av nåværende Saudi Arabia hvor også Midian er. Han mente at Paulus kommentar i Galaterbrevet om at «Sinai ligger i Arabia», derfor ikke kunne tolkes slik det står i Skriften.

Vår respons.

Historien indikerer at det neppe var noen arabere på Sinaihalvøya på Mose tid. De kom dit på 5-600 tallet etter Kristus. Datidens beskrivelser forholdt seg til datidens situasjon.

Den greske geografen Strabo forledet europeere i hundrevis av år ved å lage et helt galt kart som ikke engang hadde Aqababukta inntegnet. I sine beskrivelser viser han at han ikke kjente til den grenen av Rødehavet hvor Akababukta lå. For han var alt Arabia, men arabere kom dit lenge etter Jesu tid.

Verken Josefus eller den greske geografen Strato, er sannhetsvitner om den tiden Moses levde. De spekulerte ut fra andres teorier. Strato hadde vært i Israel, men kun reist ned Middelhavskysten til Egypt.

I 2. Mos. 2:15-19 fortelles vi at Moses flyktet fra Farao og slo seg ned i landet Midian, som tydeligvis var et annet land enn landet Farao kontrollerte. At egypterne hadde full kontroll over Sinai, selv om dette området ikke er kalt Egypt, er det mye dokumentasjon på. Moses hadde ikke hatt noen grunn til å føle seg trygg hvis han bare hadde dratt til nåværende Sinaihalvøya. Siden han både var (arve)-prins, general og hærfører, hadde Farao all grunn til å frykte for at Moses f.e. dro til hyksosfolket for å reise en hær han kunne returnere med. Moses kjente alle Egypts svakheter og kunne utnytte dem samtidig som han var tronarving. Hyksosfolket var jo tidligere kastet ut av Egypt. Moses må ha vært landets mest ettersøkte mann, og han ville vært i en meget sårbar situasjon på det egyptkontrollerte Sinai. Der oppholdt han seg da heller ikke, han var i Midian i nåværende Saudi Arabia. Dette vet også lokalbefolkningen som bor der den dag i dag, i byen AlBad.

(31) Naturlige formasjon.

RO hevdet at Noas Ark formasjonen bare var en naturlig og tilfeldig struktur.

Vår respons.

Lokale arkeologer og geologer, som har undersøkt formasjonen og området omkring, er helt uenige med RO. De har vært der og undersøkt, det har ikke RO, som kun siterer nettsidene til personer som er like kritisk til funnet som han selv. En slik måte å «forske» på er ikke verken sunn eller sann. Regelmessige metallutslag kan måles av enhver som kommer dit med det enkleste utstyr, noe mange har gjort. Regelmessigheten finnes ikke utenfor båtformasjonen. At målene på strukturen også stemmer nøyaktig med Bibelens informasjon, er enda et av mange eksempler på at dette ikke er en naturlig formasjon.

(32) Oppbevaring på museer.

RO hevdet at hvis noe av verdi var funnet i havet ved Nuweiba, ville det vært oppbevart i museer. 

Vår respons.

Også hva dette angår demonstrerer RO manglende informasjon og kunnskap. Det er ikke tillat å ta noe av historisk verdi opp fra havet. Et helikopter patruljerer regelmessig i dette området for å passe på at turister ikke tar med seg koraller eller annet de finner av verdi når de dykker. Straffen for å overtre denne loven er opptil flere års fengsel. Et hjulnav ble tillatt tatt opp og av Nassif Muhammed Hassan, direktør for «Cairo Antiquity», og bekreftet tilhørende det 18 dynasti. Flere dykkere har også sett og filmet rester av de egyptiske vognene og vognhjul på havbunnen, noe vi også selv har observert. Det foreligger mange bilder i Rons litteratur og filmer som viser hjul med både 4,6, og 8 eiker, ligger ute på internett. Disse funnene viser at det er egyptiske hjul fra den tiden da Israelittene krysset havet.

Til slutt litt om manipulerende retorikk.

Det ville i denne sammenheng være uriktig av oss å ikke reflektere over kommunikasjonsmåten RO benyttet i sin presentasjon. Hans fremgangsmåte representerer et så ekstremt og grovt eksempel på manipulerende retorikk, at det er veldig vanskelig å anta at det er tilfeldig og derfor uvesentlig.

Om den manipulerende retorikken heter det at du ikke må la tilhørerne selv trekke sine konklusjoner hvis du ønsker å overbevise, du må i stedet konkludere for dem og for all del ikke gi dem mulighet til valg som kunne forårsake at de trekker en annen konklusjon enn den du dikterer. Når den manipulerende retorikken praktiseres, må du aldri be forsamlingen etterprøve dine påstander. Grunnen til det er at dine påstander over hode ikke behøver å ha noe med virkeligheten å gjøre, og det ville derfor bli katastrofalt om noen søkte å vurdere dem. Sannhet skal i denne prosessen postuleres og motargumenter skal: (1) Ties i hjel, eller (2) Latterliggjøres og hånes.

Hvis du går inn på internett og leser litt om den greske retorikken, hevdes det at det er 3 mulige årsaker til at mennesker tar et standpunkt. Ethos, logos og pathos. For personer som har en mental legning som gjør at de ønsker å manipulere, regnes logos å være helt uten betydning. Fakta er med andre ord uvesentlig, for budskapet bæres ene og alene av ethos og pathos. Med ethos menes da ikke rettskaffenhet og etisk (verdistyrt) kommunikasjon, men salget eller presentasjonen av en selv, som det hevdes at det lønner seg å ha tillit til.

Dette oppnås best, heter det, ved å synliggjøre eksempler på egen status, posisjon, kompetanse, ærlighet, omtanke og personlig kjennskap til andre som er å se opp til, det som kalles tilført assosiasjonstillit. Latterliggjøring av motparten er da et meget effektivt verktøy. Hvis taleren kan opphøye seg selv og presentere seg som troverdig nok, sier manipuleringsteorien, er fakta fullstendig uvesentlig. Kommunisert usannhet er ingen hindring. Til slutt sier litteraturen, må den som vil manipulere, rive mennesker med seg, ved å kommunisere med gestus og pathos. Frykt virker best hevdes det. Kommuniser gjerne at du er livredd for det du argumenterer imot og at du bare ønsker å beskytte tilhørerne. Det går rett hjem hos alle som lar seg dra med i påvirkningen.

RO’s presentasjon i Haugesund adventkirke den 6. mars 2010, er vel et av de beste eksemplene på klassisk manipulering som tenkes kan. Så godt som alle hans påstander var usanne ved å være løsrevet fra fakta og lett tilgjengelig dokumentasjon. Likevel er det å anta at absolutt de fleste som hørte hans innlegg, opplevde, kjente inni seg og følte at det var en sterk, god, logisk og overbevisende presentasjon, som det var lett å ha tillit til. Hvorfor følte alle det når hans påstander var uriktige, ja noen så absurd uriktige at enhver adventist som var til stede burde ha rødmet.

Svaret er nettopp at sannhet (logos) er helt uvesentlig når budskapsformidleren manipulerer med pathos og ethos. Verktøyet er latterliggjøring av motparten, snedige falske vitnesbyrd som ikke kan evalueres og holdningskommunikasjon som gjør det lett å tro at den man vil nedkjempe er en kjeltring og bedrager. Samtlige av de følgende budskap kan plantes og sementeres i andres sinn uten at det kommuniseres med rene ord. Holdning og manipulerende formidlingsmetoder er nok.

Den manipulerende kommunikasjonens budskap er: «Ikke tenk. Overlat all kunnskap og kompetanse til meg. Ikke undersøk. Ikke etterprøv mine påstander. Aksepter blindt det jeg sier. Jeg er eksperten. Jeg kjenner de betydningsfulle personene. Ignorer og latterliggjør alle argumenter som påviser at det jeg sier er uriktig. Avfei alle motforestillinger.»  

I møte med omtalte klassiske manipuleringsmetode, blir lytternes vurderingsevne «stjålet» og de opplever en forvirrende og lammende paralysering av hjernens pannelappfunksjon. Omtrent hva som helst kan fortelles dem, men de klarer ikke å analysere innholdet i forhold til sammenheng og tidligere kunnskap, siden den hjernelammende manipuleringen ugyldiggjør egen resonnering.

Konklusjon.

Alle adventister vet at Bibelen forteller at Israels barn gikk dag og natt da de flyktet. Men de fleste av de frammøtte i kirken i Haugesund følte, etter å ha lyttet til RO, at Israelittene nok likevel sov om natten. Hvorfor?

Samtlige frammøtte til dette arrangementet, vet at det er totalt ulogisk at Israelittene kunne spise opp nesten 30 millioner dyr på en kort reise hvor de omtrent ikke hadde mulighet til å tenne ild. Likevel følte mange at RO’s argument var logisk. Hvorfor? 

Alle menighetsmedlemmene som hørte på foredraget, vet at folket ikke kunne vandre i mange dager i landet Egypt når Bibelen sier at de forlot Egypt samme natt de dro ut. Men de opplevde likevel at RO’s forklaring hørtes sannsynlig ut. Hvorfor?

Absolutt alle adventister vet at det er mange beretninger om engler som helt synlig griper inn i menneskers liv i adventistsamfunnets historie. Til tross for det opplevde de fleste at Ron Wyatt løy om beretningen fra gravhagen. Hvorfor?

Alle tilstedeværende hørte at RO ikke ga noen som helst dokumentasjon på at potteskårene på hotellrommet var stjålet, men de fleste gikk fra foredraget med en mistanke om at Ron Wyatt meget trolig var en tyv. Hvorfor?

Forsamlingen hørte at et museum som på sabbaten stilte ut Ron Wyatts materiale, ikke var drevet av ham selv eller av andre adventister og at RO gjorde det helt klart at han ikke visste noe om hvem som fikk inngangspengene. Men de fleste oppfattet at det var store muligheter for at Ron Wyatt fikk fortjenesten i sin egen lomme. Hvorfor?

Tilsynelatende få eller ingen av deltakerne som hørte RO’s utleggelse, maktet å oppdage at hans påstander ikke stemte. Grunnen var at hans manipuleringsteknikk skrudde av deres evne til å vurdere. De fleste gjorde det de ble bedt om. De la Ron Wyatts funn døde. De kjente både i magen og i hodet at alle usannhetene RO formidlet var sannhet. Han fikk rett uten å ha rett i noe. Hvitt ble svart og svart ble hvitt.

Det var til og med en av deltakerne som spontant og frivillig gikk opp til mikrofonen helt til slutt, og takket RO for den tydelige og overbevisende dokumentasjonen han kom med og som vi har kommentert i dette skrivet. Han sa for seg selv og alle, at vi nå heldigvis ikke behøver å gruble mer over enkelte av disse funnene. 

Vi lever i beseglingstiden når Guds folk må være våkne og beredt. Vi må velge oss bort fra all påvirkning som kan ødelegge vår evne til å vurdere og å ta rette valg. Har vi egentlig råd til å utsette oss for manipulering som fratar oss evnen til å tenke klart og selvstendig? Utfordringen er: «Bind opp om deres sinn og vær edrue», 1. Pet. 1:13. «Legg bort all falskhet», 1. Pet. 2:1. «La ikke noen føre dere vill», 1. Joh. 3:7.

En ærlig mann som tar feil og blir vist sannheten, vil enten slutte å være ærlig eller slutte å ta feil.

Målene stemmer med bibelens mål.
Metall Bolt from the ark
Svovel fra Gomorra
Nyere scanning av Noas ark
Struktur fra Adma, en av byene på sletten som ble ødelagt
Funn av fingerben fra menneske i askestrukturen i Gomorra.
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

«De aller siste tider» – Møter på Tveita, Oslo 2 mars

Program:

Hvilken oppgave gir Gud sine barn i denne tid?

Ser vi nå begynnelsen til avslutningen?

John Berglund vil presentere: Er de ideologiske systemene, som vi vet utgjør Babylon, nå ved å falle grunnet fravær av moralteologi og okkult innflytelse? Skjer det nå noe som aldri har skjedd før?   

Elin T H Berglund: Hva forteller profetiene om de siste dager og måneder før nådedøren stenges og tiden etter? Hvordan skal vi tolke det som er åpenbart? Hva vil skje videre heretter?

John Berglund: Hvis vi ignorerer et eneste ledd i Adventbudskapets sannhetskjede, mistes forståelsen av ”det evige evangelium” og budskapet rettferdiggjørelse ved tro”. Vi skal se på 6 av leddene i denne kjeden. Hvorfor vil en benektelse av en eneste av våre trospillarer undergrave Guds åpenbaring av adventbevegelsens oppgave?

Med T-banen: (linje 2 – Ellingsrudåsen). Av ved Tveita T-banestasjon. Gå gjennom Tveita senteret, rett gangvei ca. 100 meter. Rett før rødblokka, ta til høyre, så rett fram. (Totalt 5 min å gå fra T-banen.)

Med bil: Er du på E6 fra sentrum, kjør til høyre første avkjørsel etter Teisenkrysset; Teisen veien. Etter 700 meter sving til høyre inn på Ole Devigsvei.. Andre avkjørsel i rundkjøringen inn på Tvetenveien. På Tveita sving inn til venstre på Sigrid Undsetsvei.

Kjør Sigrid Undsetsvei rundt Tveita og opp Erlendsvei, helt til toppen. Det er en bom der du kan åpne, så til venstre ca. 30 meter. Parkering.God Mat!

Samvær i så lang tid krever en matpause. Wenche lager en god gryterett men ta gjerne med ekstra brød om du har. Du må gjerne ta med papptallerken og pappkrus.Vi vil også ta opp nyheter og vitnesbyrd om tiden vi lever i.

Disse og mange flere spørsmål

cover photo, Image may contain: ocean, sky and water

vil belyses, og du er

Bilderesultat for ellen g white pathway

velkommen med hva du/dere selv har studert omkring disse temaene. Både innlegg, kommentarer og spørsmål i en god ånd, vil være positive bidrag etter hvert møte.

Skrevet i Ukategorisert | Merket med , , , , , , | Kommentarer er skrudd av for «De aller siste tider» – Møter på Tveita, Oslo 2 mars

Bok avslører historisk bedrag

Truth Triumphant er endelig oversatt til norsk!

Les mere om boka:

Det er blitt en vanlig oppfatning hos mange at det kun var en kristen kirke fra apostlenes tid til reformasjonen. Kunnskapen om alle menighetene og misjonærene som opprettet skoler i en rekke land, samlet og kopierte en uforfalsket Bibel og vant millioner for Kristus i denne lange tidsperioden, har nesten gått tapt. Denne boka vil framheve menighetene som utgjør den glemte kirkehistorien og dens mange gudgitte arbeidere. Kanskje er det nettopp disse troende som tok vare på og spredte Jesu og apostlenes sanne lære, til tross for omfattende forfølgelse i mange hundre år.
Da denne boken i annet opplag, ga en kristen leder ordre til trykkeriet om å brenne trykkplatene, dette for å hindre at bokas innhold ble videre kjent. Saboteringen ble utført, siden sannheten boka formidlet ikke var populær i visse kretser. Nå foreligger denne boka for første gang på norsk.
Dette monumentale verket er ikke en enkelt persons eller en menighets meninger. Den er basert på mange år med grundig vitenskapelig forskning, med en solid base av kildehenvisninger som utgjør 870 refererte kildehenvisninger, henvisning til 218 bøker og 55 bibliografier. Kilder, innskripsjoner og skriftlige overleveringer som er gått i glemmeboken eller søkt gjemt bort, blir grundig belyst. Forfatteren hever sannhetens lys fra glemselen slør.
Denne boka kan videre gi et riktig bilde av vår egen tid, og hjelpe oss å forstå hvordan bibelen forutså at dette skulle skje og kaller den «menigheten i ødemarken». Først da kan forførelse avsløres og sannheten seire.

Om forfatteren:
Benjamin George Wilkinson (1872-1968) var misjonær, lærer, forfatter, teolog og ansett som en av de store forsvarerne av King James Bibelen. Han skrev også en anerkjent bok om bibeloversettelser: Our Authorized Bible Vindicated . Han var i mange år dekanus ved det teologiske fakultet på Washington Adventist University.

Bestilles her: bestilling@kainos.no

Skrevet i Prosjekter Bøker | Merket med , , | Kommentarer er skrudd av for Bok avslører historisk bedrag

WEBMØTEROM! for kunnskap og bibelfelleskap

Eller kanskje vil du bare være anonym? Her kan du logge på med gjest, initialer eller fullt navn.
For program informasjon og link sjekk; https://onsync.digitalsamba.com/public/studycenter

Fredag kveld kl 19:30 leser vi fra en oppbyggende bok og snakker sammen, muntlig eller skriftlig i kommentarfeltet.
webrommet>
Lørdag kl. 13:30 har vi bibelstudium i en time og kl. 15:00 har vi en gjest til å presentere et budskap fra Guds ord

Hjertelig velkommen!

Skrevet i Møter og samlinger | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ferskt besøk på Sinaifjellet i Saudi-Arabia

Andrew Jones har sammen med noen få andre, nylig vært på en reise i Saudi-Arabia og sett flere steder beskrevet i Bibelen. På mirakuløst vis fikk de klatret i det virkelige Siani-fjellet. Han har tatt flere bilder og film og vil i morgen MANDAG DEN 31 OKTOBER 2016, på webmøterommet, fortelle om dette.
Her er adressen til web-møterommet. www.webmeetinglogin.com/go/studycenter/group
Skriv navnet ditt eller initialer i vinduet som kommer opp, trykk enter videre til møterommet.Møtet begynner kl. 19:30
VELKOMMEN! BIBELEN HAR ALLTID RETT

Skrevet i Møter og samlinger | Legg igjen en kommentar

Møter og vitnesbyrd i Moss den 22 oktober 2016

Hvor er vi i Guds timeplan?

brosjyre-22-oktober-2016
Er det bare i verden og kristenheten generelt vi ser tegnene på Jesu gjenkomst? Kan det også være indikasjon innen adventismen som varsler endetiden?

Vi skal også snakke litt om forskjellen mellom å vite og å være. Det innebærer ulikheten mellom den dogmefrie Jesus og opptatthet av Jesusfrie dogmer.

Hva kan Bibelen lære oss?

John Berglund vil ha møter

MÅL: Vi håper alle kan gå fra disse møtene med en dypere forståelse av sin egen rolle i Guds store plan.
Vitnesbyrd

Ved Rolf Klausen

Mange har en vandring med Gud og kjenner hans ledelse i dag. Det er styrkende å høre om Guds Ånd i virksomhet som aldri før, og vi er takknemlig og gleder oss med himmelen når mennesker tar i mot Guds invitasjon.
Rolf er et eksempel på dette. Han har fått god tid til å fortelle sitt vitnesbyrd denne sabbaten og det gleder vi oss til.

«Jeg så at levningen av Guds folk ikke var beredt for det som
vil komme over jorden, en sløvhet som lignet en dvale, syntes å hvile over sinnet hos de fleste som bekjenner seg til å tro at vi har det siste budskap. Et stort verk må utføres for de overblevne. Engelen sa: »
Legioner av onde engler omgir dere. . Dere lar sinnet altfor lett bli avledet fra beredelsesverket. . Engelen sa: De som holder sabbaten må dø fra selvet.»» BM 152, 153:

«Verden behøver i vår tid det samme som den behøvde for 1900 år
siden: en åpenbarelse av Kristus.» SLF 147

«Å være en kristen vil ikke bare si å anta navnet Kristus, men å
ha Kristi sinn, og å overgi viljen til Gud i alle ting.» KH 174

www.ellenwhite.no – sitatsamlinger – Forberedelser til senregnet del 2

Skrevet i Møter og samlinger | Legg igjen en kommentar

Lommebrosjyrer du kan ta med over alt!

Velg mellom 24 ulike tema. Fint når du kommer i samtale med noen eller bare vil dele din tro.
Brosjyrene heter Visste du at? og det kan være et fint innledende spørsmål.
Bestill en av hver i dag og få en bestillingsliste hvor du kan bestille flere av den eller de brosjyrene du ønsker.
bestilling@kainos.no

Picture24Brosjyrer

Skrevet i Prosjekter Litteratur | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

HVA NÅ? Møte i Moss 26 september kl. 14:00 (13:00)

invitasjon til møte
sabbaten den 26 september
kl. 14:00 (13:00)

TEMA:

1. Dåp

2. Teologien i Laodikeamenigheten

3. Situasjonen rundt Pavebesøk, USA og FN. Hva kan vi se konturene av nå?

Kl 13:00 er det dåp ved fjorden.
Kom tidlig og bli med på denne fantastiske begivenheten! Det er Kathrin R Iversen som skal ta dåp og mannen som hjelp henne på veien var pastor David Sims som kommer helt fra USA.
Dåpen vil foregå like ved møtelokalet på denne adressen:

Kl 14:00 starter første møte.
Kathrin i samtale med David Sims. Hans livsoppgave og misjon.

Vi fortsetter dagen med Bruce Telfer.

HANS TEMA VIL VÆRE: Teologien til menigheten i Laodikea.

John Berglund er med
oss på det siste møte.

HANS TEMA ER:

En realistisk vurdering av hvor vi befinner oss vedrørende etableringen av dyrets bilde og merke og lansering av søndagslover. Vi analyserer pavekirkens, FNs, og den falne protestantismens rolle og posisjon. Hva skal faktisk være tilstanden i verden når de religiøse lovene blir vedtatt og satt ut i livet?

Klikk på brosjyre for beskrivelse av tidspunkter – adresse til møtelokalet m.m – mat etc

brosjyre 26.09.2015

Skrevet i Møter og samlinger | Legg igjen en kommentar

Omega av Lewis R. Walton

Omega Oversat af Aage Andersen

Forord 7
Prolog 9
»Jeg ville hjælpe, hvis jeg kunne« 13
»Vi har fået den triste nyhed« 21
»Et sværd som af ild« 32
»Du er manden . . .« 47
Omega 58
»Prøven vil komme til hver eneste sjæl« 79
Ni fremtrædende punkter 89
»Som en ødelæggende hvirvelstorm« 100

Forord
Somme tider er en bog skrevet i en så klar, letflydende stil, at læseren uden besvær føres med som på en bølgetop fra første til sidste kapitel. Og når bogen handler om et problem af øjeblikkelig interesse, giver læsningen et maksimum af glæde og udbytte.
Den bog, du nu holder i dine hænder, hører netop til denne kategori. Inden bogens udgivelse så jeg manuskriptet igennem adskillige gange, og hver gang gjorde forfatterens letflydende stil og hans evne til at holde læserens interesse indtryk på mig.
Desuden var jeg imponeret over hans evne til at samordne Adventistsamfundets historie med samtidige nationale og internationale begivenheder. Med brede penselstrøg tegner han et billede, der omfatter begivenheder i De forenede Stater, Kina, Rusland og Tyskland som baggrund for de voldsomme brande i Battle Creek, der ødelagde både sanatoriet og Review and Heralds trykkeri og forlagsbygning. På den måde skildrer han adventismen som en del af det virkelige liv og undgår at give det indtryk, at adventismen eksisterer i et vakuum.
Men forfatteren har gjort mere end at demonstrere litterære evner, han har taget livtag med et emne, der burde overvejes omhyggeligt af hver eneste syvende dags adventist. Den krise omkring trospunkterne, som rystede menigheden ved begyndelsen af det tyvende århundrede, blev af Ellen White betegnet som frafaldets »alfa«, og hun forudsagde, at et »omega« ville følge efter, når tiden var inde. Der er muligvis ingen, der helt nøjagtigt ved, hvad hun mente med udtrykket »omega«, men adventisterne ville ikke være deres ansvar bevidst, hvis de ikke søgte nogen forståelse af, hvad hun havde i tanke. For at man kan være på vagt mod at gentage historiens fejltagelser, må man lære de lektier, som historien lærer os.
Denne bogs forfatter antyder forskellige lærdomme, der kan uddrages af »alfa«-erfaringen, men han er ikke dogmatisk i sine konklusioner. Han drager paralleller mellem hin tids »alfa« og nutidige begivenheder inden for menigheden, men han gør det først og fremmest for at vække til eftertanke, ikke for at sætte punktum for diskussion. Jeg tror, at bogen åbner for et nyttigt perspektiv over nutidige begivenheder ved at minde os om »måden, hvorpå Herren har ledet os, og hans undervisning i den svundne tid af vort folks historie«. Den gør os også opmærksom på nutidige og fremtidige farer. Alle, som læser den under eftertanke og bøn, vil være bedre beredt til at forblive tro mod Kristus og hans sandhed under den kommende krise.
Kenneth H. Wood, fhv. redaktør af Adventist Review
Prolog
MARK HANNA var en mægtig mand, skaldet, men ganske nydelig, med en tynd krans af hår, der indrammede hans ansigt, og når han talte, var han vant til at se resultater. Lige for nylig havde han f .eks. næsten uden hjælp fra andre fået William McKinley indsat som amerikansk præsident. Nu var man netop begyndt på et nyt århundrede. År 1900 brød frem så strålende som en nyslået dollar, og så vidt Senator Hanna kunne se, måtte fremtiden styre direkte mod stjernerne. »Smelteovnene gløder,« udbrød han. »Drejebænkene synger deres sang. Med fremgangen kommer lykken til os alle!«
Den unge senator fra Ohio var ikke alene om denne opfattelse. Den 1. januar 1990 syntes fremtiden så fuld af løfter som en forårsmorgen. For en gangs skyld var der stort set fred i hele verden. Kina med dets hundreder af millioner var stadig åbent for indrejse og åbent for evangeliet. Inden for det enorme landområde, der af sine sønner og døtre benævntes Storrusland, var der stadig lidt tid. Ganske vist var sandet ved at rinde ud af timeglasset, vældige problemer råbte på vældige forandringer. Men der skulle endnu gå næsten to årtier, før maskingeværsalverne uden for zarens vinterpalads for altid skulle vende historiens gang — og anledningerne for Guds værk. Kolossale forandringer lå i luften og skulle indtræffe i den nærmeste fremtid, ligesom den grå rand ude i horisonten bebuder, at et stormvejr nærmer sig, men hin nytårsdag år 1900 kunne meget få mennesker se andet end sollys.
»Har man ikke kunnet lave penge i det svundne år, må man være komplet umulig,« hoverede en dagsbladsre-daktør, og en præst i New York erklærede begejstret, at »lovene bliver mere retfærdige, de herskende mere humane, musikken mere velklingende og bøgerne mere indholdsrige.«
En af de få afvigende stemmer kom fra en lille, 72-årig dame, som dette nytår tilfældigvis befandt sig i Australien. Gennem flere år havde Ellen White talt mere og mere utilsløret om en eller anden stor katastrofe, som snart skulle komme over verden, og skønt disse udtalelser syn­tes helt ude af takt med hendes tid, fastholdt hun dem med en ihærdighed, der måtte påkalde opmærksomhed. »Død og ødelæggelse vil snart komme, tiltagende lovløshed og store grusomheder mod de rige, der har ophøjet sig på de fattiges bekostning. De, der er uden Guds beskyttelse, vil ikke finde sikkerhed noget sted eller i nogen stilling. Menneskelige redskaber er ved at blive oplært og bruger deres opfindersnilde til at iværksætte det mægtig­ste maskineri til at såre og dræbe. . . . Lad midlerne og arbejderne spredes.« *) Underlige ord, fuldstændig ude af takt med tidens stemning og ikke nær så behagelige at høre på som de beroligende tanker fra pastor Newell Hillis, der prædikede om oplysende bøger og velklingende musik for sin menighed i Brooklyn. Men på denne første dag i et nyt århundrede havde folk måske gjort klogt i at overveje Ellen Whites advarsler omhyggeligt, for hun havde i det forgangne haft ret alt for ofte til, at man kunne tillade sig at ignorere hende og føle sig virkelig tryg derved.
Der var måske ingen, som havde mulighed for at vide det hin nytårsmorgen i New York, men Ellen Whites forudsigelser var faktisk lige ved at gå i opfyldelse. Den selvsamme måned skulle Lenin blive løsladt fra sin internering i Sibirien for at ile tværs gennem Rusland til sikkerheden i Vesteuropa. England, Frankrig og Rusland var i de­res bekymring over den opdukkende tyske alliance i færd med at indgå den såkaldte Trippelentente. Og i Zurich var en ung studerende ved navn Albert Einstein allerede i færd med at skrive formler og spekulere over muligheden af at omdanne stof til energi.
Nytårsdag 1900 — på Huang-pu floden i Shanghai vuggede britiske dampskibe dovent på deres flydetønder og solede sig i den drømmeagtige vintersol. I St. Petersborg hastede den russiske adel i deres højrøde kaner langs Nevaflodens bredder for at nå hjem og klæde om til aftenen. Dette var højdepunktet af det, man i de højere kredse i Rusland kaldte sæsonen, en række strålende aftener med hvide satinkjoler og uniformer lynende og glitrende af ordener og diamanter — selskaber, hvorfra »ingen drømte om at trække sig tilbage før kl. 3.00 om morgenen«, og officererne holdt endda ud, til himlen var ved at blive farvet af daggryets rosa, perlemor og sølvgrå toner.
Nytårsdag, … og i Berlin ved grev Alfred von Schlieffen allerede, at når krigen kommer, vil den først gennemtrænge Belgiens blide, flade sletteland. Han ved det, fordi han allerede har udarbejdet planerne.
Og i Adventistsamfundets skrifter udgår disse ord i et sidste fortvivlet forsøg på at tiltrække opmærksomheden, inden det er for sent: »Menneskelige redskaber er ved at blive oplært og bruger deres opfindersnilde til at iværksætte det mægtigste maskineri til at såre og dræbe. . . . Lad midlerne og arbejderne spredes.«
For verden synes det at være morgen, men i historiens timeglas nærmer det sig solnedgang, og det sollys, der varmer den første dag i år 1900, er den sidste gyldne anledning til at arbejde i fred, det sidste øjeblik, der snart skal glide over i natten.
Guds værk kan stadig foregå i sollyset, men tiden er kort. Nu er der kun ét spørgsmål, der virkelig betyder noget: vil hans folk gribe anledningen?

»Jeg ville hjælpe, hvis jeg kunne«
Den 1. januar 1900 stod Ellen White tidligt op og — såfremt hun da fulgte sin sædvane — tog en afvaskning, klædte sig på og styrede direkte til sit skrivebord. Det var en vane, hun havde tillagt sig gennem mange år. Disse tidlige øjeblikke var på mange måder de bedste, fri for afbrydelserne i dagens mere travle timer. Når hun stod så tidligt op, skyldtes det også tit, at hun havde tilbragt en smertelig nat, og hun havde lært sig at få det bedste ud af situationen. Når det var tid til at spise morgenmad, havde hun som regel flere timers skrivearbejde bag sig.
Denne dag var hendes sind betynget af et særligt problem, som i løbet af de sidste få år var blevet en sag af større betydning: I hvilken retning førte dr. John Kellogg Adventistsamfundets sundhedsarbejde? Han var en gammel ven, der i sin ungdom havde tilbragt mange timer i familien Whites hjem, og Ellen White holdt af at skrive til ham, »som en moder skriver til sin søn«.1′
Men for nylig var der sket foruroligende ting i Battle Creek, ting, der syntes at varsle ulykke. For det første var byen stik imod hendes gentagne og indtrængende advarsler blevet en stor og stadig mere umedgørlig adven­tistkoloni. I årevis havde hun advaret mod farerne ved at koncentrere midler og evner på ét sted, men i år 1900 var byen domineret af adventistinstitutioner. Nær Kalama-zoofloden stod Review and Heraids bygninger, hvor ledelsen var travlt engageret i at trykke for næsten enhver kunde, der var villig til at betale. En blok derfra stod en imponerende kirkebygning med plads til en forsamling på 3400 mennesker. Her samledes hver sabbat 173 sabbats-skoleklasser, diverse kliker kæmpede for at få magten, og i en kortere periode var tiendeindtægterne faktisk blevet anvendt til menighedens løbende udgifter. Inden for halvanden km kunne man finde generalkonferensens kontorer, Battle Creek College, en fødevarefabrik i hurtig udvikling samt et hjem for forældreløse børn. Tusind adventister sammentrængt på et område så fyldt med ejen-domsspekulanter, at tilskuere i spøg (og somme tider med forargelse) kaldte det »adventisternes guldgraverlejr«.2′
Et kompleks, som fik alt andet til at virke småt, var Battle Creek Sanatorium, opført i victoriansk stil, bredende sig det meste af en km langs Washington Street, med tusind ansatte, der ifølge Ellen Whites advarsel var begyndt at betragte deres kald som lidet mere end et levebrød. For et trossamfund, der i høj grad er afhængigt af det personlige vidnesbyrd, var dette en fare, som ikke kunne betones for stærkt. Det betød, at et af samfundets vigtigste virkemidler var ved at blive sat ud af kraft.
Gennem adskillige år havde ildevarslende tegn fra Battle Creek Sanatorium giver anledning til bekymring. Ind imellem blev det antydet, at denne store instition faktisk kunne gå tabt for menigheden. Kellogg havde allere­de bekendt kulør. Så langt tilbage som i 1895 havde han oprettet The American Medical Missionary College og var begyndt at udskille det fra samfundet. »Dette er ikke nogen sekterisk skole,« havde han erklæret, og der skulle ikke undervises i »sekteriske læresætninger«.3′
Nu var sanatoriet menighedens største aktiv, og dette indebar, at hvis Adventistsamfundet ønskede at sikre fremtiden for sin største institution, måtte man også før eller senere være nødt til at tage John Harvey Kellogg op til behandling.
Kellogg var en lavstammet, energisk mand, der i sine senere år plejede at bevæge sig hurtigt omkring i Battle Creek iført et sæt hvidt tøj og hvide gamacher, og man berettede, at han, når han cyklede på arbejde, ofte dikterede breve til en pustende mandlig sekretær, som styrtede af sted ved siden af. Kellogg var en kompliceret og fængslende personlighed med et naturligt talent for lægegerningen og med en skræmmende magt over ordet, en mand, der kunne græde, når han læste Ellen Whites brev ved et bedemøde, og som senere kunne fordømme hende som plagiator — en mand, som tilsyneladende kunne gøre næsten alt undtagen at modstå fristelsen til at føre Battle Creek Sanatorium og hele sundhedsbudskabet ned ad en eller anden mystisk vej, som var udstukket i hans eget sind. Gennem flere år havde Ellen White korresponderet med doktoren og indtrængende opfordret ham til at standse sine ambitiøse projekter i Battle Creek og sende overskydende midler ud på verdensfeltet, navnlig til kæmpende nye foretagender i Australasien, hvor fortvivlet mangel på penge næsten lammede værket. Som svar havde hun fået nogle ejendommelige udtalelser gående ud på, at sanatoriets vedtægter ikke tillod, at man sendte penge ud af Michigan. Det var et snildt argument, overfladisk set var det uimodsigeligt, hvis man ikke forstod de muligheder for legal manipulation, der lå i alt dette. Det stod fuldstændig gennemskueligt for Ellen White, der med et profetisk blik kan have set ind i sagførerkontorer, hvor skarpe øjne nøje gennemgik dokumenter, og hvor en målbevidst lille mand klædt i hvidt sad stille og roligt med tilbagelænet hoved og trommede blidt med fingrene på stolens armlæn, medens hans sagførere gjorde deres arbejde. »Jeg har fået fremstillet sager, som har fyldt min sjæl med dyb smerte,« skrev hun i 1898. »Jeg så mænd sammenkædet arm i arm med advokater; men Gud var ikke i deres selskab. … Til sådant er det pålagt mig at sige, at I ikke bevæges under indflydelse af Guds Ånd.«4)
Tidspunktet, hvor denne udtalelse blev fremsat, er tankevækkende. Kellogg havde netop behændigt forandret sanatoriets administrative struktur til en form, der ville tillade, at det en skønne dag kunne stemmes helt ud af Adventistsamfundets indflydelse. 11897 var dets tredive-åri-ge fundats udløbet. Ifølge Michigans lov måtte bestyrelsen opløses, dens aktiver sælges og nye vedtægter udformes. For den, der ønskede at indføre forandringer, havde dette været en umiskendelig gylden anledning, og Kellogg havde ikke ladet den gå fra sig.
Den 1. juli 1898 mødtes advokat S. S. Hurlburt med en lille gruppe interesserede i Tinghuset i Marshall, Michigan, hvor sanatoriets aktiver blev solgt til en interessegruppe med Kellogg som formand. Denne gruppe udgjorde den nye bestyrelse, udformede nye vedtægter og udstedte aktier. Dette var nødvendigt, såfremt sanatoriet skulle fortsætte, og generalkonferensen havde godkendt disse legale transaktioner. På overfladen syntes der ikke at være foretaget andet end formaliteter, men de, der sørgede for at læse de nye vedtægter grundigt igennem, så muligheden for ildevarslende forandringer. Ejendomsretten til aktier, der engang var begrænset til adventister, var nu åben for enhver, som var villig til at skrive under på, at sanatoriet skulle være »konfessionsløse ikke-sekte-risk, humanitært og filantropisk«. Til dem, der protesterede mod en så bred formulering havde Kellogg et svar parat: det var blot en formalitet, sagde han, for at institutionen kunne nyde »fordelene af statens love«.5) (I 1906 skulle fældens tænder blive alt for indlysende. Da doktoren nærmede sig det endelige brud med menigheden, erklærede han, at institutionens vedtægter forbød alle aktiviteter, som var sekteriske eller gik ind for en bestemt trosretning, og han lod uden omsvøb menigheden vide, hvordan det var gået med dens store drøm ved Kalama-zooflodens bredder: »Adventistsamfundet ejer ikke denne ejendom og kan aldrig komme til det, for den tilhører offentligheden.«)®
Og lige for nylig var dr. Kellogg ved at fremkomme med et nyt forslag, mere vidtrækkende end noget, han hidtil havde udtænkt. Forslaget gik kort fortalt ud på, at ethvert sanatorium i Amerika, som var tilsluttet samfundet, uanset beliggenheden, skulle lægges fuldstændigt ind under Battle Creeks ledelse. »For at knytte vore forskellige sanatorier sammen, har Sundhedsmissionens bestyrelse udarbejdet denne plan,« kunne han siden rapportere, »at fremfor at oprette en fuldstændig ny institution hver gang der oprettes et sanatorium, . . . bør der etableres hjælpeinstitutioner,« som skulle være »uadskilleligt forbundet« med.7)
Det var en tanke, som skulle blive kraftigt imødegået af Ellen White og af samfundets ledere, men i de kommende måneder skulle der alligevel hæve sig stemmer, der var loyale over for Kellogg, og roste planen. Det blev efterhånden til et helt kor, der bakkede op om ham, for sanatoriet var begyndt at tiltrække folk, som var utilfredse med samfundet. Mange af dem var begavede mænd, uddannet inden for teologi eller medicin. Nogle havde rejst og prædiket sammen med Ellen White. I det mindste én af dem var sangforfatter, hans sange havde engang været båret af ånden i adventbudskabet. Nogle af disse afvigere — rygter fortalte, at de var finansieret af sanatoriets rigelige pengestrøm — ville begynde at samle stof til en bog, der stemplede Ellen White som bedrager. Fremtrædende skikkelser talte med stigende dristighed om en stor omrokering i Adventistsamfundet, om en ny struktur, om nye mål og en helt ny mission. Som tiden gik, og skærmet af Battle Creeks rigdom og af John Kelloggs overtalelsesevner, arbejdede disse afvigere sig frem mod mål, som var omhyggeligt skjult for alle, undtagen for en 72-årig kvinde i Australien, der i drømmesyner så mærkelige møder og natlige forhandlinger og en hvidklædt mand med overtalelsesevner, som ikke lod sig forklare med menneskelige ord.
Og det er dette problem, der tynger Ellen Whites tan­ker, som nytårets solopgang varmer sommerhimlen over Cooranbong. Menighedens mægtige virkemiddel, sundhedsarbejdet, så nødvendigt for at nedbryde fordom og åbne døre for adventbudskabet, er i færd med at blive ubønhørligt adskilt fra hovedelementet i adventistisk tænkning. Ellen White tager et rent ark papir, dypper pennen, og ordene begynder atflyde til George Irwin, der er formand for generalkonferensen: »Kære broder Irwin! . . . Frels dr. Kellogg fra sig selv. Han ænser ikke de råd, der er givet til hans bedste.«8′
År nitten hundrede — og anledningerne til at afslutte Guds værk har aldrig været lysere. For en gangs skyld er der fred i næsten hele verden. Fra Maine til Manila, fra Paris til Kanton kan man rejse næsten hvor som helst med evangeliet, endog uden pas. Hungrende efter et sundhedsbudskab, de fleste af dem aldrig har hørt, søger menneskene udendørs aktiviteter og deres uopfyldte behov kommer til udtryk i en enorm mani for cykling. De, der er så heldige at kunne komme til Battle Creek, strømmer ind i tusindvis, uvidende om de stridigheder, der gærer under overfladen. Disse gæster når endog at fange nogle glimt af sandheden. Hårdt arbejdende engle har gjort alt, hvad Himmelen formår for at berede vejen for adventbudska­bet. Sildigregnens store budskab om sejr i Jesus Kristus har lydt. I Amerika er der introduceret en søndagslov, den er debatteret vidt og bredt, og er tænkt som en slags fyrtårn, der skal opildne uvirksomme troende til nyt liv. Det er ufatteligt, at nogen kan lade en sådan anledning gå fra sig, og dog er netop dette ved at ske.
Battle Creek Sanatorium er på vej bort fra Adventistsamfundet, dets midler bliver misbrugt, og der manipuleres med dets struktur. På Review and Herald tager man imod verdsligt materiale til trykning. Indholdet er af en sådan karakter, at Ellen White frygter, at endog de mænd, som læser det flygtigt under satsfremstillingen, kan være i fare. Menighedens grundlæggende teologi er ved at blive udfordret af uortodokse idéer vedrørende Guds natur — idéer, som, advarer hun, vil true sådanne grund­læggende sandheder som den himmelske helligdom. I et fortvivlet forsøg på at beskytte menigheden mod faren, uden rigtigt at vide hvordan, opfordrer hun adventistforældre til at holde deres børn borte fra Battle Creek, hvor de kan blive »gennemsyret af forblommede hentydninger … og blive svækket i deres tillid til vore prædikanter og vort budskab.«9′ Solens sidste stråler er ved at glide bort fra Guds folk, medens de køber og sælger fast ejendom og bygger til Battle Creek Sanatorium og planlægger og planlægger . . .
Snart vil et brev, skrevet af Ellen White få dage før jul, nå frem til dr. Kelloggs skrivebord. »Jeg skriver til dig, som en moder ville skrive til sin søn. Jeg ville hjælpe dig, hvis jeg kunne. . . . Jeg ville rejse og besøge dig, hvis jeg kun­ne. … Hvis du tager imod de advarselsbudskaber, der er sendt til dig, vil du blive reddet fra store prøvelser.«10
Alt er så godt tilrettelagt. Som fordum Israel ved Sinaj er Guds folk kun få ugers rejse fra Det lovede Land.
Tiden er inde, hvor adventbudskabet kan gå over ver­den som ild i en tør mark.
Tiden er inde, hvor Djævelen vil gå til modangreb.
Tiden er inde for et frafald, som er blevet kaldt Alfa.

2. kapitel

»Vi har fået den triste nyhed«
Det er den 18. februar 1902 — i de kolde timer før daggry. Inde bag brandstationens murede buegange i Battle Creek ringer alarmklokken. Lygter blafrer, brandfolkene fumler med messingknapperne på deres klodsede uniformsfrakker med brystforstærkning, medens hestene skyndsomt spændes for brandsprøjten nede i gården. Kusken svinger sig op på sædet, griber tøj­lerne, og den store maskine rasler af sted over brolægningen og bryder den sorte vintermorgens stilhed. Det er tirsdag, og Battle Creek Sanatorium er ved at brænde ned til grunden.
På selve stedet lykkedes det nattevagterne at føre de fire hundrede patienter i sikkerhed, medens hovedbygningen blev som en ildsøjle. En brandmand bemærkede senere, hvor virkningsløse hans anstrengelser syntes at være. Vandet, der blev sprøjtet på flammerne, syntes kun at øge deres raseri. Ved daggry var det meste af det store kompleks nedbrændt, forvandlet til rygende ruiner under vinterhimmelen.
Dr. Kellogg, der var på vej hjem fra Stillehavskysten, hørte om tragedien fra en nyhedsudråber under et ophold på Chicagos banegård. Han skred øjeblikkelig til handling. Efter at være steget på toget til Battle Creek, lod han sin sekretær fremskaffe et bord, og resten af rejsen tilbragte han med at skitsere tegningerne til en ny bygning. »I dag har vi modtaget den triste nyhed, at Battle Creek Sanatorium er nedbrændt,« skrev Ellen White to dage senere, men hun udtrykte ingen overraskelse. I mange uger havde hun været bekymret over det, der foregik i Battle Creek, hun »fandt slet ingen hvile« om natten på grund af en forudanelse om kommende ulykker, og nu fandt hun ingen ord. »Ved denne tid ville jeg gerne have talt kloge ord, men hvad kan jeg sige? Vi sørger med dem, hvis livsinteresser hænger nøje sammen med denne institution. … Vi kan i sandhed græde med de grædende.«1′ Imidlertid havde hun ét råd, der stillede hende i direkte modsætning til dr. Kellogg: Sanatoriet må under ingen omstændigheder genopbygges i Battle Creek. I stedet bør der opføres et antal mindre institutioner. »Et højtideligt ansvar påhviler dem, der har ansvaret for Battle Creek Sanatorium. Vil de bygge en meget stor institution i Battle Creek, eller vil de udføre Guds vilje ved at indrette institu­tioner mange steder?«2)
Det var et spørgsmål, som meget hurtigt skulle blive besvaret. Den 17. marts 1902 mødtes en stor gruppe af samfundets ledere i Battle Creek for at planlægge, hvad der nu skulle gøres. Kellogg var til stede, lysende af begej­string formelig malede han ordbilleder af en pragtfuld ny bygning, og skønt Ellen Whites advarsler var mindre end en måned gamle, blev der udarbejdet en plan, som nogle af brødrene kan have betragtet som en slags kompromis. I stedet for at genrejse begge de to store bygninger, ville man nøjes med den ene, som kun skulle være fem etager høj og 450 fod lang. Først senere, da de inspicerede de nye fundamenter, skulle det gå op for dem, hvor lemfældigt Kellogg havde tænkt at rette sig efter de begrænsninger, der var blevet pålagt ham.
Imidlertid hørte denne opdagelse stadig fremtiden til, og i mellemtiden var der fremkommet en plan for at skaffe penge til byggeriet. A. G. Daniells, der var formand for generalkonferensen, erindrede, at Ellen White for nylig havde helliget sin bog Kristi lignelser (Lys over hverdagen) specielt til formålet at rejse penge til adventistskoler. Det var lykkedes ganske godt, og Daniells var kommet til at tænke på, om ikke Kellogg, der var landskendt for sine sundhedsforedrag, kunne skrive en populær sundhedsbog for at skaffe de fornødne penge til sanatoriets genopbygning. Kellogg påtog sig opgaven med stor veloplagthed. Han var en produktiv skribent, som dikterede under togrejser, mens han cyklede, ja, endog når han lå i badekarret, til en mandlig sekretær, der synes at have fungeret rimelig godt på trods af de meget distraherende omstændigheder. Begejstret gik Kellogg i gang med opgaven og fuldførte manuskriptet til den nye bog på rekordtid, derefter rejste han på en længere sommerferie i Europa.
Dermed var terningerne kastet. Battle Creek Sanatorium ville blive genopbygget på trods af Ellen Whites råd, og brødrene skulle snart erfare, at de spillede et spil, hvor indsatsen var høj og reglerne gådefulde. Under inspekti­on af fundamenterne en dag i forsommeren, blev en eller anden opmærksom på et besynderligt faktum: fundamenterne var 100 fod længere, end Kellogg havde lovet, og nu viste det sig, at flere store fløje ville rage frem i en halvcirkel fra bygningens bagside. I 1904 opsummerede Ellen White situationen med følgende dybt sørgmodige ord: »Da Herren bortryddede det store sanatorium i Battle Creek, var det ikke hans mening, at det nogen sinde skulle genopbygges på dette sted. . . . Havde man givet agt på dette råd, ville det tunge ansvar i forbindelse med Battle Creek Sanatorium ikke have eksisteret nu. Dette ansvar er en frygtelig byrde.«3′
Den »frygtelige byrde«, hun henviste til, var naturligvis den finansielle. Kellogg var i færd med genopbygningsarbejdet i en meget stor målestok, som langt overgik alt, hvad brødrene havde forestillet sig, og det var ved at blive meget dyrt. Sanatoriet på Washington Street viste sig at fremstå som en massiv italiensk renæssancebygning med en kapacitet på mere end tusind patienter — ca. ti gange det antal, Ellen White havde anbefalet som det ideelle. Der var fem acres gulvareal, blanke, funklende gulve med indlagt marmor udført af den samme begavede italienske kunstner, som havde stået for udførelsen af den pragtfulde mosaik i Kongresbiblioteket, og det viste sig, at intet ville blive sparet for at gøre stedet til »den mest gennemførte, bedst udstyrede og fuldendte institution af sin art i verden.«4) Den finansielle byrde, som disse planer indebar, blev snart af rystende omfang.
Men den virkelige krise for menigheden, så frygtelig, at Ellen White åbent undrede sig over, om hun kunne gennemleve den, gjaldt noget dybere end penge. Skønt den kun var synlig for nogle få, var den allerede kommet. Skjult i dr. Kelloggs nye bog fandtes alle elementerne til en hidtil ukendt krise med hensyn til menighedens tro og lære.
Gennem flere år var Kellogg fremkommet med nogle ret ejendommelige udtalelser vedrørende Guds natur. »Gud er i mig,« havde han erklæret over for forsamlingen under en generalkonference for nylig, »og alt, hvad jeg gør, er i Guds kraft; hver eneste gerning er en Guds skabergerning. «5) Det var en betagende tanke, der syntes at bringe Guddommen meget nær, og snart gik nogle af samfundets velanskrevne tænkende mænd ind for den samme tanke. Der var noget besynderligt tiltrækkende ved Kelloggs påstand, at den luft, vi indånder, er det middel, Gud bruger til fysisk at sende sin Helligånd ind i vort liv, og at sollyset er hans synlige »Shekinah«. Og selv højtuddannede personer gik ind for den nye opfattelse, opildnet af Kelloggs evangeliske begejstring. Nu fandtes disse synspunkter fremstillet endnu mere overbevisende i spal­tekorrekturen til den nye bog, som han havde valgt at kalde Det levende tempel I menneskelegemet, hævdede han, var »den kraft, som bygger, som skaber — det er Gud selv, den guddommelige nærværelse i templet.«6)
Yderst få indså, at denne tanke kunne føre en helt væk fra kristendommen, ind i den religiøse mysticisme, hvor der ikke var plads for en personlig Gud eller et sted, som kaldes Himmelen. En af dem, der så faren, var William Spicer, en nylig hjemvendt Indiensmissionær, der nu beklædte en stilling i generalkonferensen. I Kelloggs nye teologi genkendte Spicer straks de samme ideer, som han havde set i hinduismen. Urolig til sinds begav han sig til Kellogg for at få tingene til at trække sig i lave ved en personlig samtale. De to mænd sad på verandaen til det sto­re, noget uregelmæssige hus med syvogtyve værelser, som Kellogg kaldte Residensen, og til sin overraskelse befandt Spicer sig »straks midt i en diskussion om de mest kontroversielle spørgsmål«.
»Hvor er Gud?« spurgte Kellogg.
»Han er i Himmelen,« svarede Spicer. »Der findes ifølge Bibelen Guds trone, og de himmelske hærskarer, som tjener og lyder ham.«
Kellogg, der var 50 år gammel og 13 år ældre end Spicer, svingede armen i en fejende gestus i retning af græsp­lænen og erklærede, at Gud var i græsset, træerne, planterne, i alt omkring dem.
»Hvor er Himmelen?« spurgte han.
»I universets centrum,« svarede Spicer. »Hvor det er, ved vi ikke.«
»Himmelen er, hvor Gud er, og Gud er alle vegne,« svarede Kellogg skarpt. Lamslået gik Spicer fra samtalen, vel vidende, at han havde skimtet toppen af noget større end nogen havde forestillet sig — noget der kunne ryste menigheden. »I denne verdensorden var der ingen plads for engle, som stiger op og ned mellem Himmelen og jorden. . . . Helligdommens renselse . . . var ikke noget i en fjern himmel.« Hjertet var »helligdommen, som skulle renses.«7)
William Spicer havde mødt stormens første vindstød, og han var fuldt ud i stand til at tyde deres frygtelige betydning. I sommeren 1902, da verden lå åben for den tredje engels budskab og en fredfyldt anlednings sidste minutter var ved at svinde hen, var en af grundpillerne i adventisternes lære pludselig blevet udfordret. På en måde, som han ikke selv forstod fuldt ud, havde Kellogg angrebet selve adventismens grundlag. Han havde, måske ubevidst i begyndelsen, angrebet læren om den himmelske helligdom.
I selve hjertet af Syvende Dags Adventistsamfundets lære stod den opfattelse, at i 1844 havde en stor begivenhed fundet sted i Himmelen. Adventisterne byggede den­ne tro på deres forståelse af profetierne i Dan. 8 og 9, ifølge hvilke de 2300 profetiske år begyndte med den persiske konges dekret, og sluttede i efteråret 1844.1 de bevægede efterårsmåneder samme år havde de adventtroende taget disse profetier op til fornyet prøvelse for at søge at forstå, hvorfor Kristus ikke var kommet, sådan som Millerbevægelsens prædikanter havde forudsagt. Denne forskning førte dem til en ny forståelse af Daniels bog og til en teologi, som aldrig før var forstået i den kristne verden. Dybtgående studium og inderlig bøn havde ført dem til den konklusion, at Kristus i oktober 1844 var gået ind i det Allerhelligste i den store himmelske helligdom, af hvilken det gamle jødiske tabernakel kun havde været en model. Dér havde han påbegyndt den sidste, afgørende fase i menneskeslægtens genløsning. I de helligste omgivelser af alle havde han begyndt undersøgelsen af alle de menneskers liv, som nogen sinde havde gjort fordring på frelse i hans navn.
Det var en højtidelig tanke, selv hvis man kun tænkte på dommen over dem, som allerede var døde, men adventisterne fik øjnene op for en endnu mere udfordrende tanke: på et eller andet tidspunkt, og muligvis så tidligt, at det angik den generation, som levede i 1844, ville Kristi domsundersøgelse være afsluttet for de dødes vedkommende og derfor gå over til at gælde de levende. Når denne gerning var afsluttet, ville der følge en sidste handling af katastrofeagtig betydning for hele menneskeslægten. Kristus ville kaste røgelseskarret, der symboliserede hans tjeneste for menneskene, og udtale ordene i Åb. 22, 11: »Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret, . . .og lad den hellige blive ved at leve helligt.« Menneskets nådetid, som man sædvanligvis regnede for afsluttet med døden, ville for en generations vedkommende afsluttes, medens de endnu levede. Alt i adventismen pegede hen på denne begivenhed, advarede om den og opfordrede indtrængende menneskene til at berede sig. Adventbudskabet i 1844 var et opildnende, inciterende kald beregnet på at afsløre usikkerheden ved al jordisk sikkerhed og berede et folk til at møde Herren. Og medmindre man var villig til at overgive alt, ofre alt, hvad menneskelig fornuft anså for vigtigt, var det en opfattelse, der kunne gøre en overmåde ilde til mode.
Næsten lige fra sin tilblivelse havde adventisternes hel-ligdomslære været udsat for angreb. Teologer latterliggjorde den som et gennemskueligt forsøg på at bortforklare det faktum, at Kristus ikke var kommet i 1844. Andre havde, måske uden at ville det, angrebet helligdomslæren på mere raffinerede måder. Det var en frygtelig udfordring at se i øjnene, at ens liv snart kunne være under Guds sidste og endelige undersøgelse. Angrebene var kommet fra alle kanter, så vedholdende og voldsomme, at Ellen White til sidst sagde, at »i de forløbne halvtreds år er vi blevet beskyldt for alle mulige former for kætteri for at forplumre vore sind med hensyn til hvad ordet lærer — særlig angående Kristi tjeneste i den himmelske helligdom og Himmelens budskab for disse sidste dage, som det er givet af englene i Åbenbaringens fjortende kapitel.«8) Og hun havde udråbt: »Gud forbyde, at al denne snakken fra menneskelige læber skulle svække vort folks tro på den sandhed, at der er en helligdom i Himmelen, og at der engang blev bygget et forbillede på denne helligdom her på denne jord.«9)
Noget af den mest højrøstede »snakken«, som Ellen White valgte at kalde det, var kommet fra en fremtrædende adventistprædikant ved navn D. M. Canright, der i årevis havde leget med spørgsmål og tvivl og antaget lær­domme, der var fjendske over for adventismen. Til sidst trådte han helt ud af menigheden, for derefter at gøre det til sin livsopgave at bekæmpe det, han tidligere troede på. I 1899 havde han udgivet en bog med titlen Syvende Dags Adventismen Afsløret, hvori han havde anklaget syvende dags adventisterne for at »få alting til at dreje sig om deres helligdomssyn. . . . Hvis de tager fejl i dette, bryder hele deres lære sammen.«10) Efter denne påstand fortsatte han med et angreb på Ellen White, efterfulgt af stormløb på sabbaten, loven og de dødes tilstand. Heni-mod slutningen af sine 418 sider nåede Canright til denne konklusion: »Syvende Dags Adventismens system har som sit grundlag de ikke underbyggede teorier, fremsat af en uvidende gammel farmer i hans sidste år og drømmerier af en fuldstændig uoplyst, uvidende, sygelig og overspændt ung pige.«11) Men Canrights korte velmagtstid var til ende, og det eneste, han havde tilbage, var ensomme minder om det, der kunne have været. 11919, da han var dybt mærket af sin sidste, svære sygdom, udsendte han fra det tusmørke, han var ved at synke ned i, en sidste appel til sin broder: »Hold fast ved budskabet, Jasper! Jeg gik bort fra det, og jeg ved, jeg er døende, en fortabt menneske.«12)
Canright havde valgt at rette et frontalangreb på sandheden om helligdommen ved at hævde, at adventisterne havde mistolket Dan. 8, 14 og fejlagtigt knyttet dette skriftsted til 3 Mos. 16, som beskriver jødernes forso-ningsdag. Ved sin himmelfart var Kristus gået lige ind i det Allerhelligste, erklærede Canright, og derfor var adventisternes stærke betoning af helligdommens renselse i 1844 fejlagtig. Det var, for at gentage det, et direkte angreb på et af menighedens grundlæggende trospunkter. Når man læste hans bog, krævede det ingen særlig begavelse at indse, at han var dybt uenig med adventismen.
Men den seneste udfordring til helligdomslæren udgående fra John Harvey Kellogg i 1902, var alt andet end tydelig. Den var opbygget ved hjælp af en række tilsyneladende logiske trin, men sådan at det for hvert skridt ikke kunne ses, hvor det næste førte hen, og på den måde var det muligt at finde sig selv langt borte fra adventismen, før man indså, at noget var forkert. For mange mennesker, som længtes efter at kende Gud bedre, var det beroligende at se ham i sollyset, føle ham i den luft, man indåndede, og tro, at han var til stede i alle livets handlinger. Men hvis man gjorde sig ulejlighed med at tænke nærmere over det, rejste alt dette nogle spørgsmål, som vanskeligt lod sig besvare inden for den traditionelle adventismes rammer — spørgsmål, som William Spicer allerede var blevet stillet over for på Kelloggs veranda. Hvis Gud er alle vegne, og hvis Himmelen er, hvor Gud er, så må Himmelen også være alle vegne. Hvis dette er tilfældet, hvor er så helligdommen? Kellogg havde naturligvis et svar: man kunne allerede finde det i titlen til hans nye bog Det levende tempel. Guds helligdom var i det menneskelige legeme — et logisk skridt, som nu tvang en til at affærdige begivenhederne i 1844 som en irrelevans, der ikke passede ind i det nye lys. I bedste fald kunne 1844 blot forklares som en episode i historien, en mellemstation på adventismens vej frem til modenhed.
Det var en underfundigt snigende vildfarelse, som end ikke doktoren selv forstod fuldt ud, og dog var den erkendt af nogle af samfundets ledere, og det spørgsmål, der nu blev stillet rundt omkring i Battle Creek, var: Skulle Kelloggs nye bog i det hele taget trykkes? Det var ikke noget enkelt problem. Som 1902 var ved at gå på hæld, truede det omfattende sanatoriebyggeri med at udløse en fuldstændig finansiel krise. Af hensyn til økonomien var det påtrængende nødvendigt, at Kelloggs bog blev udgivet og solgt. Desuden var der ikke så få mennesker omkring Battle Creek, der ikke kunne se noget forkert ved bogen i det hele taget, og som med evangelisk begejstring gik ind for doktorens teologi. Det var i en stormfuld atmosfære, generalkonferensens bestyrelse samledes i efteråret 1902 for at afgøre, hvorvidt en ordre til trykning skulle tilgå disponenten for Review and Herald.
Det var ikke let at træffe nogen beslutning på baggrund af rapporten fra den litteraturkommité, der havde fået som opgave at gennemlæse manuskriptet og indstille det til trykning eller henlæggelse. Flertallet i denne gruppe så »ingen grund til, at det ikke kunne anbefales«, det var en rapport underskrevet af mænd som A. T. Jones, der havde rejst og prædiket sammen med Ellen White i årene efter 1888. Kun to af de fem udvalgsmedlemmer stemte imod bogen.
Og da indtraf en af disse usædvanlige begivenheder, derfor altid vender historiens gang og ændrer forholdene mellem mennesker og institutioner. På efterårsrådslag-ningsmødet i 1902 valgte man at gå ind for mindretallets afgørelse: bogen skulle ikke udgives, og samfundet ville sætte sin lid til, at der ved Guds hjælp kunne findes midler til det nye sanatorium.
Efter alle samfundets normer og hidtidige praksis skulle dette have været enden på historien. Men i 1902 var dr. John Kellogg ved at nærme sig et punkt, hvorfra ingen tilbagevenden er mulig. Gennem flere år havde han forkastet de budskaber fra Ellen White, der gik på tværs af hans planer, som regel med den undskyldning, at hun havde handlet ud fra forkerte oplysninger fremskaffet af hans fjender, og at hendes vidnesbyrd imod ham således var uberettigede. Nu stod han over for en direkte udfordring fra den organiserede menighed, og han måtte træffe en afgørelse. Hurtigt greb han et alternativ: Udførte Review ikke trykopgaver for kunder uden for samfundet? Altså blev der sendt en ordre ned ad Washington Street til Adventistsamfundets største trykkeri og forlagshus: Tryk 5000 eksemplarer af Det levende tempel og send regningen til J. H. Kellogg!
Ordren blev bekræftet. Blysatsen, som allerede var fremstillet og blot ventede på bogens endelige godkendelse, var klar til brug. Pladerne var parat til at gå i trykken. I trykkeriet stod der nydelige papirstabler klar til at lægges i den store dampdrevne trykpresse. Men i en stille dal i Californien gik Ellen White til ro tynget af en forudanelse, som hun forstod alt for godt: »I nattens syner har jeg set en engel stående med et flammesværd udrakt over Battle Creek.«14)
For Review kunne tiden nu måles i timer.

3. kapitel

»Et sværd som af ild«
ARTHUR G. DANIELLS, den 44-årige formand for generalkonferensen, arbejdede sent på aftenen den 30. december 1902.1 en kort pause havde han først passiaret lidt med sin unge sekretær og derpå med I. H. Evans, der var øverste leder for Review and Herald trykkeri og forlagshus. Det var en lun aften som så ofte i Michigans vinter, stille og fri for sne. De to mænd har sandsynligvis været afslappede og haft fælles synspunkter under deres samtale. Review and Heraids trykkeri var det største og mest moderne trykkeri i Michigan og kunne fremvise særdeles tilfredsstillende regnskaber. Det gamle år viste et smukt overskud, og det nye tegnede lige så lyst.
To blokke længere oppe ad Washington Street ringede kirkeklokken til bedemøde, og Daniells har måske kastet et blik på sit ur for at konstatere, at klokken var nitten tredive. Hvis dette har været tilfældet, var det den sidste dagligdags handling, Daniells foretog sig den aften. Et øjeblik efter gik lyset ud. Fra den anden side af gaden kom et uhyggeligt brandskær, som var umiskendeligt for enhver, som havde set sanatoriets brand. Review and Heralds hovedbygning brændte.
Da Daniells og Evans kom ned på gaden, stod hele trykkeriet i flammer. Ind imellem blev det frygtelige syn afbrudt af voldsomme eksplosioner, idet vinduerne blev blæst ud af de overophedede kontorer. På lang afstand kunne man høre maskinerne styrte ned, idet gulvet til første sal brød sammen. I løbet af en time var forlag og trykkeri brændt ned, forvandlet til en dynge trækul og sodsværtede mursten, med knuste trykpresser liggende mellem de smeltede trykplader til Kelloggs Det levende tempel
Borte. Inden for ét ødelæggende år var to store adventistinstitutioner gået op i røg. Brandchef Weeks fra Battle Creek opsummerede situationen med disse rammende ord: »Der er noget mærkeligt ved disse ildebrande hos jer adventister, når man sprøjter vand på, virker det nærmest som benzin.«1) Gennem flere uger var det som om der hang et sælsomt, uheldsvangert vartegn i luften over Battle Creek og gjorde det umuligt at glemme, hvad der var sket. Under branden var der nemlig gået ild i en stor dynge kul. Den brændte til helt ind i februar og frembrag­te en røgsøjle, en tavs påmindelse, der uden ord mindede om Ellen Whites advarsel: »Medmindre der sker en reformation, vil ulykke ramme forlagshuset, og verden vil vide hvorfor.«2)0 Nu var det sket, og budskabet stod skrevet gennem flere uger på Michigans himmel.
»Gennem mange år har jeg haft en tung byrde for vore institutioner,« skrev Ellen White, efter at have modtaget det triste telegram. »Somme tider har jeg tænkt, at jeg ikke ville overvære flere store sammenkomster blandt vort folk, for når møderne er forbi, synes mine budskaber kun at have gjort lidet indtryk på vore ledende brødres sind.« Bedrøvet fortalte hun, hvordan hun havde forladt sådanne møder »tynget ned som en høstvogn under negene«.3) Røgbudskabet over Battle Creek kunne reduce0res til ét såre enkelt spørgsmål: Ville Guds folk, selv på bekostning af deres egne planer og øjeblikkelige interesser, følge de anvisninger, der var givet gennem hans sendebud?
Det var dette spørgsmål, John Harvey Kellogg syntes meget tæt ved at give et uigenkaldeligt svar på. Ellen White havde gentagne gange advaret ham om, at hans nye teologiske ideer kunne føre ham og alle, som fulgte ham, ind på farlig grund. Syvende Dags Adventistsamfundet som organisation havde afslået at trykke hans manuskript. Han havde fortsat på egen hånd, og nu lå ruinerne af Review and Heraids trykkeri under en søjle af kulrøg, som tilsmudsede vinterhimmelen. Uanset hvordan man så på denne sag, var her et budskab til dr. Kellogg, og dog skulle han demonstrere en viljekraft, der, efter at han havde forkastet sandheden, skulle føre ham stadig længere bort fra den. Noget af det første, han foretog sig efter bran­den, var at indlevere sit manuskript til en anden bogtrykker for at få det trykt dér.
Kellogg var begyndt at udfordre samfundets ledelse direkte, og det blev snart tydeligt, at dette spil drejede sig om langt mere end blot trykningen af en bog — det gjaldt intet mindre end kontrollen over selve generalkonferensen.
Syvende Dags Adventistsamfundet var organiseret som et demokrati. De lokale menigheder valgte deres embedsmænd ved simpelt flertal. Med bestemte mellemrum valgte de også repræsentanter til konferensens gene­ralforsamlinger, hvor delegater repræsenterede de respektive menigheder, når konferensens embedsmænd skulle vælges, og bestyrelsesudvalget skulle nedsættes. De lokale konferenser sendte ligeledes repræsentanter til generalforsamlinger, hvor unionens embedsmænd blev valgt. Og med visse bestemte mellemrum blev den samme demokratiske proces anvendt, når samfundets verdensledere skulle vælges.
Det var et brugbart system, det samme som anvendtes af demokratiske regeringer over hele verden, men det havde også en bestemt svaghed fælles med dem: det var ikke immunt over for manipulation fra personer med politisk tæft og organisationstalent. Således kunne en velstruktureret lokal gruppe til konferensens generalforsamling sende delegater, som måske ikke virkelig repræsen­terede menighedens synspunkter, men som kunne tale så dygtigt for et bestemt synspunkt eller en bestemt teologi, at det kunne medvirke til, at selve ledelsen af en stor konferens fik en bestemt drejning. Og alt tyder på, at John Harvey Kellogg i 1903 ræsonnerede nøjagtig på denne måde. I Battle Creek begyndte der at foregå de mærkeligste ting. Politiske kliker, koncentreret omkring sanatoriet, stred for at vinde kontrollen over selve Battle Creek menighed, rygter svirrede, gamle venskaber gik i stykker. Menigheden i Battle Creek begyndte at vise de klassiske symptomer på en menighed i alvorlig splid med sig selv.
Imidlertid tydede noget på, at Kellogg også prøvede at afsætte generalkonferensens ledelse. Fra 1901 til 1903 var der formelt ingen formand for generalkonferensen. I stedet var der en bestyrelse på femogtyve mænd, som valgte en »formand« eller ordstyrer. Under ideelle forhold kunne denne form for organisation have fungeret ud­mærket, men den rummede en svaghed, som straks måtte springe i øjnene på den, der både havde ambitioner og sans for politik: Adventistsamfundets verdensleder blev ikke længere valgt af en generalforsamling i arbejde og havde ikke sit mandat fra denne, han blev valgt af fireog­tyve andre mænd. Havde man kontrol over de tretten af disse mænd, kunne man få den, megi selv ønskede, indsat i embedet.
Det ville ligne Kellogg dårligt at lade en sådan anledning gå fra sig, og 1902 og 1903 skulle heller ikke danne nogen undtagelse. Han begyndte en intens kampagne for at få A. G. Daniells fjernet fra generalkonferensens ledelse, og skønt hans plan i den sidste ende slog fejl, lykkedes det doktoren at hverve en gruppe mægtige, velformulerede mænd, som fuldt ud gik ind for hans teologi og mente, at hans synspunkter burde udbredes i menighederne i videst muligt omfang. De var »mænd i forgrundstillinger«, som Daniells siden beskrev dem — præster, læger og undervisere, som »åbent tog standpunkt for bogen og dens lære.«4) Og henimod sommeren blev både Daniells og Ellen White rystet, da det gik op for dem, at denne gruppe stærke, indflydelsesrige personligheder udfoldede ganske særlige anstrengelser for at vinde magten over netop det aktiv, som menigheden ikke havde råd til at miste — ungdommen.
For dem, der ønsker drastiske forandringer i status quo, har de unge altid været et fristende mål. Hvis forandringer ikke lykkes ved første forsøg, er der altid håb om at nå ungdommen, hvis begejstring for nye og ukonventionelle tanker kan bruges til at fremme udviklingen af en mere velvillig »næste generation«. (Denne taktik var netop ved at blive praktiseret i Østeuropa, hvor kræfter som brændte for politiske forandringer, efter fejlslagne forsøg havde begyndt at appellere indtrængende til ungdommen; tiden skulle vise, hvor effektiv denne fremgangsmåde ville blive). Ellen White var inderligt overbevist om den kraft, unge mennesker kunne tilføre menigheden. Hun talte længselsfuldt om en »hær« af unge, der skulle bringe evangeliet til »hele verden«,5) og hun forudså straks nye vanskeligheder, når det blev klart, at Kelloggs styrker begyndte at se med interesse på menighedens unge mennesker.
Den første antydning af denne taktik blev åbenbaret, da Kelloggs bog kom fra trykpressen. Der blev øjeblikkelig taget skridt til udbredelse af Det levende tempel Bogen blev sendt til de lokale konferenser lige ved den tid, hvor årsmøderne skulle holdes, og der blev udfoldet »energiske anstrengelser« for at engagere de unge i salget og udbredelsen af den.6) Pastor Daniells bemærkede den nye udvikling med stor bekymring. »Jeg så, at der blev sået frøkorn blandt hundreder af unge mennesker i vore ledende institutioner,« rapporterede han, og han troede fuldt og fast, at »dette ville frembringe hjerteskærende resultater for hundreder af vore brødre.«7)
Kellogg benyttede også unge mennesker til fremme af sin politik. I november 1903 skrev Ellen White til pastor S. N. Haskell for at gøre ham opmærksom på, at unge studerende var engageret i en brevskrivningskampagne med det formål at øve politisk pres til gunst for sanatoriet. »På sanatoriet i Battle Creek er eleverne og de ansatte blevet opfordret af afdelingslederne til at skrive til deres forældre og venner og fortælle om alt det vidunderlige, der bliver udrettet på institutionen,« sagde hun — det var blevet vist hende, at det, der foregik, var alt andet end vidunderligt.8) Hun var til stadighed bekymret for de unge elever på sanatoriet, som hørte den nye teologi fra professorer, som de respekterede, og faren var så stor, at hun di­rekte advarede forældre mod at sende deres børn på skole i Battle Creek. På grund af disse bekymringer og på hendes foranledning var skolen allerede i 1901 blevet lukket og flyttet til nye omgivelser i Berrien Springs for kun at efterlade Battle Creek de klasser, der modtog undervisning i medicin på sanatoriet.
Imidlertid stod vedtægterne for Battle Creek College stadig ved magt, og det gjorde det teoretisk muligt at gen­åbne skolen, når som helst nogen måtte ønske det, og nu, hvor kampen var ved at blive mere ophedet, greb Kellogg til denne tekniske mulighed som et middel til at nå menighedens unge. Tiltalende brochurer blev udformet, trykt og udsendt med det budskab, at Battle Creek College nu var genåbnet (en nødvendighed, påpegede Kellogg, for at sikre den tekniske ekspertise i forbindelse med lægeskolen). Hele team af agenter blev sendt ud på feltet. Storslåede planer blev lagt for den nye institution, og ung­dommen blev gjort opmærksom på »de store fordele ved en uddannelse i det genåbnede Battle Creek College«.9) Det var en udfordring, der fik Ellen White til at slå alarm.
»Hvordan kan vi gå med til at lade blomsten af vor ungdom komme til Battle Creek for at få deres uddannelse, når Gud gang på gang har advaret dem mod at komme der?« udråbte hun. Nogle af underviserne »forstår ikke den virkelige grundvold for vor tro. . . .Gud forbyde, at der bliver talt et eneste ord for at kalde vor ungdom til et sted, hvor de vil blive gennemsyret af fordrejede fremstillinger og usandheder om vidnesbyrdene og om Guds tjeneres gerning og karakter.«10) Ifølge Ellen White drejede striden sig således om to hovedpunkter: troen på Profetiens Ånd og tilliden til Adventistsamfundets prædikanter. Og at sende unge mennesker til Battle Creek ville udsætte dem for angreb på begge disse punkter.
Der var en stigende risiko for, at de ville blive udsat for endnu en fare. Tidligt i adventismens historie havde afvigelser fra de grundlæggende trospunkter været ledsaget af bizar livsførelse, og nu syntes de samme problemer i færd med at opstå. »Der var forvirrende ideer om fri kærlighed,« erindrede pastor L. H. Christian på et senere tid­spunkt, »og der blev begået umoralske handlinger af nogle af dem, der fremholdt læren om en upersonlig Gud, som var til stede overalt i naturen og om kødets hellighed.« Der skal ikke nu berettes om detaljer i dette skammens kapitel, men de, der kendte til forholdene, forstod sandheden i disse ord: »Panteistiske teorier finder ingen støtte i Guds ord. . . . Mørke er deres element, sanselighed deres sfære. De til­fredsstiller det naturlige hjerte og giver lysterne frit spil.« Review and Herald, 21. jan. 1904, s. 9.11)
De, der gik ind for Kelloggs ideer, syntes besjælet af en næsten evangelisk nidkærhed, der meget hurtigt kunne slå om til aggressivitet, hvis noget kom dem på tværs. En aften var pastor Daniells på vej hjem fra et efterårsrådslag-ningsmøde i generalkonferensens bestyrelse. Det var i oktober 1903, og sagen omkring Kelloggs bog, som nu var trykt, på trods af samfundets råd, havde udviklet sig til en intens, følelsesladet konflikt inden for menigheden. Daniells standsede under en tændt gadelygte for at tale nogle minutter med en arbejder, som gik ind for Kelloggs synspunkter, og som gjorde »alt, hvad der stod i hans magt«, for at udbrede bogen. De to mænd talte lidt sammen, prøvede uden tvivl at overbevise hinanden, da arbejderens holdning pludselig blev ubehagelig. »Du er ved at begå dit livs fejltagelse,« truede han. »Efter al denne ståhej vil du en skønne dag vågne op og finde dig selv rullet i støvet, medens en anden har ledelsen af styrkerne.«
»Jeg tror ikke på din profeti,« svarede Daniells, og så brast det ud af ham, noget han kom i tanker om bagefter, som en mand, der har skimtet noget langt større end sin personlige karriere: »Under alle omstændigheder ville jeg hellere rulles i støvet og gøre, hvad jeg i min sjæl er overbevist om er det rigtige, end at vandre med fyrster og gøre, hvad min samvittighed fortæller mig er uret.« Og så vendte han sig mod sin gadedør for at prøve at finde en smule hvile efter en problemfyldt aften. Han grublede utvivlsomt over de mærkelige forandringer i hans venners opførsel, efterhånden som de tog mere eller mindre til sig af denne nye teologi.12)
Hvis man standsede for at tænke over tingene, var her tale om en af de største farer, som menigheden endnu havde stået over for. Til syvende og sidst havde adventbudskabet altid grebet ind i menneskers adfærd. Frygt Gud og giv ham ære! Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig! Frygt Gud og hold hans bud! Den, der sejrer…..
For dem, der kun ønskede at gå halvt ind for kristendommen, var der intet bekvemt ved adventbudskabet. »De mennesker, der lever på jorden, når Kristi midlergerning ophører i den himmelske helligdom, skal stå over for en hellig Guds åsyn uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfrie, og deres karakter skal være renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde. Mens den undersøgende retshandling finder sted i Himmelen og de angergivne troendes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden.«13)
Adventismen havde ført menneskene længere, end de nogen sinde tidligere havde været, ind til selve Himmelens midtpunkt, til et rum, hvor blændende lysglans dvælede over et sted, som kaldes nådestolen, og hvor man også genopdagede en evig realitet, som kaldes Guds lov. Her foregik nu den endelige, afsluttende akt i frelsesplanen. Fra dette sted udgik ikke alene nåde og barmhjertighed, men også en ny udfordring til menneskenes adfærd, og en kraft, født af troen, til at leve det sejrende liv. »Ved Guds nåde og deres egne ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde. Mens den undersøgende retshandling finder sted i Himmelen og de angergivne troendes synder bliver fjernet fra helligdommen, skal der foregå en speciel renselse og bortfjernelse af synd hos Guds folk på jorden.«14)
Det var dette enestående, som adventismen havde skænket verden, et sidste budskab, der satte kronen på reformationens værk. I århundreder havde de kristne troet, at frelse kommer af tro på Kristus. Adventisterne gik fuldt og helt ind for dette, og på samme tid uddrog de fra Den hellige Skrift en ny dimension, der trængte ind i troens inderste væsen, så dybt som man i det hele taget kunne komme: ved tro på Kristus kunne hele livet bringes i harmoni med den guddommelige lov, der holdt hele universet sammen.
Og alt dette blev fremført med en glød, så man følte, at det var en sag af største betydning, og at man kun havde meget kort tid til at føre det ud i virkeligheden. »Vi er i færd med at berede os til at møde ham, som, ledsaget af hellige engle, skal vise sig i Himmelens skyer for, som kronen på værket, at skænke de trofaste og retfærdige udødelighed. Når han kommer, skal han ikke rense os for vore synder, ikke fjerne ufuldkommenhederne fra vor karakter, ikke helbrede os for svaghederne i vor natur og vore tilbøjeligheder. Så snart dette beredelsens værk er fuldkommet i os, er hans gerning allerede sket. Når Herren kommer, vil de, som er hellige, blive ved at leve hel­ligt.«15)
En sommerdag i 1868 havde Ellen White nedfældet de samme tanker i et fødselsdagsbrev til sin søn, et brev, hvori en moders kærlighed var blandet med den umiskendelige udfordring i det gamle adventbudskab. »Lad dig ikke føre vild. Gud lader sig ikke spotte. Intet mindre end hellighed vil gøre dig skikket for Himmelen. . . .Den himmelske karakter må erhverves her på jorden, ellers vil den aldrig kunne erhverves i det hele taget. «16)
Der var en idealisme over adventismen, som endog overgik de reformatorers drømme, som havde oplyst verden med et fornyet budskab om troens retfærdighed. Luther, Calvin, Knox — alle havde de levet under den voldsomme og urolige afslutning på historiens lange nat, og hver især søgte de på deres egen måde at trænge skyggerne tilbage, efter som Gud gav styrke til. Men den dag, der var begyndt så lovende i det sekstende århundrede, var forlængst udrundet. Menneskehedens historie var næsten til ende, og syvende dags adventisterne havde et budskab, som verden aldrig før havde hørt. Denne generation ville måske komme til at gennemleve den undersøgende dom — skulle måske leve og se Jesu komme.
Adventisternes opmærksomhed var således fokuseret på mål, der ikke længere kunne skubbes ud i en tilpas bekvem fjern fremtid. For dem var udfordringen her og nu, og i Bibelen fandt de eksempler på, hvad Gud forventede af mennesker, som måske ville blive levende forvandlet og skikket for Himmelen, uden at blive lagt i graven forinden. »Ved Enoks optagelse til Himmelen var det Guds hensigt at give menneskene en vigtig lære,« skrev Ellen White. »Menneskene fik at vide, at det er muligt at adlyde Guds lov, og at de, selv om de lever midt blandt syndige, fordærvede mennesker, ved Guds nåde kan modstå fri­stelse og blive rene og hellige. . . . Denne profets gudfrygtige karakter viser den hellige tilstand, de mennesker skal være i, der vil blive ‘løskøbt fra jorden’ ved Kristi andet komme. Åb. 14, 3.«17) Og denne standard syntes at være en del af selve menighedens mission.
Enok havde levet på jorden før den store ødelæggelse ved vand, og hans liv var i sig selv et budskab om barmhjertighed og viste Guds kraft til at frelse. Nu ventede der en endnu større ødelæggelse, og verden fortjente at få et sidste, klart syn af Guds karakter. »Som Enok vil de advare verden om Herrens andet komme og om de straffedomme, som vil hjemsøge overtræderne, og ved deres hellige tale som eksempel vil de fordømme de ugudeliges synder.«18) I 1902 havde Ellen White igen advaret adventisterne om, at »ikke alle de bøger, der er skrevet, kan gøre det ud for et helligt liv. Mennesker vil tro, ikke hvad prædikanten prædiker, men hvad menigheden lever.«19)
I det hele taget havde adventisterne fremført en af de mest dristige påstande, der overhovedet var fremkommet i kristenheden. De hævdede at have fået et nyt indblik i et af Himmelens lønligste steder, hvor den standard fandtes, efter hvilken Jesus allerede nu var i færd med at døm­me verden. Adventisterne havde genopdaget loven, og nu var de nødsaget til at gøre ét af to: enten måtte de i Guds kraft efterleve denne lov, eller også udvikle verdens bedste undskyldninger for at synde.
Der var en virkelig fare for, at de kunne fristes til at vælge det sidste alternativ. Den standard, der nu åbenbarede sig i helligdommen, var i det hele taget overmåde høj. Og Ellen White advarede mod denne mulighed i vendinger, som er vanskelige at misforstå. »Lad ingen sige: ‘Jeg kan ikke gøre noget for at rette op på mine karaktermangler.’ Hvis du kommer til den slutning, er det ganske sikkert, at du vil gå glip af det evige liv.«20′
I det betydningsfulde år 1888 havde hun nedfældet lignende tanker: »Satan bestræber sig på at skaffe sig kontrol over hele sindet ved hjælp af menneskets karaktermangler, og han ved, at det vil lykkes ham, hvis man hæger om disse mangler. Derfor søger han ustandselig at få Kristi efterfølgere til at tro på den skæbnesvangre, bestikkende usandhed, at det er umuligt for dem at sejre.«21)
Det var en meget overraskende advarsel, rettet mod de farer, der ville blive resultatet, hvis adventisterne nogen sinde skulle beslutte sig til at gøre undskyldninger for loven fremfor at holde den, og dog sluttede hendes budskab som altid med et glimt af håb: »Derfor bør ingen mene, at deres fejl ikke kan rettes. Gud vil give dem tro og nåde til at overvinde dem.«22) Og hun giver denne opmuntrende forsikring: »Når det er hjertets ønske at adlyde Gud, når bestræbelser udfoldes for at opnå dette, antager Jesus denne længsel og disse bestræbelser som menne­skets bedste tjeneste, og han opvejer det ufuldkomne med sin egen guddommelige fortjeneste. Men han vil ikke antage dem, der hævder at have tro på ham, og dog er ulydige mod hans Faders bud.«23)
Der syntes således at være en særlig mission for de mennesker, der kaldte sig syvende dags adventister og vidste så meget om, hvad der snart skulle ske med verden. I århundreder havde de kristne højt og klart forkyndt troens budskab. Nu førte adventisterne dette budskab ud til dets yderste konsekvenser, udmøntet i et Elias-budskab, der begyndte på jorden og endte i Himmelen. Alt, hvad der udfordrede dette budskab om personlig sejr og personligt vidnesbyrd, satte også spøigsmålstegn ved selve menighedens mission.
Og deri lå det farlige ved Kelloggs lære i 1903: »Disse læresætninger, fulgt op til deres logiske slutning, bortfejer hele den kristne tros grundvold,« advarede Ellen White. »De lærer, at scenerne lige foran os ikke er betydningsfulde nok til at ofres særlig opmærksomhed.«24) Gennem en aften med tiltagende mørke stævnede menigheden og verden henimod noget, der er benævnt som nådetidens afslutning, og forinden skulle hvert eneste menneske undersøges af Gud »så nøje og så grundigt, som om der ikke levede andre levende væsen på jorden.«25) Når den begivenhed indtraf, ville alles skæbne være afgjort til liv eller til død. Det var en udfordring, som umuligt kunne betones for stærkt.
Og dog var adventisterne ved at blive lullet i søvn af behagelige teorier om Guds natur, hvor de ærefrygtindgydende sandheder om helligdommen svandt ud af syne, og hvor Shekinah’en, herligheden, lysglansen fra Guds nærværelse, blev reduceret til ikke at være andet og mere end forårets sollys. I et fortvivlet forsøg på at advare menigheden, og opskræmt ved vildfarelsens fortryllende tiltrækningskraft, søgte Ellen White efter en eller anden illustration for at vise, hvor let man kunne tage vildfarelse for sandhed, og hun greb da til det optiske bedrag med de to jernbanelinjer, der, når de ses på lang afstand, synes at smelte sammen til én. »Sandhedens og vildfarelsens spor ligger tæt op ad hinanden, og de to spor kan, for sind, som ikke er oplyst af Helligånden, se ud som ét.«26)
Og idet hun så nogle af samfundets bedste hjerner indfanget i snaren og optaget af også at lede andre ind i den med en veltalenhed, som engang havde været helliget adventbudskabet, udråbte hun i næsten fuldstændig for­tvivlelse: »Min sjæl er så dybt bedrøvet, når jeg ser fristerens planer lykkes, at jeg ikke kan finde ord til at udtrykke smerten i mit sind. Skal Guds menighed da altid forvirres af anklagerens påfund, når Kristi advarsler er så klare og tydelige?«27)
Sammen med den menighed, hun elskede, var Ellen White nu ved at synke ned i en krise så alvorlig, at hun spurgte sig selv, om hun i det hele taget kunne overleve den. Året 1904 var ved at glide over i 1905. Fire dyrebare år var svundet, år med fred og velstand, og den menighed, der skulle have forkyndt sit budskab for verden, var i stedet optaget af at bekæmpe angreb på nogle af de mest grundlæggende sandheder. Menighedens største institution stod på nippet til at være tabt. (Lidt senere, i 1906, skulle den virkelig gå tabt). Profetiens Ånd var under et stadig mere voldsomt angreb, både åbenlyst og skjult, fra dygtige hjerner, som, ville rygterne vide, var underholdt af pengestrømmen fra Battle Creek Sanatori­um. Endog den store kirkebygning, i sin tid opført for ti-centstykker skænket af trofaste medlemmer og interesserede borgere i Battle Creek, var genstand for denne kamp om herredømmet. På samme tid blev vildfarelser fremholdt som nyt lys, i en form så underfundig, at den forvirrede både college-elever og erfarne arbejdere. Menigheden bevægede sig som et skib over et tåget, forræderisk hav, der var blevet fremstillet for Ellen White som fyldt med isbjerge.
I Port Arthur beordrer admiral Heichachiro den japanske flåde i kampformation, kanonerne tordner, og den russiske østersøflåde er ophørt at eksistere. Rusland afstår den sydlige del af Manchuriet. Japan, hvis magt er ubestridt, okkuperer Korea. Magtbalancen i Asien vakler, og forholdene vil aldrig mere blive de samme. Der er nu sat begivenheder i gang, som ikke vil ophøre, før den halve verden for en tid er lukket for evangeliet.
For menigheden er disse udfordringer kun begyndelsen.
Tiden er inde for endnu et af Satans angreb.
Tiden er inde for Albion Fox Ballenger.

4. kapitel

»Du er manden …«
Den 16. marts 1905 skrev generalkonferensens formand, A. G. Daniells, til pastor William White, der på det tidspunkt opholdt sig i Californien, angående et foruroligende problem. En prædikant, der for nylig var sendt til England som evangelist og leder af missionen dér, var begyndt at fremkomme med nogle ejendommelige udtalelser omkring læren om helligdommen — de samme ideer, som havde bevirket D. M. Canrights udtræ­den af menigheden atten år tidligere. Evangelisten var åbenbart ved at skaffe sig en betydelig skare tilhængere, menighederne i Irland, Wales, Skotland — næsten overalt hvor manden havde været — var nu i oprør. I Birmingham og andre steder havde prædikanterne »alvorlige vanskeligheder« med »nogle af de ledende brødre vedrørende emnet om helligdommen.«1) Pastor Eugene W. Farnsworth, der fortvivlet prøvede at lappe den forvoldte skade, var næsten ude af sig selv, og havde skrevet til Daniells og bedt om hjælp. Med Farnsworths egne ord, citeret af Daniells i hans brev til White:
»Broder Ballenger er kommet i en sindstilstand, der for mig at se gør ham fuldstændig uegnet til at prædike budskabet. I den senere tid har Ballenger studeret en hel del i emnet om helligdommen, og han kommer til den konklusion, at da han (Kristus) drog til Himmelen, gik han straks ind i det Allerhelligste, og at Kristi tjeneste er foregået dér lige siden. Ballenger bruger skriftsteder som Hebr. 6, 19 og sammenholder dem med femogtyve-tredive tilsvarende udtryk i Det gamle Testamente, hvor udtrykket ‘inden for forhænget’ i hvert enkelt tilfælde betegner det Allerhelligste. . . .
Han er ganske klar over, at dette synspunkt ikke kan bringes i harmoni med Vidnesbyrdene, i det mindste indrømmer han selv villigt, at han ikke er i stand til det, og endog i hans eget sind … er der en uforenelig modsætning.«21
Problemet var således viderebragt til generalkonferensens formand af Farnsworth, en mand, der var blevet døbt ude i det fri midt om vinteren i New Hampshire. Dengang måtte man hugge sig gennem den halve meter is, som dækkede søen, og Farnsworth havde ikke til hensigt at lade sig forvirre over noget så grundlæggende som læren om helligdommen. Og Daniells var nu, efter at have fordøjet dette og en hel del mere, i færd med at skrive til pastor White. Medens han grublede over, hvordan samfundet burde behandle problemet, tænkte han højt: »Jeg skulle være glad, når han er ude af England,« mumlede han, »men hvad vi skal stille op med ham her, er mere end jeg kan sige for øjeblikket. . . . Det er bare så underligt, at en mand, som har været med i dette budskab hele sit liv, skulle slå ind på et andet spor over sådan et spørgsmål. Helligdommen er grundpillen i hele denne bevægelse. Fjerner man denne grundpille, da vil det hele vakle.
Kender du denne broder, og kan du give mig et råd?«3)
Ja, pastor White kendte Albion Ballenger særdeles godt, og det gjorde Ellen White for den sags skyld også. Ballenger var en smuk mand med et vældigt, flyvende overskæg og en udstråling, der kunne rive mange med, og dette var ikke hans første uheldige forsøg på at rokere ved grundlæggende trospunkter. Da han nogle år tidligere var medredaktør af Liberty, et tidsskrift til fremme af religiøs frihed, havde han fået den tanke, at samfundet burde skabe sig et mere tiltalende image ved at lægge mindre vægt på de skarpe, særprægede trospunkter som f.eks. sabbaten. Som følge af dette havde Ellen White fået et syn, da hun opholdt sig i Salamanca, New York, og dette syn åbenbarede hun under særdeles indtryksfulde omstændigheder. (Hun havde gentagne gange søgt at gengive synet, men hver gang var det ligesom forsvundet fra hendes erindring. Først senere var hun i stand til at berette udførligt om det — netop dagen efter Ballengers bemærkninger under et bestyrelsesmøde). Ballenger havde dengang taget det guddommelige budskab til efterretning og grædende bekendt, at han havde haft uret. Men nu var et helt nyt problem under opsejling, og Ballenger blev kaldt hjem fra England, medens brødrene spekulerede over, hvad de skulle stille op med ham.
Ellen White var næppe i tvivl. Midt i maj 1905 overværede hun generalkonferensens samling i Takoma Park. Idet hun gik gennem forhallen til den elevbygning, der tjente til indkvartering for tilrejsende gæster, mødte hun tilfældigt Ballenger, og hun havde et skarpt budskab at overbringe ham: »Du er den, som Herren viste mig i Sala­manca,« erklærede hun, og så gik hun over til at fortælle ham noget, som vi kun kan udlede af hendes dagbog. »Og nu er vor broder Ballenger igen i færd med at fremfø­re teorier, som ikke finder støtte i Guds ord. . . . Jeg erklærer i Herrens navn, at de farligste vildfarelser er ved at få indpas hos os som et folk, og pastor Ballenger er på vej til at ødelægge sin sjæl. . . .
Disse teorier, som har så mange fine tråde og behøver så mange forklaringer, er ikke sandhed og skal ikke bringes til Guds hjord. . . . Gud forbyder dine fremgangsmåder — at sammenstille de hellige skrifter på din måde, så de kommer til at underbygge en usandhed.
Lad os alle holde fast ved sandheden om helligdommen.«4)
Ballenger svarede ved at sammenkalde femogtyve af samfundets ledere til et møde, hvorfra der fremkom et dokument, som han kaldte »De ni teser«. Adventisternes helligdomsopfattelse var forkert på »næsten ethvert afgørende punkt,« påstod han, og især argumenterede han mod, at tjenesten i den første del af helligdommen blev henført til perioden efter Kristi himmelfart.5) Hvis man fulgte Ballengers tankegang, ville profetien om de 2300 år bryde sammen, 1844-budskabet ligeså, og læren om den undersøgende dom blev pludselig et teologisk problem, som måtte bortforklares. Som A. G. Daniells ram­mende udtrykte det: »da vil det hele vakle,« og ingen så det tydeligere end Ellen White.
»Jeg må sige det i klare, tydelige ord til de forsamlede ved denne konference, at broder Ballenger har tilladt sit sind at modtage og tro besnærende vildfarelser,« erklærede hun, blot nogle få dage senere. »Hvis dette blev accepteret, ville det undergrave vor tros søjler.« Og dernæst henviste hun direkte til Mattæus-Evangeliets syvende kapitel: »Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve.«6)
»De, der søger at indføre teorier, som ville flytte vor tros søjler vedrørende helligdommen eller vedrørende Guds natur eller Kristus, arbejder som blinde,« fortsatte hun. »De søger at indføre usikkerhed og tvivl og at sætte Guds folk i drift, uden et anker. . . .
Vor Vejleder udtalte til pastor Ballenger: ‘Du indfører forvirring og tvivlrådighed ved din fortolkning af Den hellige Skrift. Du tror, du har fået nyt lys, men dit lys vil blive til mørke for dem, som modtager det. . . .
Stands lige hvor du er, for Gud har ikke givet dig dette budskab at bringe til folket.’«7)
Her var en fare, som var langt større end en enkelt mands forvirring over de grundlæggende adventistiske trospunkter. Albion Ballenger var en mand med fremragende overtalelsesevner, et vindende væsen og et godt udseende, en mand, der kunne skrive digte og tale med en så afvæbnende blidhed at man næsten måtte sætte sine egne sanser ud af kraft for at mistro ham. For mange mennesker syntes det hele at kunne sammenfattes i ét enkelt spørgsmål: Hvordan kunne pastor Ballenger tage fejl?
Der er afgjort en vis risiko forbundet med at lege med en mands argumenter, om hvem Guds sendebud har sagt, at han tror på »besnærende vildfarelser«, men måske kan den risiko et kort øjeblik retfærdiggøres i betragtning af den overtalende kraft, adventisterne måtte stå over for i 1905. Ballenger skrev til Ellen White og antydede, at han måtte vælge mellem at tro på hende eller at tro på Bibelen, og han sluttede som følger:
»Når vi står side om side foran den store, hvide trone, og hvis Mesteren spørger mig, hvorfor jeg lærte, at ‘inden for forhænget’ var i helligdommens første afdeling, hvad skal jeg så svare? Skal jeg sige: ‘Fordi søster White, der hævdede at have fået det hverv at fortolke Skrifterne for mig, sagde, at dette var den rette tolkning, og at jeg, hvis jeg ikke accepterede og lærte dette, ville være under din fordømmelse’?
Åh, søster White, om dog dette svar måtte være Herren velbehageligt! Da ville jeg overgive mig til dine vidnesbyrd. Da ville du tale opmuntrende ord til mig på ny. Da ville mine brødre, med hvem jeg tidligere nød lifligt fællesskab, ikke længere betragte mig som en spedalsk. Da ville jeg på ny vise mig i en stor forsamling, og vi ville græde og bede og lovprise i fællesskab som før.«8)
Ballenger havde et beundringsværdigt herredømme over både ord og følelser, og han indså klart, at folk instinktivt vil støtte den svagere part, somme tider endog på bekostning af en religiøs sandhed. Dette i sig selv var tan­kevækkende, fordi den samme taktik blev benyttet af John Harvey Kellogg, der efter at have manøvreret Battle Creek Sanatorium uden for samfundets indflydelse stadig kunne tale overbevisende om at »kaste sig på sit ansigt og græde« over den uret, der forsætligt var tilføjet ham af pastor Daniells og Willie White. Canright havde ligeledes givet udseende af et vist martyrium over at gå bort fra adventtroen, og Ballengers anvendelse af den samme taktik skulle snart fremgå af titlen på hans bog Cast Out for the Cross of Christ (Udelukket på grund af Kristi kors). Interessant nok fulgte de mænd, som forlod menigheden på grund af dette spørgsmål, et lignende adfærdsmønster: de lovede højtideligt ikke at skabe vanskeligheder for menigheden, kun for kort efter deres udtræden at rette et voldsomt angreb på adventismen. Ballenger dannede ingen undtagelse, og hans tilsyneladende sagtmodige brev til Ellen White kommer til at sige det stik modsatte, når det sættes ved siden af den skarpe, ubehagelige tone i The Gathering Call (Kaldet til samling), hvori han og hans broder udbasunerede anti-adventistisk materiale fra hans hovedkvarter i nærheden af Adventistsamfundets livsvigtige nye lægeskole.
Men dette skulle først åbenbares i fremtiden. I 1905 kunne den enkelte adventist ikke vide, hvor langt Albion Ballenger ville gå, for han vidste det måske ikke engang selv, og i mellemtiden var der mere end forbigående fare for, at hans personlighed og talegaver kunne rive adskillige velmenende mennesker med. Et var, at han optrådte mere og mere som en fanatiker, en mand, der var overbevist om, at han havde »nyt lys«, og gik mere op i at sprede disse synspunkter end i noget som helst andet, inklusive den organiserede menigheds vel. Et andet var, at han til støtte for sine ideer havde samlet et imponerende opbud af skriftsteder, og havde man ikke personligt studeret disse emner, kunne masseopbudet af argumenter i sig selv virke besnærende. »Pastor Ballenger har allerede forvirret sindene med sin lange række af skriftsteder,« bemærkede Ellen White i sin dagbog sidst på året 1905. »Disse skriftsteder er sande og rigtige, men han anvender dem i en sammenhæng, hvor de ikke hører til.«9)
»Vi har måttet møde mange mænd, som er kommet med netop den slags fortolkninger,« tilføjede hun, »og søgt at stadfæste falske teorier og bragt uro i sindet hos mange ved deres lettalenhed og store opbud af skriftsteder, som de har anvendt forkert for at få dem til at passe ind i deres egne ideer. Det er for sent i denne jords historie til, at noget nyt kan opstå. «10)
Hvis dette havde været den eneste fare, ville menigheden have haft rigeligt at tænke på. Men der var mere. Der var endnu en fare, så ufattelig stor, at den kun kunne ses af øjne, der havde skimtet den usynlige verden. Og nu trak Ellen White forhænget til side for at give menigheden et forfærdende indblik i det usynlige. I1905 skulle vildfarende lærdomme ikke fremholdes ved mennesker alene, de skulle også fremføres af faldne engle.
For at forstå, hvad Ellen White her ville fortælle menigheden, må man også forstå, at der fandtes en anden verden hinsides den, det menneskelige øje kunne se, men lige så virkelig og bogstavelig. Hun havde ofte oplevet denne anden verden. For hende var de himmelske væsener ikke noget abstrakt eller uvedkommende, men en realitet. Hun havde ofte set dem, somme tider i intens kamp for en menneskesjæls evige skæbne. De levede, og de sang. Undertiden græd de, og iagttog med dybeste interesse menigheden, om den dog ville efterleve adventbudskabet. De kom og gik uafladeligt fra jord til Himmel, og ved Himmelens port fremviste de et kort af guld, når de trådte ind i Lysets rige. Og der var andre engle, drevet af en afsindig trang til det onde, så uhyggeligt, at almindelige dødelige mennesker ikke kan fatte det. Engle, der styrede mod tilintetgørelse og var fast besluttet på at drage hvert eneste levende væsen på jorden med sig, hvis det var muligt. Atter og atter havde Ellen White påpeget over for Guds folk, at denne vældige kamp var en realitet og hvor nødvendigt det var ikke at foretage sig noget, som kunne give de onde magter nogen som helst indflydelse over sjælen. »Hvis du kunne se de rene engle med deres klare, gennemtrængende øjne fæstet på dig, ivrige efter at kunne berette, hvordan den kristne herliggør sin Mester, eller du kunne iagttage de onde engles hånlige, triumferende vrængen, når de udtænker alskens krogveje og dernæst citerer Den samme hellige Skrift, som er overtrådt og sammenligner de kristnes liv med disse skriftsteder, som du bekender dig til at følge, men alligevel er afveget fra, ville du blive forbavset og forfærdet for din egen frelses skyld,« havde hun skrevet i 1868.11) I 1899 havde hun beskrevet »en stor konflikt, som foregår mellem usynlige magter, kampen mellem de gode og onde engle. Onde engle er uafladelig i arbejde og planlægger deres angrebsmåde. . . . Bed, mine brødre, bed som I aldrig før har bedt. Vi er ikke beredt for Herrens komme.«12)
Nu var 1905 oprundet. John Harvey Kellogg stod i begreb med at forlade menigheden og tage menighedens største institution og dens bedste hjerner med sig. Albion Ballenger prædikede »nyt lys« vedrørende helligdommen og efterlod i sit kølvand splittede menigheder og adventister, som ikke længere var sikre på deres tros hovedpunkter. Alle vegne syntes det ondes kræfter at være på fremmarch, opslugende territorium som en plyndrende hær, og måske kan der findes et fingerpeg i Ellen Whites dagbog, skrevet den sidste dag i oktober: »Satan bruger al sin viden i det at spille livets spil om menneskesjælene. Hans engle blander sig med mennesker og underviser dem i ondskabens mysterier. Disse faldne engle vil drage disciplene efter sig, vil tale med mennesker og fremsætte principper, der er så falske, som de kan blive, og lede sjæle ind på vildfarelsens vej. Disse engle findes over hele verden og fremholder de vidunderlige ting, der snart skal vise sig i et endnu klarere lys. Gud kalder sit folk til at skaffe sig indsigt i gudsfrygtens hemmelighed.«13′
Sådan var det. Foruden menneskelige fjender indkaldte Satan faldne væsener fra mørkets verden. Ubevidst, påberåbende sig at have en ny sandhed, allierede mennesker sig med mørkets kræfter, og Ellen White beskrev denne proces i vendinger beregnet på at formå mennesker til at læse deres bibler og falde på knæ: »Falske teorier vil blive blandet ind i ethvert erfaringstrin og forfægtet med satanisk alvor for at tage hvert menneskes tanker til fange, som ikke er rodfæstet og grundfæstet i fuldstændigt kendskab til de hellige principper i Ordet. «14)
Der ville øjensynlig blive taget stærke psykologiske mekanismer i anvendelse, beregnet på at drage mennesker i retning af stærke menneskelige personligheders udstråling og således gøre den nye lære så meget mere tiltrækkende. »Af vor egen midte skal der fremstå falske lærere, som agter på forførende ånder, hvis lærdomme er af satanisk oprindelse. Disse lærere vil drage disciplene efter sig. Snigende skaffer de sig adgang hos intetanende, de bruger smigrende ord og fremholder fordrejede kendsgerninger med forførende takt.«15) Mennesker ville blive inddraget i en vildfarelse så stærk, at »når de engang har smagt lokkemaden, synes det umuligt at bryde den trold­dom, Satan kaster over dem.«16) De, der således gik i fælden, ville ikke have nogen forestilling om deres sande tilstand, de ville protestere mod den tanke, at de skulle være fanget i en snare, og dog er det sandheden.«17)
Med ét ord: overraskende! Det unddrog sig næsten enhver forklaring. Mennesker, der havde glædet sig over det største religiøse lys i historien, var nu bragt i fare af vildfarelser, der kunne efterlade dem siddende i saksen, og de vidste det ikke engang. I næsten to tusinde år havde kristne ærligt givet agt på Bibelens advarsler om vildfarelser så underfundige, at de om muligt skulle føre selv de udvalgte vild. Som Peter fordum havde slægt efter slægt af troende højtideligt meddelt Herren, at dette vel nok kunne ske for de andre, men aldrig for dem — men nu stod man midt i det, og Ellen White skildrede gribende billedet af et stort frafald: »Mangen en stjerne, som vi har beundret for dens glans, vil til den tid gå ud i mørket. Avner vil som en sky bæres bort af vinden, endog fra steder, hvor vi mente at have lader fulde af god hvede.«18′
»Jeg spørger: Hvordan skal dette dog ende?« spurgte hun den 30. oktober 1905. »Atter og atter har jeg spurgt om dette, og jeg har altid fået den samme befaling: aldrig at lade en sjæl være uden advarsel.«19′
»Aldrig at lade en sjæl være uden advarsel« Midt i alle de alvorlige udfordringer, som menigheden måtte forsvare sig imod, måtte den aldrig lade en anledning gå fra sig til at udbringe sandheden og advare hver eneste sjæl, som vil stå stille længe nok til at lytte. For nu var kampen dødelig alvor. Guds værk var ved at blive udfordret af noget, som Ellen White kaldte »de dødelige vildfarelsers alfa«.20) Og så tilføjede hun noget, hun kom i tanker om bagefter, at dette ikke ville blive det sidste angreb af denne art. Der ville komme endnu et, endnu mere forræderisk over for Guds værk.
Alfa-angrebet var kommet. Omega-angrebet ville visselig komme. Og Ellen White »skælvede for vort folk«.21)

5. kapitel

Omega
»Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under solen.«1)
Det er blevet sagt, at den, der forsømmer at lære af historien, er henvist til at gentage dens fejlgreb. For Syvende Dags Adventisterne er denne udtalelse mere end en kliché. Den er en uomgængelig kendsgerning.
»lad jer ikke forføre, mange vil gå bort fra troen og lytte til forførende ånder og dæmoners lærdomme. Vi står nu over for denne fares alfa. Dens omega vil blive af en højst overraskende karakter. «2)
Denne udtalelse blev fremsat i juli 1904, idet samfundet stod overfor en række vanskeligheder, som man næsten ikke kunne forestille sig. Dets største institution var tabt, og det livsvigtige sundhedsarbejde næsten lammet. Nogle af samfundets mest indflydelsesrige personer var faldet fra. Vildfarelserne var så underfundige, at endog de mænd, som forfægtede dem, ikke var klar over, hvad de indebar. Legale transaktioner bevirkede, at midler blev øst ud i visse, afgrænsede områder, medens missionen ude på verdensfeltet kæmpede for at overleve. Og Bal-lengers forestående angreb var rettet mod selve grundlaget for adventismen. Det var en tid, hvor der var brug for alle trofaste medlemmers handlekraft for at holde skibet flydende, og alligevel tog Ellen White tid til midt i krisen at advare menigheden om en fare, der stadig lå ude i fremtiden.
»I bogen Det levende tempel er fremstillet de dødelige vildfarelsers alfa,« sagde hun. »Der vil følge et omega, og det vil blive antaget af dem, som ikke er villige til at give agt på den advarsel, Gud har givet.«3)
Omega. Noget mere skulle følge efter, noget som lignede den forhåndenværende krise så meget, at de to forskellige begivenheder kunne betegnes med bogstaver fra det samme alfabet. Udover dette sagde Herrens sendebud meget lidt. Det var en gådefuld advarsel, råbt ud i stormen, næsten som en sidebemærkning, en gave til fremtiden, givet på et tidspunkt, hvor hun næsten ikke havde tid til at beskæftige sig med andet end den øjeblikkelige, overvældende krise. Og alligevel efterlod Ellen White visse fingerpeg i retning af, hvad omega ville dreje sig om, og på grund af den indtrængende appel i hendes advarsel må det være væsentligt, at vi prøver at stykke disse spredte hentydninger sammen til et helhedsbillede.
Ud fra Profetiens Ånd kan vi med sikkerhed fastslå i det mindste tre kendetegn på dette omega. Det er ikke en del af alfa-frafaldet, men skulle »følge« på et senere tidspunkt. Det skulle blive endnu mere dødeligt end alfa, en udfordring så frygtelig, at Ellen White »skælvede« for vort folk. Dette omega ville blive antaget af dem, der »ikke er villige til at følge den advarsel, Gud har givet.« Med andre ord: de, der kun vælger at følge Guds råd, når de falder sammen med deres personlige sympatier, vil åbenbart være lette angrebsmål for omega-forførelsen.
Men hvis vi borer lidt i Ellen Whites valg af symboler, synes der at være endnu mere, end vi kan tyde. I 1904 ser hun, at der er ved at ske noget frygteligt for menigheden. Døre, som engang stod åbne for evangeliet, smæk­kes i. Selv de mest grundlæggende sandheder drages i tvivl på enhver måde. Det er en forfærdelig erfaring, som hun ligefrem frygter vil koste hende livet, og idet hun sku­er ind i fremtiden, ser hun, at det vil ske igen, nær ved tidens ende. Guds folk må på en eller anden måde advares, og str. White leder efter et billedligt udtryk for at beskrive de to begivenheder, der nok indtræffer på forskellige tidspunkter, men er ens i karakter. Hun advarer ikke om et »beta-frafald«, et »gamma« eller et »delta«. Nej, hun styrer langt frem, til slutningen af alfabetet, og vælger et symbol, som også Kristus har brugt i forbindelse med verdens ende. Alfa og omega. Det er tydeligt, hvad det indebærer. Der er to begivenheder, adskilte, men alligevel ens. Den ene finder sted ved tidens afslutning. Og hvis man forstår den første, vil man have mulighed for at genkende den anden.
Et kan vi være næsten sikre på: Omega vil angribe Syvende Dags Adventistsamfundets grundlæggende trospunkter. Næsten alle større frafaldsbevægelser har med stor ensartethed angrebet de tre områder: Helligdommen, den undersøgende dom og Profetiens Ånd — altid under påberåbelse af at søge menighedens bedste. Der er med forkærlighed benyttet udtryk for reformation. »Sjælefjenden har søgt at indføre den formodning, at der skal ske en stor reformation blandt syvende dags adventisterne, og at denne reformation skulle bestå i at opgive de tro-spunkter, der står som vor tros søjler, og i at man går ind for en slags reorganisering.«4) Et sådant frafald, advarede hun, kunne have en ødelæggende virkning, for adventismen er et system af nært forbundne, beslægtede sandheder. Vælter man én af dem, vil de alle begynde at vakle. De »sandhedens principper«, som den sidste menighed så længe har troet på, »ville blive fejet til side«. Der ville blive etableret en »ny organisation« og skrevet bøger af »ny observans«. Intellektuel filosofi ville erstatte menighedens fundamentale sandheder. Sabbaten ville blive »ta­get let«. Og den nye bevægelse ville være anført af aggressive mænd, som ikke ville tillade »noget som helst … at stå dem i vejen.«5)
Det var en isnende fremstilling. Under påberåbelse af at have »nyt lys« ville stærke kræfter søge at presse Guds menighed ind i en eller anden ubestemmelig ny form. De ville handle i en reformations navn, ganske forglemmende at det, Bibelen kalder reformation, skal foregå i den enkeltes liv, ikke i de fastslåede trospunkter. Ligeledes ville de glemme Ellen Whites advarsel om, at menigheden ikke så meget behøvede nyt lys, som den behøvede at leve op til det lys, den allerede havde. Og i denne proces ville de næsten med sikkerhed skabe dyb forvirring omkring et af menighedens allervigtigste spørgsmål: Hvordan burde adventister leve?
Der er intet fordægtigt ved adventismen. Den hvisker eller antyder ikke noget for verden, den råber det ud. Den begynder, i Bibelens billedsprog, som engle, der råber med høj røst midt oppe under himmelen. Og den ender med historiens vældigste jordskælv. Og idet adventismen således har påkaldt verdens opmærksomhed, fremholder den Guds lov og erklærer, at dommen allerede er begyndt. I en sådan religion er der liden plads for dobbeltmoral, for at prædike ét og gøre et andet. Guds folk hævder at leve i den store modbilledlige forsoningsdag, deres liv passerer hen foran Gud i et sidste stort overblik. At prædike et sådant budskab og derefter leve som om dette budskab ikke var sandt, ville være det største svigt, man overhovedet kunne forestille sig.
Men dette ville ikke desto mindre være et ufravigeligt resultat af at angribe læren om helligdommen og den undersøgende dom. Adventismen udgør et uomgængeligt problem for enhver, som nogen sinde har prøvet at omskrive eller omarbejde dens sandhed. Helligdommen og helliggørelsen hænger uadskilleligt sammen. Angrib den ene, og du skader også den anden. Fjern sandheden om helligdommen, og du vil snart finde dig selv vankende om uden mål og med i en labyrint af teologiske udtryk, for at prøve at forklare, hvorfor gerninger også er nødvendige. Angrib helliggørelsen, og du vil ikke få en rolig time, før du også har fjernet det plagsomme lys, der udgår fra helligdommen.
Er det muligt, at dette vil blive gentaget som en del af det kommende omega? Måske. Et af de tydeligste fingerpeg kan vi finde i den symbolik, som blev anvendt af Guds sendebud. Vi skal huske, at alfa og omega betegner de to yderpunkter i det samme alfabet. De er kædet sammen af noget, de har tilfælles, men de vender så at sige i hver sin retning. Betydningen af dette kommer frem ved nærmere eftertanke.
For at forstå dette må man se tilbage på alfa4rafaldets teologi. Hele livet igennem fastholdt Kellogg standhaftigt sin tro på kristendommen. Overfladisk betragtet, og det gælder endog hans sidste samtale med lederne for Battle Creek menighed, lyder hans ord, som om de var udtalt af en gudhengiven kristen. Men Kelloggs teologi, ført ud i dens logiske konsekvens, fjerner behovet for en Frelser. Gud, erklærede Kellogg, var overalt — i den luft, vi indånder (et udtryk for Helligånden), i sollyset, ja, endog i græsplænerne omkring hans hus. Hvis Gud er i alle ting, må han også være i mennesket, og på den måde bliver hver eneste menneskelig handling til noget, som Gud gør. På den måde bliver det guddommelige til en slags indre anliggende, og tanken om en Frelser uden for en selv bliver meningsløs.
Ingen Frelser — intet uden for mennesket. Dette, ført ud i en konsekvens, som måske aldrig er gået fuldstændig op for Kellogg eller Waggoner, er i sidste instans alfa-bevægelsens budskab. Lad os nu se på de to bogstavers logiske symbolik. De hører begge til det samme alfabet, men i hver sin ende. Hvis alfa skaber forvirring vedrørende Kristi rolle i frelsesværket, og det peger i én retning i det græske alfabet, kunne det da tænkes, at omega også vil mistolke Kristi værk, men gøre det ved at pege i modsat ret­ning? Sagt på en anden måde: er det muligt, at et omega af »dødelige vildfarelser« vil prøve at anbringe Kristus helt uden for mennesket og således skabe forvirring omkring helliggørelsen, fordi den gør frelsen til noget fuldstændig udvortes?
Det er et spørgsmål, som fortjener den mest omhyggelige overvejelse. Kristi rolle og gerning er de centrale sandheder i kristendommen. At blive forvirret over Kristi værk, det være sig i helligdommen eller i livet, vil, som Daniells rammende udtrykte det, få alting til at vakle. I 1904 blev adventisterne opfordret til at tro på en ny lære, der gjorde frelsen til noget fuldstændig indvortes. Det var en umådelig tiltrækkende vildfarelse, fuldkomment udformet til at appellere til mennesker i en optimismens tidsalder, hvor alle, fra finansfolk til præster, talte om menneskelige fremskridt.
Men hvad med en senere tid, hvor en desillusioneret verden ser tilbage på århundredets vragrester og kun ser endeløs krig og dyb depression, hvor lysene svinder bort i en atmosfære, der bliver mere og mere uegnet til at indånde? Hvad med adventisterne, trætte og mismodige som de er, modne for noget, der synes at kunne tilbyde en lettere vej ud af de endeløse udfordringer?
Til denne gruppe mennesker kunne Djævelen aldrig gøre sig håb om at »sælge« den grænseløse optimisme, der kendetegnede alfa. Men han kunne gøre noget andet. I en verden, som der er vendt op og ned på, kunne han vende op og ned på alfa, så at sige anvende det med modsat fortegn. Han kunne tage det samme emne og nærme sig det fra en modsat angrebsvinkel, ligesom omega er det modsatte af alfa. Og da kunne hans ord lyde som sød musik for en træt og mismodig menighed: »Slap bare af! Arbejdet er allerede gjort og har været det i århundreder. Det eneste, du skal gøre, er at tro.«
Og med ét eneste slag ville mesterforføreren således have ført adventismen tilbage til et tidspunkt inden dens begyndelse. Den bevægelse, som var inspireret af Gud selv, ville blot blive affejet som et ejendommeligt fænomen i science fictiongenren. For adventismens enestående gave til verden er jo netop dens forståelse af tidens korthed, af de kommende vældige begivenheder, der krævede omfattende forberedelser. Lige fra sin allerførste begyndelse havde adventismen frembudt den herligste, levende demonstration af tro og gerninger siden pinsedagen. De troende havde i ordets bogstaveligste forstand besteget de mest svimlende højder, langt udover hvad Luther nogen sinde havde drømt om at nå. De havde ikke blot troet på Kristus, de havde ventet at se ham, og udsig­ten til denne begivenhed var blevet mere virkelig for dem end livet på jorden. Snart, troede de, skulle de se ham ansigt til ansigt, leve sammen med engle som vidnesbyrd for ufaldne verdener. Et sådant perspektiv nåede man ikke frem til i skødesløs ligegyldighed med sin personlige livsførelse. »Vi forbereder os til at møde ham, der, ledsaget af sin eskorte af hellige engle skal vise sig på himmelens skyer for endeligt og afsluttende at skænke de trofaste og retfærdige udødeligheden.«6) havde Ellen White skrevet, og hendes ord gengav nøjagtigt stemningen i 1844. Det var en overmåde højtidelig periode, et eksempel på, hvordan det virkelig er at tro, at Jesus kommer. Gammel uret blev gjort god igen. »Mange søgte Herren i anger og ydmyghed. Deres interesser, som så længe havde været knyttet til det jordiske, blev nu himmelvendte. . . .
Stolthedens og tilbageholdenhedens skranker blev fjernet. Der blev aflagt dybtfølte bekendelser, og i hjemmene arbejdede man på at frelse dem, som var én nærest og kærest. Ofte lød der alvorlig forbøn.«7) Og resultatet? En kraft til at vidne, som nok siden er blevet efterlignet, men sjældent opnået: »Store skarer lyttede i fuldstændig tavshed til de højtidelige ord, når beviserne på Kristi genkomst blev fremholdt. Himmelen og jorden syntes at komme hinanden nærmere. . . . Ingen af dem, der overværede disse møder, kunne nogen sinde glemme den forunderlige og interessante oplevelse.«8)
Havde Guds menighed fortsat ad denne vej, ville intet have været umuligt for den — Djævelen måtte finde en vej til at stække dette budskab. Og for ham var det ligegyldigt, om Guds folk fejlede ved at regne frelsen for noget indvortes, eller om de til sidst gav op under indtrykket af de truende stormskyer ved tidens afslutning og satte deres lid til noget, der var maskeret som tro, men endte med fiasko. For ham eksisterede der kun én nødvendighed: han måtte føre Guds folk bort fra Guds plan.
Det var en situation, der viste en bemærkelsesværdig lighed med Israel ved Jordanfloden. Så længe de var lydige mod Gud, var de uovervindelige. Kong Balak kunne ikke finde nogen måde at standse dem på, ikke engang ved at leje en profet, der ufrivilligt måtte udråbe velsignelser over det folk, han var betalt til at forbande. Og alligevel var der en måde. Guds folk kunne besejres, hvis de holdt op med at handle som Guds folk. Bileam havde ingen magt til at forbande Israel, men han kunne stadig føre dem til randen af en katastrofe ved en snedig intrige, der førte dem uden for Guds lovs beskyttelse. Guds velsignelser var frie, men de kunne forspildes.
Sådan var det med adventismen. Guds menighed stod nu, billedligt talt, ved Jordanfloden — forårsfloden, der svulmede og steg over sine bredder på vej til Det døde Hav, et symbol på en vred verden, som Guds folk måtte passere over på deres vandring hjemad. Menneskeligt set var der ingen vej over den rasende flod, og dog kunne de gå over — sikre under Guds arks beskyttelse, den ark, der indeholdt hans lov. Det var et enestående budskab om adventismen. Store forandringer var på vej, verden styrede mod sine afsluttende begivenheder, og der var intet mere betydningsfuldt end at blive rede. Ingen religiøs gruppe i moderne tid havde nogen sinde påberåbt sig det samme som adventisterne: de gjorde fordring på at have opnået et nyt, stort indblik i selve Himmelen, hvor Jesus dømte verden med Guds lov som standard. Hele adventismens berettigelse lå i dette budskab. De troende havde for verdens øjne løftet arken og var begyndt at bevæge sig i retning af Jordan, og den mest utænkelige af alle ulykker ville være, at de af en eller anden årsag skulle standse op på bredden og lade arken falde.
Dette var det brændende spørgsmål, og det var her, Satan valgte at sætte ind med sine angreb på menigheden, netop som Ellen White havde sagt, han ville. Angrebene på adventismen syntes altid at gælde de trospunkter, som den var alene om. Angriberne ville ramme Guds høje standard for sit folk — enten ved at erklære, at kravene var unødvendige, eller, på den anden side, at de var umulige at leve op til. Det var her, Canright var gået ned, da han åbent udfordrede Guds lov, sabbaten og Profetiens Ånds inspiration. John Kellogg havde nærmet sig det samme klipperev fra en anden retning og havde ligeledes lidt skibbrud på troen med sine ikke underbyggede ideer, som affærdigede den undersøgende dom og anbragte Guds helligdom i det menneskelige legeme. Ballenger, Waggoner, Jones, McCoy, Conradi — alle fulgte de i samme retning og løb på grund, hvor de havde ment at se en åben sejlrende for sandheden. Og på samme tid kom de ubevidst til at bevise gerningernes rolle i adventismen.
Livsførelsen hos dem, der forfægtede alfa-vildfarelsen, giver et interessant indblik i den falske læres virkninger, og samtidig nogle særdeles nyttige signaler, hvorpå man kan kende disse ideer, når de igen dukker op. Kristus havde selv sagt, at kætteriet somme tider kan være overordentlig vanskeligt at opdage, især når det er dygtigt tilpasset til tidens fremherskende stemning. Ved tidens afslutning skulle der fremstå vildfarelser, som ville være i stand til at føre »selv de udvalgte« vild. Det var en forudsigelse, som med sørgelig nøjagtighed gik i opfyldelse på alfavildfarelsen, der hentede mange tilhængere blandt ad­ventismens intellektuelle elite. Og så påpegede Gud i sin visdom endnu et middel, hvorved sandheden kan skelnes fra vildfarelse: frugterne. Menneskenes livsførelse. De midler, som menneskene benytter sig af for at fremme de ting, som er vigtige for dem. Og de midler, som blev anvendt af »reformatorerne« i 1905, forekommer næsten som en kontrolliste over advarselssignaler, som man må være på vagt over for i den sidste forførelse, der havde fået betegnelsen omega. Øverst på listen finder man den samme taktik, som Lucifer brugte for at føre menneskeslægten ind i syndens mareridt. Den taktik hedder uærlighed.
»Striden vil blive mere og mere voldsom,« havde Ellen White advaret i 1898. »Sind vil gøre front mod sind, planer mod planer, principper af himmelsk oprindelse står over for Satans principper.« Og derpå forudsagde hun den taktik, som nogle ville benytte sig af. »Der er mænd, som underviser i sandheden, men ikke fuldkommer deres veje for Gud, som prøver at skjule deres fejl og mangler og tilskynder til adskillelse fra Gud.«9)
»Af vor egen midte vil der opstå falske lærere, som lytter til forførende ånder, hvis lærdomme er af satanisk oprindelse. Disse lærere vil drage disciplene efter sig. Snigende skaffer de sig adgang hos intetanende, de bruger smigrende ord og fremholder fordrejede kendsgerninger med forførende takt.«l0) I næsten samme åndedrag sagde hun, at »falske teorier vil blive blandet ind på ethvert erfaringstrin og forfægtet med satanisk iver for at tage enhver mennesketanke til fange, som ikke er rodfæstet og grundfæstet i et solidt kendskab til de hellige principper i Ordet.«11)
Disse forudsigelser var på tragisk måde gået i opfyldelse på dr. Kellogg og den snævre kreds af tilhængere, som støttede hans manøvrer i Battle Creek. Snedigt udtænkte intriger blev sat i gang, som for en tid var ukendte for alle andre end de sammensvorne — og for Guds sendebud, som i nattesyner var vidne til disse hemmelige møder. I 1905 var deres planer næsten modne, Battle Creek Sanatorium havde kun kort tid tilbage som en syvende dags adventist-institution, og Ellen White udbasunerede en stærk advarsel til menigheden: »Jeg vil udråbe en advarsel til vort folk nær og fjern. De, der har ledelsen af vort sundhedsarbejde i Battle Creek, arbejder på at skaffe sig kontrol over ejendom, som de, set med Himmelens øjne, ikke har ret til at kontrollere. . . . Der udfoldes bedrageriske bestræbelser for at erhverve ejendom på en fordægtig måde. Guds lov fordømmer dette. Jeg vil ikke nævne navne. Men der er læger og præster, som er under hypnotisk indflydelse af løgnens fader. Uagtet de givne advarsler er Satans sofisterier blevet antaget, ligesom de i sin tid blev antaget i Himmelens sale.«12)
Tidligere havde Ellen White skrevet et rørende brev til sin søn, der var stillet over for oprørets fulde rasen i Michigan. »Doktoren stræber efter at knytte sundhedsinstitutionerne til sin egen person, på samme måde som Satan i Himmelens sale arbejdede på at få englene over på sit parti og anstifte oprør i Himmelen.« Dernæst havde hun tilføjet: »Jeg har ondt af dig, Willie. Jeg ønsker ikke at være i Battle Creek. Men stå fast for sandheden!«13)
Den samme taktik bredte sig nu til andre områder. Kellogg og hans medarbejdere, der var afsløret af Guds sendebud, rettede deres angreb mod hende. Underfundigt blev der sået tvivl vedrørende hendes budskabers pålide­lighed, ofte af arbejdere, som af taktiske grunde eller af hensyn til deres ansættelse foregav at være loyale. (Kellogg kunne holde folk tryllebundne, idet han fyldte dem med historier om, hvordan han havde »sat en fælde for søster White«, og hvordan hendes vidnesbyrd til ham var fyldt med forkerte oplysninger fremskaffet af A. G. Daniells og »Grædende Willie« White). Alt dette så Ellen White og beskrev det med lidenskabsløs nøjagtighed. »Nogle har med den største snedighed arbejdet på at gøre Vidnesbyrdenes budskaber, indeholdende advarsler og tilrettevisning, til intet, de budskaber, som har stået deres prøve i et halvt århundrede. På samme tid nægter de at have gjort noget sådant.«14)
Sandhed. Den mest livsvigtige vare i verden. Selve vor overlevelse afhænger af den. Hver dag er vi i høj grad afhængige af nøjagtige informationer om selv de enkleste ting, som f.eks. farven på et trafiklys eller en bjælkes bæreevne. Uden sandhed er der ingen sikkerhed, hverken i fysisk eller åndelig forstand. Sandheden er den eneste kanal, Gud kommunikerer igennem, og der blev manipuleret med sandheden af mænd, som hævdede at have et reformationsbudskab til Guds menighed, mænd, som ikke engang var ærlige med hensyn til deres virkelige hensigter.
»Endnu inden den senere tids begivenheder havde udviklet sig, blev den kurs, som skulle udstikkes af Kellogg og hans medarbejdere, tydeligt fremstillet for mig. Sammen med andre planlagde han, hvordan de kunne vinde folkets sympati. De ville søge at give indtryk af at tro på vore sandhedspunkter og have tillid til Vidnesbyrdene. På den måde ville mange blive forført og stille sig på deres side, som var veget fra troen. «15)
Alt dette fører til endnu et kendetegn på alfa-vildfarelsen, den bevægelse, som Guds folk ved tidens ende på forhånd må advares ganske særlig imod. Dette kendetegn er den dygtige manipulation med mennesker. Alfalederne var blevet så opslugt af at ville forandre menigheden, at de synes at have besluttet, at hensigten helliger midlerne. Der blev fremsat bevidste planer for at give et urigtigt billede af dem selv som loyale adventister, der troede sandheden, men som havde nyt lys, et lys, som selv søster White ville gå ind for, hvis hun blot havde forstået det helt rigtigt. Selv mænd som dr. David Paulson, der i en vis periode var besnæret af Kellogg, troede oprigtigt, at den nye teologi var støttet af Ellen Whites skrifter. Hun advarede i øvrigt om, at dr. Kellogg af al magt søgte at udbrede også denne vildfarelse.16′ Det var en mesterligt udtænkt forførelse, og resultatet var en kerne af fremtrædende, indflydelsesrige mennesker, som samledes om en mand og en ny bevægelse, selv om dette betød udtræden af menigheden.
Dette har dyb betydning for de mennesker, som er på vagt for at identificere omega. Guds sandheder er så indbyrdes forbundne, så klart logiske, at når nogen er gået bort fra disse sandheder, har der næsten altid været en distraherende faktor med i billedet, som f.eks. et menneske med en stærk personlighed. Hos de fleste mennesker er der en stærk tilbøjelighed til at følge en magtfuld leder, særlig hvis denne leder er dynamisk, fyldt med spillende liv. Dette er, hvad hele nationer — millioner af mennesker — har gjort og fulgt en mand ned i skyggerne, hvor solens stråler ikke kan nå. Dette er en trussel, som end ikke Guds folk er immunt over for. Ellen White advarer, at der er en bestemt klasse, som er særlig sårbar over for denne taktik. »Der er mange, som ikke har fuldkommet en kristelig karakter, deres liv er ikke gjort rene og ubesmittede og ikke helliget ved sandheden. De vil bringe deres ufuldkommenheder ind i menigheden, fornægte deres tro og opsamle mærkelige teorier, som de vil fremføre som sandhed. «17) (Her er et punkt, som vi bør standse ved et øjeblik. Så snart det går op for en falsk leder, at ufuldkommenheder i hans efterfølgeres liv knytter dem nærmere til ham og hans teorier, vil det blive en mægtig tilskyndelse for ham til at udtænke en teologi, som får folk til at slå sig til ro med deres vildfarelser).
»Strålende, tiltalende ideer udspringer ofte fra et sind, som er under indflydelse af den store forfører. De, som lytter og føjer sig, vil blive fortryllet, som Eva lod sig fortrylle af slangens ord. De kan ikke lytte til disse betagende, filosofiske udredninger og på samme tid bevare den levende Guds ord klart i deres sind.«18)
En aften i 1904, inden Ellen White forlod Washington for at rejse til Berrien Springs, blev der fremstillet for hen­de et møde, som var i fuld gang i Battle Creek. »(Dr. Kellogg) talte og var fyldt med begejstring over sine ideer. . . . Han var noget forblommet i sin fremstilling, men i virkeligheden fremholdt han … videnskabelige teorier beslægtet med panteisme.
Efter at have betragtet tilhørernes velvillige, interesserede ansigter, fik jeg at vide af En ved min side, at onde engle havde taget talerens sind til fange.« Og Ellen White tilføjede, at hun var »forbløffet over at se, med hvilken be­gejstring disse sofisterier og forførende ideer blev modtaget.«19)
Selv det at diskutere sådanne emner med alfa-ledere var forbundet med fare, og det havde igen noget at gøre med ærligheden som grundlæggende princip. »Når de diskuterer deres teorier, vil de bruge deres modstanderes ord og fordreje dem, så de kommer til at sige det modsatte af, hvad taleren havde ment.«20) Blot man talte med disse mænd, løb man med andre ord en risiko for at blive citeret forkert, for at få sine ord fordrejet, så de tilsyneladende støttede Kelloggs ideer. På den måde kunne de sammensvorne omkring alfa få det til at se ud, som om masserne var »med dem«, og at deres tilhængerskare var langt større, end den i virkeligheden var. … Et dødsensfarligt spil, spillet efter uortodokse regler, som Guds tjenere ikke kunne anvende — et spil spillet for menneskelige hjerner, som brikker på et skakbord, og spillet drejede sig i sidste instans om kontrollen over menigheden. Et kan siges med sikkerhed: alfa-spillet blev spillet med ildhu og med evige konsekvenser.
For at nå de mål, de så brændende gik ind for, benyttede Kellogg og hans tilhængere sig af nogle fascinerende psykologiske mekanismer. Møderne blev ofte holdt om natten og strakte sig somme tider til ud på de tidlige mor­gentimer, hvor tilhørerne var trætte og mindre i stand til at tænke selvstændigt. »De lange, natlige samtaler, som dr. Kellogg fører, er et af hans mest effektive midler til at opnå sin hensigt. Hans konstante talestrøm forvirrer sindet hos dem, han søger at øve indflydelse på. Han kommer med forkerte oplysninger, citerer forkert og fremstiller sine modstandere i så slet et lys, at man næsten ikke kan regne med deres dømmekraft. Han tager deres ord og fordrejer dem, så de kommer til at sige det modsatte af, hvad de i virkeligheden betød.«21) I sin sjælekvide skrev Ellen White endnu en gang til Kellogg og mindede ham om, at den samme taktik var blevet benyttet tidligere og havde forårsaget, at en tredjedel af Himmelens engle var blevet nedstyrtet. Også Lucifer havde med stor dygtighed benyttet sig af denne teknik, at gå fra engel til engel og provokere dem til at fremsætte udtalelser, som han derefter gentog og mistydede over for de andre engle. Det var en ødelæggende taktik, der fik det til at se ud, som han havde større opbakning, end han i virkeligheden havde, på samme tid som den tjente til at bringe dem i vanry, som var tro mod Gud og svække deres troværdighed og dermed deres indflydelse på sandhedens side. Det var en taktik, som ikke engang Gud havde andre foranstaltninger imod end tiden — og sikkerheden for, at Lucifer en dag ville gå for vidt og bryde igennem den tynde skal af anstændighed, der skjulte hans sande karakter.
Sladderens teknik synes at have været en del af alfavildfarelsen og er en fare, som Guds menighed i særlig grad må være på vagt over for. »Selv i vor tid . . . vil der fortsat være familier, som engang har glædet sig i sandheden, men som mister troen på grund af bagvaskelse og usandheder om dem, de har elsket og glædet sig sammen med.« Deres fejltagelse bestod i at lytte. »De åbnede deres hjerter for ham, der såede rajgræs. Rajgræsset skød op mellem hveden, … og stjal den kraft, som den dyrebare sandhed skulle have haft.« Som det skete med Eva fordum medførte disse afstikkere ind i dette nye bagtalelsens spil en mærkelig følelse af opstemthed: »Falsk nidkærhed ledsagede deres nye teorier, som forhærdede deres hjerter mod sandhedens fortalere, som jøderne forhærdede sig mod Kristus.«22)
Denne udstråling, den dygtige udbredelse af usandheder om sandhedens forkæmpere, tilbøjeligheden til at følge stærke personligheder, det blev alt sammen stærke faktorer i et frafald, der endog fejede nogle af de mænd ud af menigheden, som engang »i sandhed« havde fremholdt den tredje engels budskab. Ethvert påfund blev taget i anvendelse for at drage loyaliteten over til en mand og hans prangende teorier, og den teknik fungerede med frygtelig effektivitet. Det er en trussel, som Guds folk må være på vagt over for med intens opmærksomhed for at sikre, at det aldrig sker igen. Og for dem, der føler sig draget af en stærk personligheds tiltrækning, som føler deres nysgerrighed pirret af nye idéer, som endog synes at appellere til de ledende og toneangivende, er der fremsat en advarsel på baggrund af begivenhederne i 1905: »Jeg er bekymret for de mænd, som har kastet sig over studiet af den videnskab, som Satan benyttede i kampen i Himmelen. . . . Har de blot én gang smagt lokkemaden, synes det umuligt at bryde den fortryllelse, Satan har kastet over dem.«23)
Det, man skal huske, er, at det virkelige stridspunkt var, hvem der skulle have kontrollen over menigheden. Hvis tilstrækkelig mange mennesker ville omvende sig til den nye teologi, hvis menighederne ville sende disse »omvendte« til generalforsamlingerne, og hvis institutionerne kunne forsynes med mennesker, som gik ind for alfa-ideerne, ville hele samfundet til sidst bevæge sig i den retning, enten A. G. Daniells og Ellen White syntes om det eller ej. Ud fra Ellen Whites skrifter er der al mulig grund til at antage, at der er udfoldet grundigt gennemtænkte og bevidste bestræbelser for at omstyrte selve samfundets organisation. Bemærk ordvalget i en advarsel givet i juni 1905: »Jeg må advare alle vore menigheder om at tage sig i agt for mænd, som bliver udsendt for at virke som spioner i vore konferenser og menigheder — et arbejde, som er anstiftet af løgnens og forførelsens fader.«24) Andetsteds advarede hun, at »der under årsmødet har været mange forrædere i forklædning til stede, og Kristus kender hver eneste af dem. Gud er blevet vanæret af illoyale undersåtter. .,. . Til dem i Battle Creek vil jeg sige: For jeres sjæles skyld, lad så mange, som kan, holde sig borte fra denne strid og dens farer. «25)
Den »strid« og de »farer«, hun henviste til, var ved at tilspidses i 1906. Så tidligt som i 1902 havde menighedsmedlemmer truet med at anlægge sag mod samfundet for at forebygge, at Review and Heraids forlag blev flyttet til Washington DC. Nur var denne stridens og pressionens ånd ved at dukke op igen. Den store kirkebygning i Battle Creek blev genstand for en magtkamp. Der blev endog ført en proces for retten i Michigan for at hindre, at den lokale konferens kom til at stå som ejer af menighedens ejendom. Det endelige udfald blev, at de loyale medlemmer vandt sagen, men først efter en dramatisk retsprocedure på ikke mindre end to år. En Chicago-avis forkyndte med store bogstaver på forsiden, at Adventistsamfundet nu var ved at blive splittet op i to fraktioner, og den lagde en stor del af skylden på Ellen White. Hele den triste affære tjente blot til at belyse endnu et kendetegn på alfa-bevægelsen: overalt, hvor den kom, opstod der vanskeligheder.
Det samme var tilfældet ved Ballengers frafald. Fra England havde pastor Farnsworth rapporteret, at »Ballenger har talt mer eller mindre om disse ting, indtil han sagde, at broder Hutchinson i Irland anskuede tingene på samme måde, og det samme gjorde et ganske stort antal indflydelsesrige lægbrødre. Broder Meredith, som ledede arbejdet i Wales, sagde, at et ganske stort antal lægbrødre var bragt ud af ligevægt over hans synspunkter, og i Nordengland havde broder Andross alvorlige vanskeligheder i Birmingham menighed og flere andre steder med nogle af de ledende brødre over emnet om helligdommen. . . . Dette frafald er som en mørk sky, der på en eller anden måde har gjort det vanskeligt for os.«26) Og i Battle Creek havde Kellogg for nylig arbejdet bag kulisserne i en ganske vist forgæves bestræbelse for at fjerne generalkonferensens ledelse fra embedet. Gennem alt dette gik der en indædt stræben efter at forandre menigheden — om muligt ved politiske transaktioner, om nødvendigt ved omstyrtning — og Ellen Whites beskrivelse er malende: »Intet måtte tillades, som stod i vejen for den nye bevægelse.«27′ Det var en mærkelig hensynsløshed, som sjældent, om nogen sinde var set tidligere, hvor langvarige venskaber ikke længere syntes at tælle ret meget, og tra­ditionel loyalitet forsvandt på mystisk vis. John Kellogg var blevet hjulpet finansielt gennem lægestudiet af familien White: nu vendte han sig med hårde og bidende an­greb mod sine gamle venner. A. T. Jones og E. J. Waggoner, der havde rejst og prædiket sammen med Ellen White, svigtede gamle forbindelser til fordel for den nye teologi. Selv Frank Belden, forfatter af adskillige adventsalmer og nevø af søster White, prøvede uden held at narre hende til at udgive et falsk vidnesbyrd, og han anlagde sag mod loyale medlemmer, som prøvede at beskytte menighedens ejendom. Alle vegne, hvor den nye teologi rykkede frem, syntes der at opstå vanskeligheder »forårsaget af onde tunger og heftige sind og skærpet af lang tids smygen sig uden om sandheden,« som »til stadighed virkede for at skabe forvirring og udføre planer, der var anstiftet af fjenden.«28′
Som tidligere påpeget kendetegnedes alfa ligeledes af dens aggressive efterstræben af Adventistsamfundets unge mennesker. Efter at bogen Det levende tempel var blevet trykt, sendte Kellogg den ud til de lokale konferenser og søgte at hverve ungdommen til at distribuere og sælge bogen. Battle Creek, hvor mange elever jo modtog undervisning af Kelloggs varmeste fortalere, blev nærmest sat på den anden ende. Ved at påvirke de unge i den mest modtagelige alder håbede han at vinde en stor skare tilhængere blandt menighedens næste generation. Og på den måde ville fortalerne for den nye teologi have skaffet sig en ny, stærk angrebslinje. Fik de ikke deres synspunkter igennem i menigheden, behøvede de blot at vente, tålmodigt oplære deres elever og dernæst sprede dem over verdensfeltet, og derved ville selve strukturen i det organiserede arbejde langsomt begynde at ændre sig. Og én dag ville disse afvigere måske have indflydelse og stemmer nok til at gøre forandringen officiel. Dette var måske på nogle måder den farligste taktik af alle. Og på dette punkt var Ellen White parat til at sætte alt, også hendes eget liv, på spil. »Gud forbyde, at der tales et eneste ord for at kalde vore unge til et sted, hvor de vil blive gennem­syret af urigtige fremstillinger og usandheder om vidnesbyrdene, Guds tjeneres gerning og karakter.
Mit budskab vil blive mere og mere skarpt, ganske som Johannes Døbers budskab, selv om det skulle koste mig livet. Vort folk må ikke blive forført.«29′ Man hører somme tider den uvenlige bemærkning fremsat, at Ellen White ikke var i samklang med den virkelighed, som menighedens unge var stillet over for. 11904 var hun rede til at dø for de unge.
Endelig havde de, der var involveret i alfa-vildfarelsen, endnu ét til fælles: de var fjendtligt indstillet over for Profetiens Ånd. Det er ikke vanskeligt at finde motivet til dette. Mange af deres yndlingsideer var i direkte modstrid med Ellen Whites anvisninger. Ved Guds Ånds kraft var deres skjulte planer tit kommet for dagens lys, deres møder var blevet iagttaget endog over lange afstande. Da de ikke havde den guddommelige sandhed på deres side, måtte de ty til en eller anden erstatning, og det letteste middel syntes at være personlige angreb på det sendebud, Gud havde udvalgt. Der var intet nyt i denne taktik. Vi finder den så langt tilbage som ved Kadesh-Barnea, hvor Israel — med fuldt udsyn til den guddommelige skystøtte — bebrejdede Moses, fordi han havde ført dem gennem en vild og vanskelig ørken. Og resultatet, dengang som senere, blev altid adskillelse fra Guds velsigneler.

6. kapitel
»Prøven vil komme til hver eneste sjæl«
Klokken var ét om natten, og Ellen White sad oppe i sengen, måske brugte hun et bræt over skødet som skrivepult, og skrev så hurtigt, som pennen kunne bevæge sig hen over papiret. Som regel stod hun op før daggry for at udføre sit arbejde, men denne gang, bare en time efter midnat, følte hun et pres og et ansvar som hun sjældent havde oplevet tidligere. Guds folk bevægede sig frem mod en stor rystelse, et vældigt sammenstød med vildfarelsen, hvorunder mange ville fare vild, og hun følte sig nødsaget til at give dem en sidste, tydelig advarsel, før rystelsen indtraf.
Det var begyndt tidligere samme nat med en meget livagtig drøm, som hun forstod var et budskab fra Gud, og beretningen gengives bedst med hendes egne ord:
»Kort før jeg udsendte vidnesbyrdene om fjendens forsøg på at undergrave vor tros grundvold gennem udbredelse af forførende teorier, havde jeg læst beretningen om et skib, som var ude i tåge og stødte på et isbjerg. I flere nætter sov jeg meget lidt. Jeg følte mig som en høstvogn, der er tynget under negene. En nat blev en scene fremstillet tydeligt for mig. Et fartøj var ude på havet i tæt tåge. Pludselig råbte udkigsmanden: ‘Isbjerg umiddelbart forude!’ Der, højt over skibet, knejsede et vældigt isbjerg. En myndig stemme råbte: ‘Sejl det i møde!’ Der blev ikke tøvet et øjeblik. Der var brug for øjeblikkelig handling. Maskinmesteren satte fuld kraft på, og rorgængeren styrede skibet lige ind i isbjerget. Med et brag tørnede skibet mod isen. Det rystede forfærdeligt, og isbjerget gik i mange stykker og styrtede med en tordnende lyd ned på dækket. Jeg vidste godt, hvad denne fremstilling betød. Jeg havde mine ordrer. Jeg havde hørt ordene som en stemme fra vor store Anfører: ‘Sejl det i møde!’ De følgende få dage arbejdede jeg tidlig og sent på at tilrettelægge den advarsel, det var pålagt mig at bringe vort folk vedrørende de vildfarelser, der var ved at trænge ind iblandt os.«1)
I nogen tid havde Ellen White været tvivlrådig og grundet over, hvad der kunne gøres ved disse underfundige nye idéer, som Kellogg var ved at slå så kraftigt til lyd for i menigheden. Guds menighed var for hende den største skat på jorden. Ofte fejlede den, og mangen en gang havde hun overbragt dybt alvorlige budskaber til dens ledere, og hun havde tryglet om reformation. Men aldrig vaklede hun i sin loyalitet. Og nu syntes det, som om man ved at imødegå en stor udfordring kunne volde splid blandt menighedens medlemmer og blive årsag til et frygteligt tab af talenter, midler og sjæle. Det var en forfærdelig svær beslutning for hende at træffe.
I mange måneder havde hun ventet og håbet, at nogle af hendes ord måtte finde klangbund i Kelloggs hjerte og stadig redde ham fra denne kritiske situation. Men Gud havde vist hende et bestemt signal, der ville fortælle, hvornår konfrontationen ikke kunne udsættes længere. Det var, når »lederne i Battle Creek åbent angreb Vidnesbyrdene« — når Profetiens Ånd blev genstand for åbent angreb. Derpå sagde hun: »Brødre! Nu står vi over for stridens højdepunkt. Gå det i møde i al Guds kraft og styrke.« Det trak op til åben konfrontation, menigheden drog ud for at tage kampen op med fjenden, og Ellen White udtrykte det med et ordbillede hentet fra beretningen om Gideon, »krukkerne blev knust, og lyset skinnede frem i klare stråler.« 2)
Tanken om en stor krise, hvor medlemmer går tabt for sagen, er en fornuftstridig og alligevel uundgåelig del af adventismen. Et eller andet sted, og på et eller andet tidspunkt vil der komme en stor udfordring, som vil ryste menigheden. I denne ildprøve vil mange gå tabt, også blandt vore bedste hjerner. »Den tid er ikke langt borte, da prøven vil komme til hver eneste sjæl. . . . Mangen en stjerne, som vi har beundret for dens glans, vil til den tid gå ud i mørket. Avner vil som en sky bæres bort af vinden, endog fra steder, hvor vi mente at have lader fulde af god hvede.«3) Og stridspunktet, som vil forårsage denne store omvæltning, vil blive falsk lære.
»Når rystelsen kommer, ved indførelsen af falske teorier, er disse overfladiske læsere at sammenligne med flyvesand.«4) Til den tid er vort eneste håb at kende Guds vilje, som den er åbenbaret i De hellige Skrifter. »De dage nærmer sig hastigt, hvor der vil blive stor rådvildhed og forvirring. Satan, iklædt engles klædebon, vil, om det var muligt, føre endog de udvalgte vild. . . . Enhver lærdommens vind vi blæse. . . . De, der sætter deres lid til forstand, evner eller talenter, vil ikke til den tid stå i spidsen for de jævne medlemmer. De fulgte ikke lyset.« Og dernæst fremsætter hun en udtalelse, fyldt med tragiske overtoner: »I den sidste store gerning vil kun få store mænd være engageret.«5)
For at det ikke skal undslippe vor opmærksomhed, hvad der ligger i alt dette, så lad os gøre os klart, hvor stor
en tragedie, der beskrives her. En eller anden overvældende forblindelse vil åbenbart feje hen over menigheden og tage enhver med sig, som ikke er fuldstændig grundfæstet, uanset hvor høj en uddannelse vedkommende måtte have. Jesus advarede selv mod vildfarelser, der, om det var muligt, kunne føre selv de udvalgte vild. Paulus forudsagde, at der ville komme »glubske ulve« og han advarede: »Af jeres egen midte skal der fremstå mænd, som fører falsk tale for at drage disciplene efter sig.«6 Det er ikke åbent oprør, ikke frontalangreb på den kristne tro, der drager mennesker bort fra sandheden, det er snarere en underfundig blanding af sandhed og vildfarelse, der er så dygtigt sammenstillet, at ens eneste håb om at kunne skelne det ene fra det andet ligger i Helligåndens vejledning og et flittigt studium af Guds åbenbarede sandhed. Det vil blive nødvendigt endog at benægte, hvad ens egne sanser fortæller en, og ved tro alene at vandre i det lys, der udgår af Guds ord.
Det er sagt os, at der vil komme en stor vækkelse, lige før Guds domme til sidst hjemsøger jorden. I forudviden om dette vil Satan »forsøge at forhindre den ved selv at skabe en efterligning. I de menigheder, som han får i sin bedrageriske magt, vil han få det til at se ud, som Guds særlige velsignelse udgydes, og der vil komme noget, som ligner en stor åndelig interesse. Mange vil fryde sig over, at Gud arbejder mirakuløst for dem, skønt det er en anden ånd, som leder værket«7)
I generationer har vi tillagt os den opfattelse, at alt dette stort set vil finde sted uden for Adventistsamfundet, og at vi, som har fundet vort sikre ståsted inden for Guds sidste menighed, vil kunne iagttage det i bekvem og sikker afstand. Og denne antagelse kan igen give anledning til en vis forvirring med hensyn til hvorledes de udvalgte i vor egen midte kan trues af forførelse. Er det muligt, at vi har undervurderet det faktum, at den samme falske vækkelse også kan opstå i adventisternes egen midte, ledsaget af alle de følelsesmæssige effekter, der kræver tro. Svarer vi benægtende på dette, skylder vi i høj grad en forklaring på, hvorfor nogle af vore mest »strålende lys« vil gå ud og blive vore værste, og samtidig bedst formulerede fjender. Mennesker lader sig ikke i den grad ophidse over »ubetydelige« interne stridspunkter. Den vredestærskel overskrides først, når folk overbeviser sig selv om, at menigheden har forkastet en eller anden idé, som de selv anser for at være en væsentlig religiøs sandhed.
Derfor vil den rystelse, som vi har ventet og gruet for så længe, have noget at gøre med læren og — hvis historien og logikken har ret — den vil måske indbefatte, hvad nogle betragter som betydningsfuldt »nyt lys«. (Husk på, at Ellen White tydeligt siger, at rystelsen vil hidrøre fra »indførelsen af falske teorier«). Dette efterlader os med et vigtigt spørgsmål: Hvad vil blive angrebet?
Det er et spørgsmål, der måske kunne affærdiges som rent spekulativt, medmindre vi allerede har forskellige svar. Fremfor alt ved vi, at sabbaten vil blive et doktrinært stridspunkt ved endens tid. Kunne den også blive et stridspunkt inden for menigheden? Inden vi affærdiger dette som en umulighed, må vi erkende, at dette allerede er sket. Umiddelbart efter at Canright havde angrebet læren om helligdommen, rettede han sine angreb mod sabbaten og mod loven. Kellogg, der oprindelig bekendte sig til at tro på sabbatslæren, fjernede sig i sit liv gradvist fra denne og arbejdede ihærdigt på, at sabbatshelligholdelsen stort set skulle udgå af sanatoriets drift. Patienternes sabbatsrekreation blev mere og mere verdslig. Det er vigtigt at gøre sig klart, at sabbaten kan angribes på mange måder, nogle åbenlyse, andre mere underfundige og listige. Den kan også angribes indirekte, ved at undergrave dens grundvold. Den grundvold er jo til syvende og sidst loven. Hvis vi antager en teologi, som nedvurderer Guds lov — som f.eks. siger, at det er umuligt at efterleve dens forskrifter — så har vi angrebet lovens enkelte bestanddele, og en af dem er sabbaten. Det er sagt os, at når endens tid nærmer sig, vil det blive krævet af nogle adventister, at de forsvarer deres sabbatshelligholdelse foran domstolene. Og det er vanskeligt for denne bogs forfatter, som selv er advokat, at forestille sig en domstol, der vil tage den adventist alvorligt, som kræver ret til at helligholde sabbaten, men på samme tid indrømmer, at han ikke kan holde den lov, som sabbaten er bygget på.
Dernæst ved vi med sikkerhed, at der vil blive rettet stærke angreb mod Profetiens Ånd. »Satans allersidste forførelse vil blive at gøre Guds Ånds vidnesbyrd virkningsløse.«8) Det lyder næsten utroligt: det er vanskeligt at forestille sig mennesker forkaste noget, som giver dem uvurderlig førstehåndsinformation om den fjendes taktik, som vil berøve dem det evige liv. Men det er et kendt paradoks, som har gentaget sig lige så længe, historien har kunnet berette om sendebud fra Gud. Det er forholdsvis let at læse en profets skrifter, som kan rykkes to tusind år tilbage i tiden og som ikke taler vor tids sprog og hvis beskrivelse af synden ikke synes særlig vedkommende. Så er det noget ganske andet med tak at tage imod en profets ord, som taler netop til ens egen tid. Men måske var det vigtigere end næsten alt andet, at tage imod netop dette budskab.
Hvis historien har noget at lære os, vil omega muligvis også komme til at omfatte en eller anden form for forvirring med hensyn til troens og gerningernes rolle. Vi ved, at tidligere frafaldsbevægelser næsten altid har personers adfærd, som gik ind for radikale forandringer. Canright angreb åbenlyst loven. De, der påberåber sig at »kødet er helligt«, var mere fordækte i deres angreb på loven. De hævdede at være troende, medens de på samme tid i hellighedens navn hengav sig til alskens synder. I Kelloggs epoke forekom der vitterlig umoralske handlinger mellem nogle af de troende. Når som helst adventisterne enten direkte eller indirekte er kommet i vildrede med hensyn til deres moralske ansvar, har det altid resulteret i stor skade. Og derfor er det så livsvigtigt for os at forstå, hvad nogle har skildret som et paradoks i adventismen: pligten til at sætte alle menneskelige bestræbelser ind på at gøre evangeliet til virkelighed i livet, det evangelium, som ifølge de fleste an­dre protestanter er en fri gave fra Gud, som ikke skulle behøve en sådan menneskelig krafttilførsel.
Det er et tilsyneladende kompliceret spørgsmål, som dog er bemærkelsesværdigt let at besvare, hvis man forstår to juridiske principper, nemlig betingelse opfyldt på forskud og betingelse opfyldt på efterskud. En betingelse, der må opfyldes forud, pålægges en person, inden han/hun overtager en ejendom eller en formue. For at et skøde kan overdrages, må den pågældende udføre en eller anden nærmere fastsat handling, hvorefter ejendommen tilhører ham eller hende. I religiøs forstand er dette en forfalskning af det sande evangelium — og det er den mest udbredte form for religion, som mennesker kender til. Alt hedenskab har dybe rødder i den forestilling, der, ført ud i yderste konsekvens, kræver menneskeofringer for at skaffe mennesker Guds velbehag. I kristendommen er den eneste forudgående betingelse tro — en tro så fuldstændig, at den får en til at overgive hele sin vilje til en kærlig Gud.
Når det gælder betingelser, som først skal opfyldes senere, ligner de tilsyneladende de tidligere omtalte, men de virker på en helt anden måde. Her overføres ejendommen direkte, uden at der kræves nogen forudgående handling. Men også her sker overdragelsen på betingelser — betingelser, som træder i kraft efter overdragelsen. En mand kan f .eks. overdrage en byggegrund til en nabo på betingelse af, at den aldrig må benyttes til udskænkning af stærke drikke. Hvis naboen nogen sinde overtræder denne bestemmelse, går ejendomsretten til arealet tilbage til den oprindelige ejer. Og dette eksempel, hentet fra menneskelig lovgivning, kan tjene som eksempel på Guds lovs virkemåde. Gaven er fri, den nye ejer kan på ingen måde siges at have »fortjent« den, men ved misligholdelse af de betingelser, hvorunder den er skænket, kan han gøre sig selv til en dårlig nabo og dermed uegnet til at fortsætte som ejer.
Den idé at leve et retfærdigt liv er uudsletteligt indpræget i adventismens struktur. Til syvende og sidst gør adventisterne jo fordring på at besidde det sidste advarselsbudskab til verden, et budskab, der får langt større kraft, når det ikke blot forkyndes i ord, men også i gerning. »I er verdens lys,« sagde Kristus. »Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene.«9) I Kristi teologi er der intet grundlag for at skamme sig over gode gerninger eller for tvivlrådighed med hensyn til, om man har ansvar for at bære et helliggjort livs frugter. I hans plan synes et gudfrygtigt liv at være en af de vigtigste veje til at forkynde det sidste håbets budskab på denne jord..
Men dette stridspunkt synes også at dukke op som et hovedelement i den sidste ildprøve for Guds menighed, blandt adventister omtalt som rystelsen. »Nogle vil måske sige, at det er at ophøje vore egne gode gerninger, at forvente Guds velbehag på grund af vore gode gerninger. Det er sandt, at vi ikke kan købe en eneste sejr med vore gode gerninger, men vi kan ikke blive sejrvindere uden dem. … I hver religiøs krise falder nogle for fristelsen. Guds rystelse blæser store skarer bort som tørt løv.«10) Tidligt i adventbevægelsens historie havde Ellen White advaret, at »lige så længe som Gud har en menighed, vil han have nogle, som vil råbe højt og ikke spare deres strube, som vil være hans redskaber til at irettesætte selviskhed og synder,« og hun så, at »enkeltpersoner ville rejse sig imod de enkle vidnesbyrd.« Resultatet ville blive tragisk og uundgåeligt. »Rystelsen må snart finde sted for at rense menigheden.«11)
Mærkelige ord fra en kvinde, som ville bruge en hel levetid på at holde sammen på en menighed, som betød mere for hende end selve livet. En sådan ildprøve synes fremmed for en menighed, der fra første færd har været vænnet til at tro på betydningen af enhed. Det var hårdt for Ellen White; det vil også blive hårdt for os. Men også enhedens gave — ligesom Guds mange andre gaver til mennesket — kan misbruges. At bringe vildfarelser ind i menigheden, som vil ødelægge den samme menighed, og dernæst beskytte disse vildfarelser under en paraply af »enhed«, er et problem, som Ellen White måtte give sig i kast med i 1904. »Vi skal slutte os sammen,« erklærede hun, »men ikke på en platform af vildfarelse.«12) »Vi skal ikke tage imod deres ord, som kommer med et budskab, der går imod de specielle punkter i vor tro. De samler et stort antal skriftsteder og opstiller dem som bevis for deres påståede teorier. Dette er blevet gjort atter og atter i løbet af de sidste halvtreds år.«13)
For adventister, som ønskede at undgå en stor fare, havde hun et overraskende råd angående de teorier, som dr. Kellogg gik ind for, og som hun selv fulgte i doktorens tilfælde: Lad være med i det hele taget at diskutere med de personer, som, efter at menigheden er skredet ind, alligevel fortsætter deres eget løb. »Ved tiden for generalkonferencen i Oakland blev det forbudt mig af Herren at have nogen form samtale med dr. Kellogg. Under dette møde blev der fremstillet for mig en scene, som viste onde engle i samtale med doktoren. . . . Han syntes ude af stand til at undslippe snaren.«14) I 1907 skrev hun et brev til oplæsning i Oakland, Battle Creek, Chicago og andre større menigheder: »Der er en ondskabens ånd i virksomhed i menigheden, som stræber efter at gøre Guds lov ugyldig. . . . Vor vigtigste gerning nu er ikke at arbejde for dem, der, skønt de har haft lys og vejledning i overflod, stadig fortsætter på vantroens side.«15) At diskutere disse stridspunkter med dem, der gik ind for vildfarelsen, var ensbetydende med at blive fejlciteret, og hun advarede ligeledes kraftigt mod dem, der »kan finde på at opsamle de citater fra mine skrifter, som tilfældigvis behager dem, og som stemmer overens med deres menneskelige dømmekraft, og som ved at rive disse citater ud af deres sammenhæng og arrangere dem efter forgodtbefindende får det til at se ud, som om mine skrifter støtter det, de i virkeligheden fordømmer.«16)
Og hun advarede ganske særligt imod at lade sådanne personer få ansættelse på adventistskoler. »Ethvert menneske, som søger at fremføre teorier, som vil lede os bort fra det lys, vi har fået vedrørende tjeneste, i den himmelske helligdom, bør ikke ansættes som lærer.«17)
Menighedens stående befaling er således ganske klar, overleveret som en arv fra pionererne, der gennemlevede en tidligere krise. Det var dem, der udstak kursen, uanset hvad det kostede, og derved var de med til at opbygge en sikker ark for vor generation. En ark, som hedder Syvende Dags Adventisternes menighed.

7. kapitel

Ni fremtrædende punkter
Vi har set en frafaldsbevægelse benævnt som alfa feje hen over Syvende Dags Adventistsamfundet i tiden omkring århundredskiftet. Vi har set, hvorledes denne bevægelse stækkede menighedens kraft netop ved den tid, hvor verden ved Guds forsyn stod åben for evangeliet. Vi har hørt advarslen om, at der én dag vil fremstå noget endnu mere farefuldt. Derfor er det af afgørende betydning, at vi undersøger, hvad der tidligere er sket, og søger at genkende de signaler, der viser, at det sidste store frafald er nært forestående. Her følger i sammendrag de vigtigste punkter.
1. Forførelse: Et af alfa-bevægelsens vigtigste kendetegn var dens svigefuldhed. Undertiden fremholdt man direkte usandheder. Undertiden fortalte man kun en del af sandheden, og således kunne endog sandheden bruges til at give falske indtryk. Ellen White skrev engang til dr. Kellogg vedrørende en stor bygning i Chicago. Dette vidnesbyrd citerede han ofte som bevis på, at Ellen White kunne tage fejl. Selvsikkert erklærede han, at der havde aldrig eksisteret en sådan bygning. Ellen White havde ganske enkelt taget fejl. Hvad dr. Kellogg ikke gjorde sig ulejlighed med at tilføje, var, at hans tilhængere i Chicago havde været fast besluttede på at opføre den pågældende bygning. De var nået så langt, at de havde arkitekttegningerne fuldt færdige, inden projektet blev standset.
Især havde Ellen White advaret om, at nogle ville være uærlige i deres tro på Profetiens Ånd og på menighedens grundlæggende trospunkter. Ved således at skjule deres sande hensigter følte de, at de mere effektivt kunne appellere til adventister, som på bunden var loyale mod deres menighed, og som aldrig ville lytte til alfa-fortalerne, hvis de havde afsløret deres sande hensigter fra begyndelsen. Atter og atter gennem hele alfa-bevægelsens udvikling ser vi, at sandheden er blevet tillempet for at opnå en eller anden øjeblikkelig fordel. Dette er måske skildret mest rammende af Ellen White i følgende ord: »Onde tunger og skarpe hjerner, skærpet ved lang tids øvelse i at gå uden om sandheden, er til stadighed i virksomhed for at indføre forvirring.«1)
For alfas vedkommende kom denne teknik til udtryk gennem misbrug af Den hellige Skrift og Profetiens Ånds skrifter. I 1905 blev adventisterne advaret mod »folk, som samler en mængde skriftsteder og opstiller dem som bevis på de teorier, de forfægter. … Den hellige Skrift er Guds ord og bør respekteres, men hvis det anvendes på denne måde, for derved at flytte én eneste søjle fra den grundvold, som Gud har opretholdt gennem disse halvtreds år, så er denne anvendelse én stor fejltagelse.«2)
Endnu stærkere er den advarsel, hun gav mod fremtidigt misbrug af hendes skrifter. »Man vil finde, at de, der bærer falsk vidnesbyrd, ikke har nogen udpræget sans for ære og hæderlighed.De vil forføre folket og blande deres vildfarelser med søster Whites vidnesbyrd og bruge hendes navn til at skaffe sig indflydelse. Fra vidnesbyrdene udvælger de afsnit, som de mener at kunne dreje, så de støtter deres standpunkter, og anbringer dem i en forkert sammenhæng, så deres vildfarelser kan få vægt og blive antaget affolket«3)
Det er ganske interessant, at de, der på denne måde søger at fordreje sandheden, muligvis selv mener at have ret, og optræder med en selvsikkerhed, som gør indtryk. Sådan var det med dr. Kellogg, og Ellen White advarede Generalkonferensens ledere mod endog at tale med ham, for at han ikke skulle »forlokke jer med sine udtalelser. Nogle kan være sande, andre er det ikke. Selv mener han måske, at alle hans påstande er rigtige, men det skal I aldrig tro, ej heller opmuntre ham til at tro, at han har ret.«4)
2. Splid: Alfa-bevægelsen afslørede det paradoks, at mænd, som hævder at have en eller anden vidunderlig, ny sandhed, uvægerligt skaber splid i menigheden, hvor som helst disse nye idéer bliver fremført. Landegrænser var tilsyneladende ingen hindring for dette splittende fænomen. Den store menighed i Battle Creek hjemsøgtes af indre splid. Menigheder i England, Skotland og Wales kom i oprør, når der blev givet udtryk for disse teorier, som afveg fra Adventistsamfundets trospunkter. Imidlertid har Kristus i sin visdom givet sin menighed et ganske bestemt kendetegn, hvorved man kan skelne det sande fra det falske, og dette kendetegn er menneskenes liv og vandel. Såfremt disse splittende elementer igen skal dukke op inden for adventismen, så viser historien, at vort folk bør være ganske særlig på vagt.
3. Angreb på grundlæggende trospunkter: Alle større frafaldsbevægelser har haft det til fælles, at de har angrebet adventismens grundlæggende trospunkter, bl.a. helligdommen, den undersøgende dom og Profetiens Ånds inspiration. Ved århundredskiftet kunne Ellen White erindre, at der gennem de forløbne halvtreds år var udfoldet betydelige bestræbelser for at undergrave menighedens grundlæggende sandheder, navnlig dem, der drejer sig om helligdommen. For dem, der studerer historien, er det fascinerende at se angrebene på disse specielle punkter vende tilbage med visse mellemrum, hver gang med en ny glød, som om det var en ny sandhed, der lige var blevet opdaget. Ofte vil talsmændene for en omstrukturering inden for samfundet bruge den logiske begrundelse, at også Ellen White opfordrede til lydhørhed over for nyt lys. Men det er sjældent, de anfører betingelserne, hvorunder hun opfordrer til dette. Betingelserne går ud på at søge råd hos erfarne brødre, og, såfremt den organiserede menighed ikke ser noget værdifuldt i det nye, da at lade det hvile. Og »nyt lys« vil på ingen måde afskaffe grundlæggende sandheder, som har været fastslået gennem mange år. »Der vil fremstå mænd og kvinder, som bekender sig til at have et eller andet nyt lys eller en eller anden ny åbenbaring, hvor tendensen går i retning af at rokke troen på de gamle landemærker. . . . Der vil blive udspredt falske rygter, og nogle vil blive fanget i fælden. De vil tro på disse rygter og bringe dem videre. … På denne måde vil mange sjæle blive vendt i den forkerte retning.«5) Andetsteds erklærede Ellen White direkte, at sandhederne om helligdommen, om de tre engles budskaber, om sabbaten og om de dødes tilstand alle hørte til de gamle landemærker. Hun advarede, at Satan ville prøve at overbevise Guds folk om, at disse trospunkter trængte til at ændres — noget de skulle imødegå »med største fasthed og nidkærhed«.6)
4. Skjulte angreb på menighedens struktur: En af de mest alarmerende anklager, som nogen sinde er fremført af Ellen White, gik ud på, at der var »spioner« i virksomhed, der søgte at omstyrte menighedens grundlæggende struktur.7) Der blev lagt bevidste planer for at vinde kontrol over de store institutioner. Også konferenser var truet af denne taktik, sagde hun. I profetiske syner havde hun været vidne til hemmelige møder, hvor deltagerne planlagde, hvorledes de bedst kunne vinde kontrol, skaffe sig folkets sympati og forandre menighedens struktur, og hun beskrev en sammensværgelse, hvor mænd »sluttede sig sammen for at støtte hinanden.«8)
På trods af alle forhåbninger vil det være naivt at antage, at man ikke igen kommer til at stå over for dette. Denne trussel mod Guds værk er så alvorlig, fordi den går så stille til værks og breder sig under en tilsyneladende rolig overflade, indtil det pludselig er for sent. Når man spejder efter kendetegn på omega, er dette en faktor, som ikke bør overses. Og der er tegn, som historien lærer os at være på vagt over for. Der kan nævnes politiske stridigheder inden for en menighed eller konferens, som det skete i Battle Creek. Ligeledes er forekommet velorganiserede bevægelser under årsmøder og general-forsamlinger, som går ind for idéer i modstrid med menighedens fastslåede standpunkter.
Der er forekommet stærke angreb på dem, der indtrængende har opfordret til troskab mod den organiserede menigheds lære. Der kan også nævnes manipulation med institutionernes midler. (En kendt bog med angreb på Profetiens Ånd blev udgivet af Battle Creek Sanatorium, skrevet af nogle af sanatoriets læger, og dens økonomiske grundlag er fremkommet under mystiske omstændigheder) .
Det måske mest nedslående kendetegn kunne allerede iagttages i alfa-sammenhænge: Prædikanter, som stadig var på samfundets lønningsliste, hævdede med deres ord stadig at være loyale, medens de i handling støttede bevægelser, der modarbejdede menigheden som helhed.
I et dramatisk syn så Ellen White i 1904 menigheden fremstillet som et skib, der styrede mod et isbjerg. Kun toppen af isbjerget var synligt, men det viste, at der lurede en langt større fare under overfladen. Guds råd var: »Sejl det i møde!« — Gå lige på! Der ville komme en rystelse, som gik gennem marv og ben, men skibet ville holde sig flydende. Stødte man derimod på isbjerget i en skæv vinkel, ville der blive et gabende hul, som vandet kunne strømme uhindret igennem. (Kun otte år senere skulle denne illustration blive anskueliggjort ved det »synkefri« Titanic’s forlis). Symbolikken er krystalklar: mange af de farer, menigheden vil møde, ligger skjult under overfladen og kan kun afsløres af nogle få kendetegn, som blot er toppen af et større isbjerg. De farligste trusler ligger under overfladen, og i Ellen Whites syn blev de imødegået ved at styre skibet lige frem mod forhindringen med al den kraft, som menigheden kunne opbyde.
5. Særlige bestræbelser for at gribe ungdommen: John Harvey Kellogg skrev en bog, hvori han gik ind for avancerede ideer, som kunne »bortfeje hele den kristne husholdning«. Han insisterede på at få bogen udgivet, ef­ter at Ellen White havde advaret mod panteismens underfundigheder, efter at generalkonferensens bestyrelse havde nedstemt projektet, efter at Review and Heraids trykkeri og forlagsbygning var brændt ned til grunden. Umiddelbart efter bogens trykning bejlede Kellogg til menighedens unge mennesker for at gøre dem til sine forbundsfæller i udbredelsen af den nye teologi. Alle mulige anstrengelser blev gjort for at nå ungdommen, inklusive genåbningen af Battle Creek College i modstrid med Guds råd. Der blev udsendt en særlig brochure, specielt tilrettelagt med sigte på de unge, og der blev udsendt agenter for direkte at rekruttere unge til det dristige foretagende i Battle Creek. Hvis Kelloggs planer var blevet gennemført, ville Adventistsamfundets historie måske have set helt anderledes ud. »Nyt lys« har en særlig appel til de unge, og det er en særlig trussel, som også vor tids adventister må være på vagt over for, efter på ny at have læst Ellen Whites råd til forældre i 1906:
»Forældre! hold jeres børn borte fra Battle Creek. . . . Besnærende kætteri har taget sindene til fange, og dets tråde er indvævet overalt. Hvem er ansvarlig for at give unge mænd og kvinder en uddannelse, som har haft en forlokkende indflydelse på deres sind? En fader skriver, at af hans to børn, som blev sendt til Battle Creek, er den ene nu ateist, og den anden er gået bort fra sandheden.
Breve som disse er kommet fra flere forskellige sider. Det er pålagt mig at bringe forældre denne advarsel: Er jeres børn i Battle Creek, så kald dem derfra uden tøven.«10)
Hvad var en af de vigtigste årsager til, at det var så farligt for de unge at opholde sig i Battle Creek? Det var holdningen, som blev lagt for dagen af ledere dér, at Guds særlige budskaber til adventmenigheden ikke var til at stole på.
6. Specielle angreb på Profetiens Ånd: Få af menighedens elementer har i den grad været udsat for angreb som Profetiens Ånd. »Satans allersidste forførelse vil gå ud på at gøre Guds Ånds vidnesbyrd uden virkning. . . .Satan vil arbejde ihærdigt, på forskellige måder og gennem forskellige kanaler, for at rokke Guds folks tro på det sande vidnesbyrd.«11) Når man tænker lidt over det, bliver dette ganske indlysende. Forførelsen i endens allersidste tid vil blive overmåde stærk og underfundig, men løftet er givet, at »alle, som tror, at Gud har talt gennem søster White og har givet hende et budskab, vil være sikret mod de mange vildfarelser, der vil komme i disse sidste dage.«12)
Derfor ville det være mærkeligt, om ikke Satans angreb særlig var rettet mod denne livsvigtige hjælp for Guds folk. Det sørgelige er, at han vinder nogle af sine stærkeste forbundsfæller blandt adventister, som er gået bort fra troen i deres søgen efter noget nyt, og som var særlig disponeret ved først at have forkastet den sandhed, Gud havde sendt på deres vej.
»Dygtigt og behændigt har nogle arbejdet på at gøre vidnesbyrdenes advarsler og irettesættelser uden virkning, de vidnesbyrd, som har stået deres prøve gennem et halvt århundrede. På samme tid benægter de at gøre noget sådant.«13) Her beskrives et paradoks. Der er mennesker i færd med at ødelægge virkningen af Profetiens Ånd, på samme tid som de på overfladen erklærer at tro på samme. Læg mærke til, at der er forskel på åben, direkte modstand og skjulte, underfundige kneb, der gør Guds budskab »uden virkning«. Vi kan være praktisk talt sikre på, at angreb på Profetiens Ånd, både direkte og indirekte, vil blive en del af alfa-frafaldet ved endens tid. Dette er i realiteten »Satans allersidste forførelse«.
I dette ligger en stor mulighed for katastrofe blandt Guds folk, for budskaberne til denne menighed står som et bolvæk, der beskytter samme menigheds medlemmer mod mange farer. »Et er sikkert: De syvende dags adventister, der stiller sig under Satans banner, vil først opgive deres tro på advarslerne og irettesættelserne, som findes i Guds Ånds vidnesbyrd.«14)
Men der er ét angreb, som vi afgjort kan vente at se: »Der vil blive optændt et had mod Vidnesbyrdene, som er satanisk. . . . Satan kan ikke have så let adgang til at indføre sit blændværk og stramme nettet om sjælen, der hvor Guds ånds advarsler og tilrettevisninger efterleves.«15)
7. En atmosfære af personlige angreb: Gentagne gange i alfas historie ser man hos denne bevægelses forkæmpere en tilbøjelighed til at lægge pres på andre. Modstand mod deres idéer synes at have fremkaldt en meget personlig reaktion, som udmøntede sig i stærke personlige angreb. Idet Ellen White beskrev denne særprægede side af frafaldet, sagde hun, at »intet ville få lov at stå i vejen for den nye bevægelse.«16) I denne forbindelse kommer man uvilkårligt til at tænke på episoden, hvor generalkonferensens formand blev truet af en ung arbejder, som ivrigt gik ind for den nye teologi. Den pågældende arbejder advarede, at hvis ikke pastor Daniells gik med, ville han blive afsat fra sit embede og »rullet i støvet«. Mange, inklusive Kellogg og Ballenger, angreb Ellen White. Modstand mod alfa-idéerne synes at være signalet til angreb på alle og enhver, inklusive de ledere på højeste plan, som op­ponerede. Dette er ligeledes en adfærd, som adventisterne bør være på vagt over for, idet omega rykker nærmere.
8. Angreb på menighedens normer: Syvende Dags Adventistsamfundets idealer har altid været høje, deres liv har været et budskab til verden, at alle mennesker snart skal stå foran en retfærdig Gud. Disse normer er hyppigt blevet angrebet af folk, som hævder, at adventisterne er lovtrælle, som søger at skaffe sig adgang til Himmelen ved deres egen fortjeneste. Når denne anklage fremsæt­tes af nogen uden for menigheden, er de fleste af Guds folk i stand til at tage det for, hvad det er. Men hvilken virkning vil det få, hvis dette angreb nogen sinde skulle fremsættes af nogen inden for menigheden? Profetiens Ånd har givet et nøgternt svar, udtrykt med Lucifers egne ord, idet han rådslår med sine faldne engle, hvorledes han bedst kan ødelægge Syvende Dags Adventisternes menighed.
»Gennem dem, der har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft, kan vi vinde mange, som ellers ville skade os. De, der er lystens venner mere end de er Guds ven­ner, vil være vore mest virkningsfulde hjælpere. Intelli­gente og velformulerede personer af denne kategori vil tjene som lokkeduer for at drage andre ind i vore snarer. Mange vil ikke frygte deres indflydelse, fordi de bekender sig til den samme tro. Derved vil vi kunne lede dem til den konklusion, at Kristi krav er mindre strenge, end de engang troede, og at de ved at ligne verden vil kunne øve en større indflydelse på verdsligt sindede mennesker. På den måde vil de fjerne sig fra Kristus, de har ingen kraft til at stå os imod, og inden længe vil de være parate til at latterliggøre deres tidligere iver og nidkærhed.«l7)
9. De hævder at have et reformationsbudskab for menigheden. Der ligger en stor fare i at tage fejl på dette punkt, for Bibelen og Profetiens Ånd påpeger tydeligt, at der vil komme en reformation i Guds menighed. Problemet ligger i at skelne det sande fra det falske. Heldigvis findes der også et svar.
»Sjælefjenden har søgt at indføre den formodning, at en stor reformation skulle finde sted blandt syvende dags adventisterne, og at denne reformation skulle bestå i at opgive de trospunkter, der er vor tros grundvold.«18) Prøven synes derfor at gå ud på, hvorvidt en »reformation« er i overensstemmelse med tidligere fastslåede sandheder. (I dette tilfælde vil den reformation, der virkelig betyder noget, finde sted i den troendes liv).
Hvis en såkaldt reformation på den anden side vil tilskynde til at forlade de gamle sandheder til fordel for noget nyt, altså en reformation i læren og ikke i den enkeltes liv, vil den være falsk. Dette er muligvis en fare, som ad­ventisterne bør være særlig på vagt over for. Adventisterne er et folk, der er indstillet på reformer, hele deres budskab tilskynder til reformation. Og hvis fjenden kommer til dem ad denne indfaldsvej, har han større mulighed for at forføre dem, simpelt hen fordi målet eller hensigten med den nye lære synes at være noget, som de enkelte adventister hele tiden har ønsket. Når man skal skelne mellem det sande og det falske, må man ganske enkelt spørge: Opfordrer den nye lære til reformation i livet, eller til fjernelse fra de fastslåede trospunkter?
»Satan har taget enhver tænkelig forholdsregel, for at intet skal komme ind blandt os som et folk for at revse og tilrettevise os og formane os til at aflægge vore vildfarelser,« skrev Ellen White, idet hun skildrede behovet for en sand reformation. »Men der er et folk, som vil løfte Guds ark. Fra vor egen midte vil der udgå nogle, som ikke længere vil bære arken. Men disse vil ikke kunne bygge mure til at standse sandheden, den vil gå fremad og opad lige til det sidste.«19)
Og deri ligger håbet for Guds menighed, selv under omegas mægtige udfordring. Intet sted er det sagt os, at sejren er let, men vi er gentagne gange blevet forsikret om, at den er mulig. »De, der er i harmoni med Gud, og som ved tro på ham får styrke til at holde stand mod det onde og stå fast for at forsvare retten, vil altid have hårde kampe og må tit stå næsten alene. Men herlige sejre vil blive deres, hvis de sætter hele deres lid til Gud. Hans nå­de vil være deres styrke. Deres moralske følsomhed vil være skarp og fintmærkende, og deres moralske styrke vil være i stand til at modstå uretfærdighedens indflydelser. Ligesom hos Moses vil deres retskaffenhed være af reneste karat«20)
Omega betegner en hemmelighedsfuld fare, der lurer på menigheden ved endens tid. Ellen White så den og »skælvede for vort folk«. Men samtidig efterlod hun os et dyrebart håb, håbet om, at vi vil komme igennem denne store udfordring.
»At stå og forsvare sandhed og ret, når flertallet forlader os, at kæmpe Herrens kampe, når heltene er få — dette vil blive vor prøve.«21)

8. kapitel

»Som en ødelæggende hvirvelstorm«
Året var 1914. Battle Creek lå der stadig, med det hvide støv lysende i forsommersolen — kun som minder om hvad der havde været — om hvad der kunne have været. På hjørnet af Washington Street og Hovedgaden var der lidet, som tydede på, at Review and Heraids trykkeri og forlagsbygning engang havde ligget her, at Generalkonferensens kontorer engang havde haft til huse ikke langt herfra. Battle Creek College, som dr. Kellogg havde genåbnet med så store forventninger, var lukket, en trist fejltagelse. Nu boede her relativt få adventister. Folk, der var gamle i gårde, kunne huske den skov af »til salg«-skilte, der var skudt frem, da kolonien brød op. »Verden vil vide årsagen,« havde Ellen White engang advaret, og nu udgav D. M. Canright en ny udgave af sin bog Syvende Dags Adventismen afsløret — og var derved uforvarende årsag til, at denne forudsigelse gik i opfyldelse.
»Battle Creek, Michigan, står som en rammende illu­stration på adventismens fejlgreb efter en rimelig styrkeprøve. … Da jeg i 1887 trak mig tilbage, var her næsten to tusinde sabbatsholdere, alle forenede. Ofte prædikede jeg i den store kirkebygning, og hver en plads i salen og på galleriet, var optaget. På den højere skole underviste jeg en klasse på omkring to hundrede, alle sammen unge mænd og kvinder, der forberedte sig til en gerning enten som prædikanter eller bibelarbejdere. Nu, i 1914, er skolen lukket og tabt for adventismen, sanatoriet er trukket ud af samfundets kontrol, og næsten hele ledelsen, læger, sygeplejersker og sygehjælpere, er søndagsholdere. Forlagsbygningerne er nedbrændt, og det, der var tilbage, er flyttet fra stedet. Menigheden er svundet ind til omkring fire-fem hundrede medlemmer. Kirkebygningen er stort set tom og nærmest at sammenligne med en elefant i deres hænder. … Et stort antal er faldet fra, har mistet troen på alt og søger ikke til gudstjeneste nogetsteds. Det har været som en ødelæggende hvirvelstorm.«1′
Fjorten år var gået siden hin strålende januarmorgen, da det gryede ad et nyt århundrede, da verden stod åben, og adventbudskabet havde mulighed for at komme ud i sollyset. Nu var dagen til ende, dens sidste skygger var ved at blive trukket sammen af en 19-årig serbisk nationalist med en pistol. I den bosniske by Sarajevo kom en forvirret chauffør til at dreje forkert og køre sin åbne limousine hen ad en overfyldt gade. Bag ham, skærmet af en parasol mod den brændende sommersol, sad et kongeligt par, hvis liv havde været en klassisk love story, og denne dag var i øvrigt deres fjorten års bryllupsdag. Chaufføren tøvede et øjeblik, prøvede så at vende vognen, og under dette forsøg lød der to skud. Ærkehertug Franz Ferdinand og hans hustru sank sammen i sædet, og anledningernes dag var forbi. De første skud i den første verdenskrig var affyret. Fra nu af måtte menigheden arbejde i en verden, som sank stadig dybere ned i mørket.
Så mange lys var gået ud. Der var sundhedsarbejdets leder, J. H. Kellogg, hvis lægestudium delvis var betalt af James og Ellen White. Der var Albion Ballenger, som havde været besluttet på at omgøre sandheden om hel­ligdommen og hellere brugte teologiske værker end Profetiens Ånd. Der var prædikanterne A. T. Jones og E. J. Waggoner, der havde rejst og prædiket sammen med Ellen White. Der var pastor George Tenny, redaktør, præst, missionær. Der var pastor L. McCoy, kapellan ved Battle Creek Sanatorium — og til disse sluttede sig, som Can-right påpegede i forbifarten, »mange personer i betyd­ningsfulde stillinger, såsom disponenter, professorer ved højere skoler, læger m.fl. Alle disse er nu uden for sam­fundet, og hele deres indflydelse er rettet imod dette. «2) Tabet havde været lammende, og nu, ligesom kulrøgen fra Review and Heraids brand havde hængt i luften i lang tid, hang der stadig et plagsomt spørgsmål over menigheden: Hvordan kunne noget sådant ske? Hvad kunne give anledning til et så massivt frafald blandt samfundets bedste hjerner?
Svaret er afvæbnende enkelt, og interessant nok havde menigheden hele tiden kendt dette svar. I de endnu fredfyldte dage i 1898 havde Ellen White klart advaret om, hvad der kunne ske. »Der vil aldrig komme en tid i menighedens historie, hvor en Guds arbejder kan lægge hænderne i skødet i ro og mag og sige: ‘Alt er fred og tryghed.’ Da er det netop, den pludselige ødelæggelse kommer. Alt kan nok tilsyneladende have fremgang, men Sa­tan er lysvågen og gransker og rådslår med sine onde engle for at finde nye måder at gennemføre sine angreb på. Fra Satans side vil striden blive mere og mere vold­som. . . . Sind vil gøre front mod sind, planer mod planer, principper af himmelsk oprindelse mod Satans principper. Sandheden i dens forskellige faser vil være i konflikt med vildfarelsen i dens uafladeligt skiftende, forstærkede udtryksformer, for, om det var muligt, at føre selv de udvalgte vild.«3) Hvis man gjorde sig ulejlighed med at tænke over dette, havde man her hele krisens hi­storie fremsat fem år før Kelloggs bog overhovedet var udgivet. Satan var ved at tilrettelægge sit angreb. Anføreren for mørkets magter havde vundet dette slag. Kampen var udkæmpet på et overnaturligt plan, hvor selv de skarpeste hjerner uden overnaturlig hjælp ville blive spredt som løvet for efterårsvinden. Kellogg, Jones, Waggoner, McCoy — alle var de draget ud for at møde fjenden, men forinden havde de besluttet at stole på deres egen døm­mekraft i stedet for Guds sendebuds advarsler, og derved havde de frivilligt givet afkald på det eneste forsvar, der virkelig kunne hjælpe dem. På et eller andet tidspunkt i begivenhedernes forløb var de blevet overbevist om, at de havde ret, at tiden var inde til at gå bort fra »hele denne mængde døde profetier«,og idet de tog afstand fra adventismen, gjorde de det med fromme bønner om Guds velsignelse over deres udtræden.
Og hen over tidens dal rungede de ord, Ellen White havde fremsat allerede i 1903, da det for de flestes vedkommende endnu ikke var for sent: »Satan har sine forbundsfæller blandt mennesker. Og onde engle i menneskelig skikkelse vil vise sig for mennesker og præsentere dem for så glødende fremstillinger af alt det, de vil kunne udrette, blot de vil følge deres (de onde engles) råd, at deres anger ofte bliver til trods. . . . Synden har formørket deres dømmekraft, og helvede triumferer. Åh, vil mennesker dog ikke ophøre med at sætte deres lid til menneskelige væsener?«4)
Onde engle i menneskelig skikkelse. Der var intet håb om at overleve en sådan udfordring i menneskelig styrke alene. Menneskeheden havde intet svar på logikken i en engels sind, hvor visdom fra Paradiset forvrængedes til en forførelse så overvældende, at en tredjedel af Himmelens engle var ude af stand til at gennemskue det. Ingen uddannelse eller erfaring, uanset hvor meget, ville kunne udruste mennesker til at imødegå en fare som denne. Hvad angår John Kellogg, var han gået lige i fælden, på trods af alt det lys og alle de advarsler, der var kommet til ham gennem Ellen Whites skrifter.
En nat i forsommeren 1904 havde Ellen White i et syn set et møde, som fandt sted i Battle Creek. En forsamling af læger og præster var til stede og hørte dr. Kellogg udvikle sine ideer om Guds tilstedeværelse i alle ting, uden at vide, at de på overnaturlig vis blev iagttaget. Ellen White lagde især mærke til »de velvillige, interesserede ansigter hos tilhørerne«, og så vendte hendes himmelske ledsager sig til hende med et isnende budskab. »Onde engle har taget talerens sind til fange,« sagde han. Dernæst advarede han, at »lige så sikkert som de faldne engle var forført og bedraget af Satan, så sikkert var taleren under onde engles påvirkning.
Det overraskede mig i høj grad at se, med hvilken begejstring sofisterierne og de forførende teorier blev modtaget,« erindrede Ellen White, og påpegede videre, hvordan Kellogg, opildnet af det medhold, han fik fra præster og læger, havde kaldt sammen til et særligt rådslagnings-møde i Battle Creek for yderligere at presse den organiserede menighed til at antage sine ideer. «5)
»I roser jer af, at I bevæger jer under Guds ledelse,« advarede Ellen White folket i Battle Creek, »men nogle følger den samme falske inspiration, som forførte englene i Himmelens sale.«6) Til Kellogg rettede hun den advarsel, at han var ved at blive »hypnotiseret« af Satan (noget Kellogg selv afviste som fuldstændig latterligt). I oktober 1905 advarede hun mod »mænd, som har kastet sig over studiet af den videnskab, som Satan gjorde brug af for at føre krigen i Himmelen.«7) På trods af disse advarsler havde Kellogg og hans efterfølgere blot fortsat deres kurs, beroliget af doktorens forsikringer om, at man ikke altid kunne stole på Ellen Whites vidnesbyrd. På den måde var de uden selv at vide det til sidst blevet en opfyldelse af en anden af hendes forudsigelser: »Onde engle vil, hvis de får lov til det, påvirke menneskers sind, indtil de ikke længere bestemmer over deres eget sind og deres egen vilje. . . . Sådan vil det blive med læger og præster, som fortsat holder sig til den, der har haft lyset og er blevet advaret, men ikke har rettet sig efter det.«8)
Den samme sandhed fremgår tydeligt af Albion Ballengers liv. Under et evangelisk møde i London havde han en aften forsøgt at fremholde emnet om helligdommen. Han var sluppet meget dårligt fra det, og frygtelig nedslået havde han svoret »aldrig mere at prædike, før jeg ved, hvad jeg prædiker.« Og så havde han begået en skæbnesvanger fejltagelse. »Jeg vil ikke hente viden fra vore bøger,« erklærede han. »Hvis vore brødre kunne øse fra de oprindelige kilder, hvorfor kan jeg så ikke gøre det samme?«
Pastor Ballenger begik den samme fejltagelse, som allerede var begået af dr. Kellogg: han gik ud fra, at intet an­det havde betydning i denne forbindelse end den menneskelige fornuft, og hvor den enes forskning kunne være lige så god som den andens. »Jeg vil gå til de bøger og kommentarer og alle disse forskellige kilder, hvorfra pastor Uriah Smith har fået lys over emnet,« erklærede han, og dermed vandrede han lige ud i mørket. For adventisternes helligdomslære fandtes ikke i »bøger og kom­mentarer« — fandtes ingen andre steder end hos den selvsamme Kilde, som en gruppe bedende mænd og kvinder havde søgt hen til og gransket i de kolde efterårsnætter 1844, og i hvis midte var det samme særlige sendebud, som nu appellerede til Ballenger om at omvende sig, inden det var for sent. Også han havde valgt at ignorere denne indtrængende opfordring, og ligesom Kellogg gik han bort fra adventtroen for aldrig mere at vende tilba­ge. I Riverside, Californien (blot nogle få km fra samfun­dets nye lægeskole) skulle han tilbringe de sidste seksten år af sit liv med at rette angreb mod Ellen White, udtalelser, som, under en tynd fernis af næstekærlighed, søgte at rejse tvivl om hendes troværdighed som et særligt sendebud fra Gud.9)
»Som en ødelæggende hvirvelstorm.« Canright havde anvendt disse ord på Guds menighed, men hvor ram­mende passede de ikke på deres liv, som havde forladt menigheden. En mangfoldighed af lysende stjerner var gået ud, hver på sin måde, men alle var de knyttet sammen af deres fælles tragedie, at forkaste Guds sendebud i en tid, hvor faldne engle vandrede om på jorden i men­neskelig skikkelse. Menigheden og verden var nu på vej ind i en ny æra. Begik man nu den fejl at træde uden for Guds særlige beskyttelse, ville det uvægerligt og øjeblikkeligt få de mest tragiske følger.
Nittenhundredeogfjorten. Guds folk har levet i sollyset fra jordens sidste sommerdag. Nu er himmelen ved at mørkne, det trækker op til de første efterårsstorme. Hen over Belgiens flade, sårbare sletteland buldrer tordenen fra tungt artilleri, en fejende støvsky, en uendelig række af grå uniformer, kendetegnet på general Karl von Bulows anden armé. I Berlin trækker prangende militærparader for sidste gang gennem de brolagte gader. En ung kvinde i hvid bluse med flæser bryder ind i soldaternes rækker, tager soldaterne under armen og marcherer sammen med dem. Nogle skridt bagved gør en velklædt forretningsmand det samme, bærer på en soldats gevær — smilende ansigter, men blinde, de er på vej til Marnes og Verduns frygtelige midnat, et mareridt, som ingen før havde set, undtagen en lille kvinde, der flere år i forvejen havde tryglet menigheden om at skride til handling. »Snart vil der komme død og ødelæggelse, tiltagende forbrydelser og store grusomheder mod de rige, der har op­højet sig på de fattiges bekostning. De, der er uden for Guds beskyttelse, vil ikke finde sikkerhed noget sted eller i nogen stilling. Menneskelige redskaber er ved at blive oplært og bruger deres opfindersnilde til at iværksætte det mægtigste maskineri til at såre og dræbe. . . . Lad midlerne og arbejderne spredes.«10)
Engang skinnede solen, et gyldent øjeblik fyldt med anledninger for Guds folk. Det gyldne øjeblik blev forspildt, fordi en dygtig fjende havde held til at aflede deres opmærksomhed fra det eneste budskab, de virkelig havde at bringe. Og op af denne tragedie stiger ét eneste spørgsmål, der virkelig har betydning: Vil vi lade det ske igen?

Henvisninger
Prolog
*Ellen G. White: Testimonies for the Church, vol. 8, p. 50.
1. kapitel »Jeg ville hjælpe, hvis jeg kunne«
1) Testimonies, vol. 8, p. 190.
1) Milton Hook: Flames Over Battle Creek, Review and Herald, 1977, p. 98.
2) Medical Missionary, oktober 1895.
3) Ellen G. White: Special Testimonies, Series A, No. 11, p. 21.
4) Medical Missionary Conference Bulletin, maj 1899.
5) Medical Missionary, februar 1906 (fremhævet her).
6) General Conference Bulletin, 18. april 1901, pp. 316. 317.
7) Ellen G. White letter 3, 1900.
9) Special Testimonies, Series B. No. 6, p. 3.
10) Testimonies, vol. 8, pp. 190. 191.
2. kapitel »Vi har fået den triste nyhed«
1) Special Testimonies, Series B. No. 5, p. 5.
2) Samme, p. 9.
3) Samme, p. 26.
4) The Battle Creek Sanitarium Food Idea, vol. 1, 15. nov. 1902.
5) GC Bulletin, 2. kvartal 1901, p. 497.
6) J. H. Kellogg: The Living Temple, Good Health Pub. Co, 1903, p. 52.
7) Se Ellen G. White Estate Document File 15 C, W. A. Spicer: »How the Spirit of Prophecy Met a Crisis«, p. 21.
8) Ellen G. White manuscript 44, 1905.
9) Ellen G. White letter 233, 1904.

10) D. M. Canright: Seventh-day Aduentism Renounced, p. 117.
11) Samme, p. 413.
12) Document File 351, ifølge brevet dateret 5. juli 1970.
13) DocumentFile 15 C, Spicer: »HowtheSpiritof Prophecy MetaCrisis«, p. 29.
14) Testimonies, vol. 8, p. 97.
3. kapitel »Et sværd som af ild«
1) Citeret i et brev fra B. P Fairchild til A. L. White, 4. dec. 1965.
2) Testimonies, vol. 8, p. 96.
3) Special Testimonies, Series B. No. 6, p. 56.
4) A. G. Daniells: The Abiding Gift of Prophecy, p. 336.
5) Ellen G. White: Uddannelse, s. 271.
6) Daniells, se henvisning 4.
7) Samme.
8) Brev fra Ellen G. White til S. N. Haskell, 28. nov. 1903.
9) A. G. Daniells, samme, p. 341.
10) Special Testimonies, Series B. No. 2, pp. 21. 22.
11) L. H. Christian: The Fruitage of Spiritual Gifts, pp. 291. 292.
12) Daniells, samme, pp. 336. 337.
13) Ellen G. White: Den store strid, s. 376. 377.
14) Samme (fremhævet her).
15) Testimonies, vol. 2, p. 355.
16) Ellen G. White: Testimony Treasures, vol. 1, p. 245.
17) Ellen G. White: Patriarker og Profeter, s. 45.
18) Samme, s. 46.
19) Testimonies, vol. 9, p. 21.
20) Ellen G. White: Lys over hverdagen II, s. 135.
21) Ellen G. White: Den store strid, s. 433.
22) Samme.
23) Ellen G. White: Selected Messages, book 1, p. 382.
24) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 37.
25) Ellen G. White: Den store strid, s. 433. 434.
26) Ellen G. White letter 211, 1903.
27 Special Testimonies, Series B. No. 2, p. 23.
4. kapital »Du er manden . . .«
1) Brev fra A. G. Daniells til E. G. White, 16. marts 1905.
2) Samme.
3) Samme.
4) Ellen G. White manuscript 59, 1905.
5) A. F. Ballenger: »The Nine Theses«, pp. 1. 4.
6) Ellen G. White manuscript 62, 1905.
7) Samme.
8) A. F. Ballenger: Cast Out for the Cross of Christ, p. 112.
9) Ellen G. White manuscript 145, 1905.

10) Samme (fremhævet her).
11) Testimonies, vol. 2, p. 171.
12) Ellen G. White letter 201, 1899.
13) Ellen G. White manuscript 145, 1905 (fremhævet her).
14) Ellen G. White manuscript 94, 1903.
15) Samme.
16) Brev fra Ellen G. White til brødrene Daniells og Prescott og deres med­arbejdere, 30. okt. 1905, samlet af J. H. N. Tindall.
17) Samme.
18) Testimonies, vol. 5, p. 81.
19) Brev fra Ellen G. White til brødrene Daniells og Prescott og deres med­arbejdere, 30. okt. 1905, samlet af J. H. N. Tindall.
20) Selected Messages, book 1, p. 200.
21) Special Testimonies, Series B. No. 2, p. 53.
5. kapitel »Omega«
1) Præd. 1, 9.
2) Selected Messages, book 1, p. 197 (fremhævet her).
3) Samme, p. 200 (fremhævet her).
4) Samme, s. 204.
5) Samme, p. 205.
6) Testimonies, vol. 2, p. 355.
7) Den store strid, s. 328.
8) Samme, s. 329.
9) Special Testimonies, Series A, No. 11, pp. 5. 6. (fremhævet her).

10) Ellen G. White manuscript 94, 1903 (fremhævet her).
11) Samme (fremhævet her).
12) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 30 (fremhævet her).
13) Brev fra Ellen G. White til W. C. White, 5. aug. 1903 (fremhævet her).
14) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 31 (fremhævet her).
15) Ellen G. White letter 328, 1906 (fremhævet her).
16) Brev fra Ellen G. White til S. N. Haskell, 28. nov. 1903.
17) Ellen G. White manuscript 145, 1905 (fremhævet her).
18) Selected Messages, book 1, p. 197.
19) Special Testimonies, Series B. No. 6, p. 41.
20) Samme, p. 42.
21) Ellen G. White letter 259, 1904.
22) Special Testimonies, Series A, No. 11, pp. 9. 10.
23) Brev fra Ellen G. White til brødrene Daniells og Prescott og deres med­arbejdere, 30. okt. 1905, samlet af J. H. N. Tindall.
24) Special Testimonies, Series A. No. 12, p. 9 (fremhævet her).
25) Samme, Series B. No. 7, p. 15.
26) Brev fra A. G. Daniells til W. C. White, 16. marts 1905.
27) Selected Messages, book 1, p. 205.
28) Samme, p. 195.
29) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 34.
6. kapitel »Prøven til komme til hver eneste sjæl«
1) Selected Messages, book 1, pp. 205. 206.
2) Ellen G. White letter 328, 1906.
3) Testimonies, vol. 5, p. 81.
4) Ellen G. White: Testimonies to Ministers, p. 112 (fremhævet her).
5) Testimonies, vol. 5, p. 80.
6) Matt. 24, 24; Ap. G. 20, 29. 30.
7) Den store strid, s. 410. 411 (fremhævet her).
8) Selected Messages, book 1, p. 48.
9) Matt. 5, 14. 16.

10) Testimonies, vol. 4, p. 89.
11) Ellen G. White: Spiritual Gifts, vol. 2, p. 284.
12) Brev fra Ellen G. White til dr. W. H. Riley, 3. aug. 1904.
13) Selected Messages, book 1, p. 161.
14) Brev fra Ellen G. White til S. N. Haskell, 28. nov. 1903.
15) Ellen G. White manuscript 125, 1907.
16) Brev fra Ellen G. White til G. C. Tenney, 29. juni 1906.
17) Ellen G. White manuscript 125, 1907.
7. kapitel »Ni fremtrædende punkter«
1) Selected Messages, book 1, p. 195.
2) Samme, p. 161.
3) Testimonies to Ministers, p. 42 (fremhævet her).
4) Ellen G. White letter 138, 1902.
5) Ellen G. White: Counsels to Writers and Editors, pp. 49. 50.
6) Samme, p. 31.
7) Ellen G. White manuscript 79, 1905.
8) Brev fra Ellen G. White til G. C. Tenney, 29. juni 1906.
9) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 37.

10) Ellen G. White manuscript 20, 1906.
11) Selected Messages, book 1, p. 48.
12) Ellen G. White letter 50, 1906.
13) Special Testimonies, Series B. No. 7, p. 31.
14) Ellen G. White: Selected Messages, book 3, p. 84.
15) Samme, book 1, p. 48.
16) Samme, p. 205.
17) Testimonies to Ministers, p. 474 (fremhævet her).
18) Selected Messages, book 1, p. 204.
19) Testimonies to Ministers, p. 411.
20) Testimonies, vol. 3, pp. 302. 303.
21) Samme, vol. 5, p. 136.
8. kapitel »Som en ødelæggende hvirvelstorm«
1) Canright: Som en ødelæggende hvirvelstorm, p. 411.
2) Samme, p. 412.
3) Special Testimonies, Series A, No. 11, p. 5 (fremhævet her).
4) Samme, Series B. No. 7, pp. 21. 22 (fremhævet her).
5) Samme, No. 6, p. 41.
6) Samme, Series A, No. 12, p. 1.
7) Brev fra Ellen G. White til brødrene Daniells og Prescott og deres med­arbejdere, 30. okt. 1905, samlet af J. H. N. Tindall.
8) Special Testimonies, Series B, No. 6, pp. 42. 43.
9) E. E. Andross: »Bible Study No. II«, 13. juli 1911, pp. 13. 14. Docu-ment File 178.
10) Testimonies, vol. 8, p. 50.

Skrevet i Prosjekter Bøker | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Ny bok – skrevet for de som leter – Glemte Sannheter i Bibelen

Glemte sannheter001

Stiftelsen Kainos har nylig utgitt John Berglunds bok «Glemte sannheter i Bibelen». Denne boka er på 375 sider og er illustrert med ca. 130 fargeillustrasjoner. Innholdet i boka er blitt til ved å luke ut av populær tro og lære, innflytelse fra hedensk filosofi og tradisjoner som ikke har Skriften som fundament. I stedet tilbys et fokus på sentrale Bibelske sannheter slik de framstår i profetenes, Jesu og apostlenes undervisning.

Blant de 18 kapitlene i boka finner du temaene: Sann tilbedelse. Når han kommer. Evangeliet før korset. Ved tro alene. Oppgjørsdagen. Dyrets bilde og merke. Økumenisk enhet. Antikrist identifisert. Tusen år og Et evig evangelium.

Boken er gratis, men vi blir svært glade for en gave på ca. kr. 200,- som vil dekke det meste av utgifter. Bestill gjerne flere så du kan gi bort til en som trenger det. Send spørsmål om kontonummer og bestilling av boka til bestilling@kainos.no.

Skrevet i Prosjekter Litteratur | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar